Pomoc zo Švajčiarska otvára kohútiky pre 1.4 mld. Sk

Logo Švajčiarskeho finančného mechanmizmu

Krátka správa

Švajčiarsko podobne, ako Island, Lichtenštajnsko a Nórsko spolupracuje s Európskou úniou v rámci zmlúv o Európskom hospodárskom priestore. Rozšírením Únie získalo rovnako bezbariérový prístup na trhy nových členských krajín a z tohto dôvodu mu vyplýva záväzok finančne pomôcť osobitne novým členským štátom EÚ.

Tento solidárny príspevok má napomôcť znižovaniu rozdielov životnej úrovne medzi starými a novými členmi EÚ a chápe ho ako pokračovanie predchádzajúcej pomoci východnej a strednej Európe na základe už existujúcej legislatívy.

Spoločne dohodnuté dokumenty predpokladajú, že v rokoch 2007 – 2017 by mala získať Slovenská republika vo forme nenávratných grantov asi 66,886 mil. švajčiarskych frankov (pri aktuálnom kurze asi 1,36 mld. korún).

Najnovší materiál slovenskej vlády venovaný eurofondom („Správa o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov  k 31. 12. 2007“, 27/II/2008) avizuje pokrok pri spúšťaní programu rozvoja regiónov spolufinancovaného Švajčiarskou vládou.

Cesta k švajčiarskym grantom nebola jednoduchá. Prvé informácie o pomoci zo Švajčiarska oznamovali ministeri zahraničných vecí Slovenska a Švajčiarska už v novembri 2005 (Korzár/TASR, 30/XI/2005). Od podpisu memoranda medzi Švajčiarskou konfederáciou a Európskou úniou, prijatím spolkového zákona v švajčiarskom parlamente a v referende a spustení bilaterálnych negociácií uplynuli takmer dva roky.

Začiatkom novembra 2007 súhlasila vláda SR s konečným znením bilaterálnej rámcovej dohody (“Návrh Rámcovej dohody medzi Švajčiarskou federálnou radou a vládou SR o implementácii programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce“, 7/XI/2007). Implementáciou programu bol defnitívne poverený podobne ako v prípade ostatných finančných mechanizmov EHP (tzv. EEA grantov) Úrad vlády SR  – Národný kontaktný bod.

Pravidlá a postupy implementácie Programu švajčiarsko–slovenskej spolupráce sa mali do vlády predložiť do dvoch mesiacov potom, ako program  20. decembra 2007 v Berne podpísali prezidentka Švajčiarska Micheline Calmy-Ray a ministerka hospodárstva Doris Leuthard  a náš vicepremiér pre európske záležitosti Dušan Čaplovič (Smer-SD).

Švajčiari podporia projekty v oblasti bezpečnosti, stability a podpory reforiem, životné prostredie a infraštruktúru, ľudské zdroje. V súkromnom sektore sa kladie dôraz na zvýšenie podielu slovenských tovarov a služieb na svetovom trhu, na podporu štandardov kvality, ako aj zavádzania e-podnikania a e-bezpečnosti v podnikaní.

Vzájomná dohoda uvažuje aj blokové granty adresované občianskej spoločnosti, hospodárskej a sociálnej súdržnosti, twinningu – zlepšenie partnerstiev medzi inštitúciami, samosprávami a regiónmi Slovenskej republiky a Švajčiarskej konfederácie na národnej úrovni.

Osobitnú formu spolupráce má predstavovať štipendijný fond zameraný na programy určené pre vyššie stupne vzdelávania a postgraduálne štúdia vo Švajčiarskej konfederácii.

40% prostriedkov by mal dostať najchudobnejší zo štyroch NUTS II regiónov Slovenskej republiky, teda Východné Slovensko.Vládny materiál avizuje prvé výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku okolo júna tohto roka.

Indikatívne a tematické rozvrhnutie prostriedkov ŠFM

Číslo Oblasti zamerania Prístup, ciele a oprávnené projekty Indikatívna finančná alokácia (v miliónoch CHF)

1. Bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem

1.1 Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch (Mobilizácia miestneho a regionálneho rozvojového potenciálu v oblasti geografického zamerania) 

 • Rozpočet: 9 000 000 CHF
 • Typy projektov: plánovanie cestovného ruchu na regionálnej a okresnej úrovni, mobilizácia potenciálov cestovného ruchu, najmä, ekoturistika, športy, kultúrne dedičstvo atď., posilnenie a skvalitňovanie siete sociálnych služieb, sociálnej inklúzie, boja proti chudobe, opatrení sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately a sociálneho hospodárstva. 

1.2 Prevencia a manažment prírodných katastrof  (Posilnenie riadenia prírodných katastrof v Slovenskej republike).

 • Rozpočet: 4 000 000 CHF
 • Typy projektov: budovanie, posilňovanie a príprava kapacít a orgánov určených na prácu v území zasiahnutom prírodnými katastrofami,
  vytváranie mobilných centier pre riadenie síl a funkčného vybavenia pri zásahoch na postihnutom území, modernizácia materiálového a technického zabezpečenia stacionárneho a tiež mobilného monitoringu a detekčnej technológie pre  prípady chemického a radiačného ohrozenia. 

1.3 Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu (Zefektívnenie boja proti korupcii a organizovanému zločinu).

 • Rozpočet: 2 000 000 CHF
 • Typy projektov: budovanie spoločnej infraštruktúry Colnej správy SR a Ministerstva vnútra SR, dodávka technológií pre komunikáciu s vysokým zabezpečením.

2. Životné prostredie a infraštruktúra

2.1 Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia (zlepšenie služieb komunálnej infraštruktúry, aby sa zvýšila životná úroveň a podporil hospodársky rozvoj)

 • Rozpočet: 19 500 000 CHF
 • Typy projektov:
  • Projekty s minimálnou hodnotou 3 000 000,00 CHF v oblasti: trvalo udržateľné vodné hospodárstvo a hospodárstvo odpadových vôd, zamerané predovšetkým na čistenie komunálnych odpadových vôd.
  • Projekty s minimálnou hodnotou 2 000 000,00  CHF v  oblasti: odpadové hospodárstvo: nakladanie s komunálnym odpadom a zneškodňovanie  nebezpečného odpadu. 

2.2 Ochrana prírody (ochrana prírodných zdrojov a fungujúcich ekosystémov  trvalo udržateľným spôsobom).

 • Rozpočet: 5 000 000 CHF
 • Typy projektov:ochrana a regenerácia prírodného životného prostredia a krajiny najmä v geografickej oblasti zamerania, s osobitnou pozornosťou zameranou na sústavu NATURA 2000 a Karpatský dohovor, monitoring a výskum lesných ekosystémov (zlepšenie prístrojového a iného technického vybavenia).

3. Súkromný sektor

3.1 Rozvoj súkromného sektora a podpora vývozu MSP (zvýšenie podielu slovenského vývozu tovarov a služieb na trhu).

 • Rozpočet: 4 000 000 CHF
 • Typy projektov: podpora štandardov kvality (technických, environmentálnych, fytosanitárnych atď.), podpora zavádzania e-podnikania a e-bezpečnosti v podnikateľskom sektore.

4. Ľudský a sociálny rozvoj

4.1 Výskum a vývoj (posilnenie vedeckého potenciálu prostredníctvom zlepšeného prístupu k vzdelaniu a prostredníctvom programov selektívnej podpory).

 • Rozpočet: 1 500 000 CHF
 • Typ projektov:
  • Štipendijný fond pre programy pre vyššie stupne vzdelávania a postgraduálne štúdiá vo Švajčiarskej konfederácii. 

4.2 Technická a odborná príprava (prepojenie profilu absolventov škôl s potrebami pracovného trhu a vybaviť absolventov škôl znalosťami a zručnosťami zodpovedajúcimi potrebám vedomostnej spoločnosti).

 • Rozpočet: 4 500 000 CHF
 • Typy projektov: rozvoj alebo skvalitnenie profesijných profilov (EQF- Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie), vytvorenie alebo adaptovanie miestnych vzdelávacích kapacít pre podporu alebo stimuláciu miestneho hospodárskeho rozvoja, presun od vstupnej investície k dosiahnutému výsledku (na úrovni znalostí, schopností a kvalifikácie), vypracovanie know-how pre predvídanie budúcich potrieb trhu práce. 

5. Osobitné alokácie

 • Rozpočet: 7 650 000 CHF

5.1 Blokový grant (podporovať prispievanie občianskej spoločnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktoré predstavujú dôležitý faktor rozvoja a participácie)

 • Rozpočet: 3 000 000 CHF
 • Blokové granty pre občiansku spoločnosť/MVO (prispievajúce najmä k poskytovaniu sociálnych služieb, ako aj environmentálnym otázkam, umožňujúce posilnenie organizačných kapacít).

5.2 Twinningový blokový grant (podpora a /alebo zlepšenie partnerstiev medzi inštitúciami, samosprávami a regiónmi Slovenskej republiky a Švajčiarskej konfederácie na národnej úrovni

 • Rozpočet: 300 000 CHF
 • Blokové granty pre financovanie malých spoločných projektov v rámci partnerstiev.

5.3 Nástroj pre prípravu projektov

 • Rozpočet: neudaný
 • Podpora prípravy konečných návrhov projektov

5.4 Švajčiarsky manažment programu 

 • Rozpočet: 3 350 000 CHF
 • Švajčiarska správa Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

5.5 Slovenská technická pomoc 

 • Rozpočet: 1 000 000 CHF
 • Slovenská správa Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce vrátane prípravy, realizácie, moni-torovania a hodnotenia

Tab. Prehľad indikatívnych alokácii 

Usmernenia k financovaniu Indikatívna alokácia
(v mil. CHF)

1.

Bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem

15

2.

Životné prostredie a infraštruktúra

24,5

3.

Súkromný sektor

4

4.

Ľudský a sociálny rozvoj

6

5.

Osobitné alokácie

7,65

6.

Ešte nepridelené

9,716

7.

Indikatívne alokácie celkom

66,866


Kontakty:

Úrad vlády SR
Sekcia riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci
Odbor riadenia a implementácie finančných mechanizmov (ORIFM)

Námestie slobody 1
SK – 813 70 Bratislava

ORIFM/ÚV SR
Štefánikova 2
SK – 81370 Bratislava

Tel: 02 –  572 955 16, -15
Fax: 02 – 544 300 56
e-mail: sfm@vlada.gov.sk
web:  http://sfm.vlada.gov.sk