Poslanci žiadajú v reforme SPP väčšiu flexibilitu

Pozadie

V novembri predložila komisárka Mariann Fischer Boel sériu návrhov na reformu a modernizáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Medzi inými to bol aj návrh na prísnejší režim priamych dotácií a presun prostriedkov z priamych platieb poľnohospodárom na rozvoj vidieka. Tieto návrh mali nelegislatívnu povahu, mali však pripraviť pôdu na diskusiu pred formálnym legislatívny návrhom, ktorý sa očakáva v máji 2008.

Parlament včera, 12. marca, prijal iniciatívnu správu, ktorá reaguje na návrhy Komisie.

Otázky

„Poľnohospodárske štruktúry v Európe sú veľmi rozdielne. Nie všetky problémy sa dajú vyriešiť jedným nástrojom“, hovorí spravodajca, nemecký europoslanec zo skupiny EPP-ED, Lutz Goepel. Parlament by rád videl viac flexibilných nástrojov v SPP na podporu sektorov typických pre jednotlivé regióny a požaduje vytvorenie systému záruk a rizikového manažmentu v prípade vážnejších kríz.

Správa, ktorá bola v parlamente prijatá veľkou väčšinou, trvá na zachovaní konceptu „udržateľného, konkurencieschopného a multifunkčného poľnohospodárstva“, ktorého hlavným cieľom je zásobovať občanov zdravými a bezpečnými produktmi „v dostatočnom množstve a za rozumné ceny.“

Poslanci vyzvali Komisiu, aby urobila analýzu nákladov a prínosov SPP v zmysle bezpečnosti dodávania potravín, sebestačnosti dodávok a zachovania vidieckych komunít. Exekutíva by tiež podľa poslancov mala porovnať náklady, ktoré môžu spotrebiteľom vzniknúť v súvislosti s vyššími cenami potravín v dôsledku zvýšeného svetového dopytu, s výdavkami, ktoré predstavuje poľnohospodárska politika pre verejnosť dnes.

Napriek tomu, že správa do veľkej miery vyjadruje podporu plánom Komisie, odmieta akékoľvek zníženie rozpočtu prvého piliera (podpora pre poľnohopsodárske trhy) až do roku 2013. Komisia totiž navrhuje zníženie týchto prostriedkov v prospech druhého piliéra – rozvoja vidieka.

Parlament rovnako odmieta akúkoľvek diskrimináciu na základe veľkosti poľnohospodárskych podnikov a ich právnej formy. Komisia totiž tvrdí, že veľké poľnohospodárske podniky by mali dostávať menšie priame platby s odôvodnením, že veľké podniky takúto pomoc nepotrebujú. Podľa slovenského europoslanca a člena Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Petra Bacu, potvrdzujú opak. „V Slovenskej republike väčšinou hospodária takéto podniky so strojmi na 75 %  nad 20 rokov veku. Príklad východného Nemecka potvrdzuje, že keď sa do veľkých podnikov dobre investovalo zaradili sa medzi najvýkonnejšie podniky vo svete. A naopak, v tých postsocialistických krajinách, kde sa administratívnymi nástrojmi  tieto znevýhodňovali, došlo k najväčšej deštrukcii nielen agrárnych sektorov, ale aj vidieka a celých regiónov.“

Pokiaľ ide o mliečne kvóty, poslanci uznávajú, že existujúci systém mliečnych kvót nebude zrejme po roku 2015 obnovený v súčasnej podobe. Žiada preto Komisiu, aby prišla s presvedčivým plánom pre mliekarenský sektor po roku 2015, ktorý by garantoval kontinuitu produkcie mlieka vo všetkých regiónoch Európy, vrátane horských oblastí a oblastí so sťaženými podmienkami.

Hoci je táto parlamentná správa k hodnoteniu stavu SPP nezáväzná „Francúzsko už oznámilo, že počas svojho predsedníctva Eú v druhej polovici roka 2008 z nej prijme potrebné závery a my už nedočkavo čakáme na návrh reformy od Michela Barniera (francúzsky minister poľnohospodárstva a rybolovu)“, povedal dánsky poslanec Niels Busk (ALDE).

Od Komisie sa očakáva, že predloží detailný legislatívny návrh pre „zdravotnú prehliadku SPP“ v máji 2008. Parlament bude mať  v tomto prípade konzultačnú úlohu.

Pozície

Slovenský poslanec EP Peter Baco (NI) vyzdvihol prácu spravodajcu a podotkol, že príprava správy bola zložitá „lebo v podkladovom materiáli Komisie chýbali analýzy, zhodnotenie variantov možných riešení, príslušné prípadové štúdie a nevyhnutné exaktné údaje.“
  
Ďalej pozanmenal, že „riziko narušenej potravinovej bezpečnosti EÚ, pri opakovaní minuloročnej situácie, reálne existuje.“ Komisia na to však podša jeho slov dostatočne nereaguje. „Eliminácia prirodzenej nestability agrárneho trhu je  najdôležitejšou úlohou každej agrárnej politiky. Nemôžeme preto súhlasiť s terajšou situáciou, keď chaotickými opatreniami, z roka na rok, meníme podpory pestovania energetických plodín, rušíme výmeru pôdy vynechanej z obhospodarovania , meníme kvóty výroby a pod.

“Na základe reformy z roku 2003, by mala zdravotná prehliadka zmodernizovať existujúcu politiku a adaptovať ju na zmenené okolnosti. Komisia by mala brať názor Parlamentu do úvahy, pretože to bude slúžiť ako dobrý základ pre nasledujúce rokovania”, povedal nemecký spravodajca Lutz Goepel (EPP-ED).

Podľa španielskeho socialistického poslanca EP Luisa Manuela Capoulas Santos by frakcia socialistov v EP zhodnotila situáciu inak než to robí Goepelova správa. Hovorí, že hoci ide o “najlepší možný kompromis (…)”, mala by EÚ mať väčšie ambície najmä v oblasti smerovania a tempa oddeľovania pomoci od produkcie, v oblasti nových mechanizmov pre férovejšie prerozdelenie pomoci, či v oblasti zodpovednejšieho prístupu k budúcnosti mliekarenského sektora. Capoulas Santos ďalej dodáva, že by sa mala posilniť úloha poľnohospodárstva v zmysle jeho príspevku k boju proti klimatickýcm zmenám.