POKER nie je hazard, ale spoločná rozvojová stratégia Východu

Pozadie:

Východ Slovenska bol do roku 1990 súčasťou Východoslovenského kraja. Po zmene územnosprávneho členenia SR v roku 1996 vznikli na jeho území Prešovský a Košický kraj, v rámci ktorých od roku 2001 funguje aj regionálna samospráva. Tá zastrešuje medzi inými originálnymi kompetenciami aj regionálny rozvoj. Čas a skúsenosti ukázali potrebu spolupracovať v oblasti regionálnej politiky, kde je územie kraja (NUTS III) niekedy nevyhovujúce pre realizáciu niektorých väčších intervencií. Začiatky spoločného postupu Prešova a Košíc možno chápať už spoločným vstupom krajov v roku 1999 do medziregionálneho cezhraničného združenia Karpatský euroregión.

POKER sa stal pilotným projektom v rámci celého Slovenska a na jeho riešenie využili východniari eurofondy z opatrenia Operačného programu Základná infraštruktúra „Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky, ako partnerstva pre rozvoj regionálnej politiky“. Špecifický je projekt ochotou dvoch samosprávnych krajov – Prešovského a Košického – spolupracovať pri tvorbe a realizácii spoločnej stratégie rozvoja na úrovni NUTS II, Rozvojového plánu Slovensko – Východ. Hlavnými partnermi v projekte sú Prešovský a Košický samosprávny kraj. Regionálne samosprávy iniciovali aj vytvorenie širokého partnerstva s mnohými ďalšími aktérmi, ktorí ovplyvňujú rozvoj v regióne východného Slovenska.

26. októbra 2006 sa konala v Košiciach hodnotiaca a záverečná konferencia projektu v Košiciach, ktorý obidva kraje spúšťali v septembri 2005.

O
tázky:

 • Absentujúca spolupráca

„Partnerstvo má význam len v prípade, ak sa ním dosiahne viac, ako by sa dosiahlo bez neho a viac, ako by dosiahli partneri každý sám.“

Iniciátorom projektu išlo o posilnenie spolupráce aktérov regionálneho rozvoja v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraj tak, aby existujúce a novovytvárané partnerstvána regionálnej (NUTS II) sa spoznali, dokázali pri vhodných príležitostiach vzájomne dobre spolupracovať a spoločne definovali stratégiu rozvoja regiónu Slovensko – Východ. Do projektu sa takto zapojili obidve krajské mestá, ZMOS, regionálne rozvojové agentúry, 2 univerzity, podnikateľské a obchodné komory, neziskové organizácie, občianske združenie a nadácia, ako aj štátne organizácie.

 • Rozvojové programy sa nemôžu viazať na katastrálne, okresné a krajské hranice

Na báze partnerstva sa tvoril rozvojový programový dokument pre celé Slovensko – Východ: Rozvojový plán (RoP). Zároveň sa hľadali, pripravovali, ale aj odskúšali nástroje, mechanizmy a prostredie umožňujúce udržanie partnerstiev pre regionálny rozvoj.

 • Tematický prístup:

V rámci projektu sa spolupracovalo v tematických pracovných skupín (TPS), ktoré boli  tvorená tímom odborníkov z danej oblasti.

 • Hospodárstvo
 • Vidiek
 • Sociálna oblasť a vzdelávanie
 • Oblasť životného prostredia
 • Komunikácia a partnerstvo
 • Inštitucionálna oblasť

 • Výstupy projektu:

Oba kraje by sa špecializovali na také činnosti napr. v sociálnej alebo zdravotnej oblasti, v ktorých majú špičkových odborníkov, čím by sa odstránili duplicitné činnosti.

 • Profil regiónu Slovensko – Východ
 • Rozvojový plán Slovensko – Východ
 • Vypracovaná, otestovaná a prijatá Komunikačná stratégia
 • Modely pre rozhodovací a implementačný mechanizmus Rozvojového plánu Slovensko – Východ
 • Podklady pre aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Územného plánu VÚC na úrovni NUTS III (samostatne pre Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj)
 • Integrovaná štúdia podmienok ďalšieho rozvoja regiónu Slovensko – Východ:
 • Prognóza socio-ekonomického vývoja regiónu Slovensko – Východ do roku 2015
 • Štúdia konkurencieschopnosti regiónu Slovensko – Východ
 • Štúdia rozvoja priemyselnej infraštruktúry regiónu Slovensko – Východ
 • Štúdia uskutočniteľnosti Rozvojového plánu regiónu Slovensko – Východ

 
Pozície:

Naše kraje sú doslova „odsúdené“ na spoluprácu. Väzby medzi nimi sú také silné, že sa nedajú rozdeliť.
Zdenko Trebuľa, predseda KSK

„Projekt je prvým na Slovensku, v ktorom dva samosprávne kraje vyjadrili prirodzený a históriou potvrdený partnerský vzťah. Dva kraje sa v ňom symbolicky vrátili do pozície východoslovenského regiónu, ktorý je pre obyvateľov tejto časti Slovenska stále veľmi prirodzeným geografickým útvarom. Naše kraje sú doslova „odsúdené“ na spoluprácu. Väzby medzi nimi sú také silné, že sa nedajú rozdeliť,“ povedal na úvod konferencie predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Zdôraznil, že projekt vo finálnej fáze neznamená koniec práce. Práve naopak. Znamená začiatok oveľa zložitejšej etapy, v ktorej treba analýzy infraštruktúry, rozvojové plány, profily regiónu, prognózy vývoja i konkurencieschopnosti realizovať v konkrétnych projektoch.

Podľa podpredsedu PSK Milana Barana  prvoradé je, že kraje sú schopné spolupracovať a sú súdržné.

Som rád, že najzaostalejšia oblasť Slovenska a ôsmy najchudobnejší región v EÚ je na čele v tomto procese…
Daniel Ács, štátny tajomník MVRR SR

„Som rád, že najzaostalejšia oblasť Slovenska a ôsmy najchudobnejší región v EÚ je na čele v tomto procese, čo pri našom rozhovore ocenila aj eurokomisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner. Je dôležité na tom pracovať, lebo len tak sa môžeme odraziť ďalej,“ dodal  štátny tajomník ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Daniel Ács.

„My sami musíme iniciovať rozvojové procesy. Ak by tendencie rozvoja našich regiónov pokračovali ako doteraz, úroveň vyspelých regiónov by KSK dobehol v roku 2065 a PSK v roku 2259. Aj preto vznikol POKER. Musíme sa zhodnúť na prioritách a hľadať  riešenia,“ skonštatoval na konferencii k tomuto projektu šéf odboru strategického rozvoja PSK Alexander Ernst.

Peter Ťapák, vedúci odboru regionálneho rozvoja ÚKSK očakáva aj pomoc od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. „Ministerstvo by si  ho (POKER, pzn. redakcie) malo osvojiť a predložiť do vlády, aby prijala vládne uznesenie a vyčlenila prostriedky na kľúčové problémy v ňom pomenované“.  V takom prípade by podľa neho mohla konkrétna realizácia navrhovaných riešení začať už v druhom polroku 2007.

Ďalší vývoj:

 • v novembri 2006 sa uzavrie projekt POKER
 • samosprávne kraje aktualizujú a prijímajú plány hospodársko-ekonomického rozvoja na budúce obdobie 2007 – 2013
 • MVRR pripravuje Regionálny operačný program, ktorý sa bude týkať najmä opatrení rozvíjajúce regióny Slovenska