Pozemkové úpravy podporené z eurofondov pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

euro

 

Pôdohospodárska platobná agentúra, (ďalej len PPA) ako Sprostredkovateľský orgán Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlasila 3. výberové kolo v roku 2006 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SOP P-RV). Žiadatelia majú možnosť predloži´t projekty v termíne od 27. septembra do 11. októbra 2006:

Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 • Prioritu č.2: Podpora trvalo-udržateľného rozvoja vidieka
 • Opatrenie č. 2.3 Podpora prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí
 • Podopatrenie č. 2.3.1 Pozemkové úpravy (kód podopatrenia: 1132031)

Popis podopatrenia „Pozemkové úpravy“:

Intervenčná oblasť sa dotýka pozemkových úprav (reparcelácie). V projektoch má ísť o vypracovanie a realizovanie projektov pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie územia. Špecifické ciele sú:

 • Usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom;
 • Zabezpečiť prístup k pozemkom;
 • Vytvoriť podmienky pre racionálne hospodárenie na pôde a rozvoj trhu s pôdou;
 • Ekologicky stabilizovať krajinu.

Oprávnené činnosti:

1. vypracovanie úvodných podkladov projektu pozemkových úprav,
2. vypracovanie návrhu nového usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav
3. vykonanie projektu pozemkových úprav
4. vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu v projekte pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a opatrení
5. realizácia v projekte pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a opatrení

Podmienky:

 • žiadateľ musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov,
 • investície sa musia realizovať na území Slovenskej republiky (spadajúcom pod cieľ 1 – t.j. na celom území SR – okrem Bratislavského kraja).
 • všetky projekty sa musia nachádzať v Zozname vybraných katastrálnych územiach í Odboru pozemkových MP SR.

Neoprávnené náklady:

V rámci tohto opatrenia sa neposkytne podpora na žiadne investície tvoriace zisk v katastrálnych územiach, ktoré nie sú podporované podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách a s ním spojenými právnymi normami, ktoré upravujú činnosti pri vykonávaní pozemkových úprav.

Oprávnený žiadateľ

 • Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, odbor pozemkových úprav.

Konečný užívateľ:

 • Priamy – obvodné pozemkové úrady zodpovedné za pozemkové úpravy.
 • Nepriamy – všetci vlastníci pôdy na Slovensku, a obzvlášť poľnohospodári a iní, ktorých živobytie zahŕňa využívanie pôdnych zdrojov.
 • Druh a výška pomoci

Intenzita pomoci:

 • súkromné zdroje 0%.
 • maximálna výška pomoci je 100% z celkových oprávnených nákladov (80% EÚ, 20% SR).
 • oprávnené náklady na jeden projekt:
  • min. 10 000 €, max. 1 mil. €.
  • pPre opatrenie bolo vyčlelných celkovo 26 533 156 z EÚ i národných zdrojov počas programového obdobia 2004 – 2006.

Financovanie:

 • forma a druh pomoci: nenávratný finančný príspevok
 • spôsob financovania: podielové financovanie
 • typ investície: nezisková
 • vyplácanie NFP pri opatrení č.2.3.1 Pozemkové úpravy: systém predfinancovania, systém refundácie.

Podávanie projektov:

 • PPA prijíma žiadosti pre podopatrenie 2.3.1 Pozemkové úpravy osobne na Regionálnom pracovisku v Bratislave,  PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
 • termín: od 27. septembra do 11. októbra 2006
 • obstaranie prác, dodávok (tovarov) a služieb musí byť vykonané pred podaním žiadosti podľa ustanovení uvedených v Metodike
 • Stanovený kurz pre účely posúdenia (prepočtu) maximálnej a minimálnej výšky oprávnených nákladov na projekt medzi EUR a SKK je 38, 119 SKK.

Ďalšie informácie:

 • odboru vonkajších vzťahov PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
 • tel č.: 02/592 66 380, 02/527 33 800, fax č. 02/529 65 033