Pokračovanie podpory pre euroregióny dostalo zelenú

INTERREG IIIA, Slovensko-Rakúsko, CBC, programy EÚ, eurofondy

Pozadie

23. – 25. augusta 2006 sa vo Vysokých Tatrách konalo v poradí tretie veľké pracovné stretnutie euroregionálnych združení (ERZ) Slovenska za účasti slovenských poslancov Európskeho parlamentu, poslancov NR SR, MV SR, MZV SR, MVRR SR, zahraničných partnerov, samosprávnych krajov a regionálnych rozvojových agentúr. Nosnými témami boli súčasnosť a budúcnosť cezhraničnej spolupráce Slovenska a jeho susedov, príprava na kvalitnú implementáciu schválených nariadení Európskeho parlamentu a Rady v rámci cieľa 3 Európska územná spolupráca v rokoch 2007 – 2013 a posilňovanie regionálnych partnerstiev cezhraničnej spolupráce.

Minulý týždeň vláda prerokovala správu a vyhodnotenie podpory ERZ z programu podpory za roky 2005 a 2006.

Vláda SR 4. apríla 2007 prerokovala a s pripomienkami schválila návrh systému podpory euroregionálnych aktivít na roky 2007 a 2008. Cieľom schváleného materiálu je podpora projektov na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce, projektový rozvoj, hľadanie partnerov a zároveň podporovanie základnej administratívno-organizačnej funkcie euroregionálnych združení v Slovenskej republike. Realizácia tohto systému má prispieť k lepšej pripravenosti cezhraničných štruktúr na efektívne čerpanie domácich a zahraničných finančných zdrojov.

Otázky

 • Krátko o euroregiónoch a cezhraničnej spolupráci (CBC)

Euroregióny predstavujú špecifické cezhraničné štruktúry, v rámci ktorých spolupracujú medzi sebou rôzni aktéri regionálneho rozvoja zo všetkých sektorov v spoločnom úsilí riešiť podobné alebo rovnaké problémy, ktoré sa často nachádzajú v okrajových regiónoch. Často sa na ich vytvorením spolupodieľala regionálna a miestna samospráva, miestna štátna správa, či  obchodné priemyselné komory.

Prvý euroregión v Európe „Euregio“ bol vytvorený na nemecko-holandských hraniciach v Gronau už pred 50 rokmi. Impulzom pre jeho vznik bol katastrofický požiar v mestečku Enschede, pri ktorom sa zistilo, že vyslané nemecké hasičské vozy majú nekompatibilné uzávery na hadiciach spôsobené odlišnou normou, čím sa hasenie sťažilo a rozsah požiaru rozšíril. Od tých čias sú hasiči v tomto pohraničí vybavený „adaptérom“ na hydranty aj podľa nemeckej a aj holandskej normy. Takýmto „adaptérom“ by mali byť euroregióny všeobecne.

Prvé euroregióny u nás vznikli na východnom a z časti strednom Slovensku – Karpatský euroregión a cezhraničný zväzok Euroregión Tatry, najmladšie pracujúce euroregióny sa nachádzajú v slovensko-maďarskom prihraničí.

Na európskej úrovni úzko spolupracujú s Radou Európy a vlastnou asociáciou Združením európskych hraničných regiónov (AEBR). Na národnej úrovni zastupuje väčšinu euroregionálnych združení Fórum euroregiónov Slovenska (FERS).

Viaceré euroregióny v Európe plnia prenesené úlohy v rámci implementácie programov – hlavne malých projektov typu „ľudia ľuďom“, cezhraničnej spolupráce financovaných z prostriedkov Európskej únie. Je tomu tak napríklad u poľských partnerov Karpatského euroregiónu, euroregiónov Tatry a Beskydy. V česko-slovenskom prihraničí bol na českej strane za správcu fondu malých projektov v rokoch 2004-2006 pre INTERREG IIIA určené české euroregionálne združenie Región Bíle Karpaty (súčasť Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty).

Inak riešia otázka financovania cezhraničnej spolupráce na Slovensku, či v susednom Maďarsku. Tú plnia euroregióny hlavne praktickú  úlohu v príprave a realizácii konkrétnych projektov. Úlohou sprostredkovateľov zdrojov EÚ pre cezhraničnú spoluprácu v našom prihraničí sú poverené samosprávne kraje. Euroregióny sa zapájali do hodnotenia projektov výziev programov INTERREG IIIA, v minulosti mohli vysielať na vlastné náklady hodnotiteľov do programu PHARE CBC (predchodca INTERREG). Spolu s regionálnymi rozvojovými agentúrami (RRA) a niektorými občianskymi združeniami sú súčasťou poradenských štruktúr pre regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu priamo v prihraničných oblastiach. Obracajú sa na ne najmä zakladateľské ale aj iné samosprávy, či iní záujemci, ktorí majú záujem realizovať projekty spolu s cezhraničným partnerom.

 • Systém podpory euroregionálnych aktivít (SPERA)

Systém podpory euroregionálnych aktivít (SPERA) je vládny grantový program Ministerstva výstavby regionálneho rozvoja SR zameraný na podporu cezhraničnej spolupráce a inštitúcii euroregiónov. Prvý raz začala vláda podporovať grantovým či dotačným spôsobom euroregióny v roku 1999. Do tohto obdobia nemali cezhraničné regióny na úrovni slovenskej vlády podporu. Na vzniku podporného systému pre euroregióny sa podpísal vtedajší podpredseda vlády Pál Csáky a minister výstavby a regionálneho rozvoja István Harna (obaja SMK). Intenzívne začali spolupracovať v metodickej a legislatívnej úrovni s euroregiónmi ministerstvá výstavby, zahraničných vecí a vnútra. Ministerstvo vnútra garantuje činnosť spoločných medzivládnych komisií pre cezhraničnú spoluprácu, ktorých členovia sú z oboch susediacich štátov.

Rozpočet pre podporu euroregionálnych aktivít zostáva niekoľko rokov na úrovni 12 miliónov. Ten zachovala aj nová vláda vedená Robertom Ficom. SPERA je okrem INTERREGU ďalší nástroj pre zlepšovanie a prehlbovanie cezhraničnej spolupráce, ktorej nositeľom na Slovensku sú od začiatku 90tych rokov euroregionálne združenia (euroregióny). Vládny grantový program čerpajú pre svoju činnosť napríklad aj rozvojové agentúry zaradené do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr. Ďalšie zdroje na takéto menšie projekty sa dajú využiť aj z grantov ďalších ministerstiev – MZV SR, MK SR, MV SR, MF SR, ale zo súkromných či komunitných zdrojov (napr. Karpatská nadácia).

Euroregionálne združenia majú cenné skúsenosti s využívaním domácich a zahraničných zdrojov a vytvorili často dobre fungujúce partnerstvá v prihraničných regiónoch. Na Slovensku sa stali aj relevantným partnerom v rámci prípravy programov cezhraničnej spolupráce pre obdobie rokov 2007 – 2013, kde boli členmi tzv. „task force“ – prípravných pracovných skupín.

Systéme podpory euroregionálnych aktivít pokrýva dve oblasti:

 • I.  oblasť – projekty zamerané na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce

Ide o podporu projektov na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce, projektový rozvoj, hľadanie partnerov a zároveň prehĺbenie spolupráce s vyššími územnými celkami alebo regionálnymi rozvojovými agentúrami v Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr:

a) príprava projektov – hľadanie a definovanie vhodných tém a námetov na vytváranie nových spoločných projektových zámerov s cieľom vypracovania cezhraničných projektov,
b) hľadania partnerov, a to organizovaním podujatí, propagačných aktivít, workshopov, seminárov, konferencií, prezentácií a služieb zameraných na nadväzovanie vzájomnej spolupráce a vytváranie vhodných  partnerstiev k prehĺbeniu cezhraničnej spolupráce,
c) spracovania spoločných programových dokumentov.

 • II. oblasť – podporu činnosti regionálnych združení.

Cieľom je podporiť základnú administratívno-organizačnú funkciu regionálnych združení v Slovenskej republike. Zmluva sa podpisuje po odsúhlasení ročného plánu činnosti regionálneho združenia a podpisuje sa na obdobie 1 kalendárneho roka. 

Na projekty zamerané na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce môže byť čerpaných 9 mil. Sk, na podporu činnosti regionálnych združení môže byť čerpaných 3 mil. Sk. Pre rok 2008 na základe aktuálnych potrieb určí minister výstavby rozdelenie finančných prostriedkov na definované oblasti podpory. Účelová dotácia na  projekty je limitovaná výškou 0,3 mil. Sk na jeden projekt. Pre všetky projekty musí byť zabezpečené spolufinancovanie najmenej vo výške 10% celkových nákladov, z vlastných zdrojov žiadateľa o dotáciu.

 • Slovenské euroregióny 

Žiadateľom v systéme podpory euroregionálnych aktivít môže byť slovenská časť euroregiónu zaregistrovaná na území SR. K takým združenia patria:

 • Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ (Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ),
 • Región Beskydy (Euroregión Beskydy),
 • Ipeľský Euroregión (Ipeľ – Ipoly Euroregion),
 • Región Biele Karpaty (Euroregión Bílé-Biele Karpaty),
 • Región Neogradiensis (Euroregión Neogradiensis),
 • Podunajsko-Dolnovažské regionálne združenie (Euroregión Podunajského Trojspolku,
 • Región Tatry (Euroregión Tatry),
 • Únia Slanej a Rimavy (Euroregión Slaná-Rimava),
 • Karpatský euroregión (Karpatský euroregión),
 • Euroregión Kras (Euroregión Kras),
 • Združenie obcí – Južný región (Euroregion Ister-Granum).

Za euroregión považuje na Slovensku Rada Európy v svojom zozname euroregiónov Euroregión Pomoravie, resp. Euroregión Weinviertel-Jižní Morava-Záhorie. Registrujeme aj viaceré iniciatívy a pracovné zoskupenia chápané ich účastníkmi ako „euroregión“ – Zemplínsky euroregión, ARGE Donauländer / Pracovná skupina Dunajské štáty, CENTROPA Euroregión (Metropolitný región Bratislava-Wien-Györ-Brno). Register záujmových združení MV SR uvádza aj Euroregión Západné Karpaty – Valča (Žilinský kraj) so vznikom v októbri 2006, alebo Ung – Tisza – Túr euroregión so sídlom vo Vojanoch, ktorý vznikol podľa výpisu v novembri v roku 2005. Z iniciatívy miest Košíc a Miškolca sa v roku 2001 uskutočnil pokus o vytvorenie rovnomenného metropolitného Euroregiónu Košice-Miškolc na slovensko-maďarskej hranici, ktorý chcel riešiť hlavne problém dopravnej infraštruktúry a kvalitného prepojenia týchto miest a ich zázemia.

Všetky euroregionálne združenia uchádzajúce sa o štátny grant musia spĺňať nasledovné kritériá:

 • registrácia združenia slovenskej časti štruktúry euroregiónu,
 • stanovy združenia,
 • zápisnica posledného valného zhromaždenia,
 • podpísaná dohoda o cezhraničnej spolupráci.

Pozície: 

Účastníci stretnutia Euroregióny spoločne III. odporúčali v auguste 2006 pokračovať v systéme podpory euroregionálnych aktivít (SPERA) aj v rokoch 2007 – 2008. Euroregióny „žiadali aby sa na 2 roky neprerušila udržateľnosť vybudovaných štruktúr a aktivít, čím by sa znehodnotila doterajšia práca i vynaložené prostriedky zo štátneho rozpočtu“. To súvisí aj s prípravou a reálnym spustením nových programov územnej spolupráce pre roky 2007-2013. Iný zdroj pre servisnú činnosť pre rozvoj cezhraničnej spolupráce a priamu prácu v území na regionálnej úrovni zatiaľ neexistuje a SPERA predstavuje významný nástroj pre projekty cezhraničnej spolupráce s výraznou pomocou pre prihraničné regióny s periférnu polohou. Vládny program je podľa účastníkov stretnutia Euroregióny spoločne „špecifický nástroj na budovanie kapacít pre oblasť regionálneho rozvoja a spolupráce so susedmi SR, ktorý sa môže stať nástrojom skvalitnenia spolupráce ERZ, VÚC, RRA a zahraničných partnerov.“

Vláda SR na základe programového vyhlásenia za dôležitú súčasť regionálneho rozvoja považuje vláda tiež rozvíjanie teritoriálnej spolupráce vo všetkých jej formách s ťažiskom na cezhraničnú spoluprácu susediacich regiónov a podporu činnosti regionálnych združení.  

Ďalšie kroky:

 • MVRR SR zverejní v priebehu apríla 2007 výzvu na predkladanie projektov a podkladov pre I. a II. oblasť podpory SPERA 2007-2008