Práce na cezhraničných operačných programoch pokročili

INTERREG IIIA, Slovensko-Rakúsko, CBC, programy EÚ, eurofondy

Pozadie:

Európska územná spolupráca je novým cieľom navrhnutým Európskou komisiou. Vychádza zo skúseností regionálnej spolupráce v rámci iniciatív Spoločenstva Interreg a programov cezhraničnej spolupráce (CBC). Jej cieľom je dosiahnutie vyrovnanej integrácie rôznych území EÚ prostredníctvom podpory spolupráce regiónov.

Otázky:

Hlavné ciele cezhraničnej spolupráce v programovom období 2007 – 2013 podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. Júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja je podpora zameraná najmä na:

 • rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností prostredníctvom spoločných stratégií trvalo udržateľného územného rozvoja, a najmä prostredníctvom podpory podnikania, najmä rozvoja MSP, cestovného ruchu, kultúry a cezhraničného obchodu;
 • podporu a zlepšenia spoločnej ochrany a správy prírodných a kultúrnych zdrojov, ako aj prevencie prírodných a technických rizík;
 • podporu prepojenia medzi mestskými a vidieckymi oblasťami;
 • zníženie izolovanosti zlepšením prístupu k dopravným, informačným a komunikačným sieťam a službám, ako aj cezhraničných vodných, odpadových a energetických systémov a zariadení;
 • rozvoj spolupráce, kapacity a spoločného využívania infraštruktúr, najmä v zdravotníctve, kultúre, cestovnom ruchu a školstve.

Pri projektoch cezhraničnej spolupráce sa vyžaduje:

 • spoločné vypracovanie projektu
 • spoločná implementácia
 • spoločná účasť osôb na projekte
 • spoločné financovanie

Finančné krytie na roky 2007 – 2013

Bude z rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a to 2,52 % z celkového alokovaného finančného balíka. To je približne 7,75 mld. eur, pričom rozdelenie je navrhnuté nasledovne:

 • na cezhraničnú spoluprácu (A) 77,61 %
 • na medzinárodnú spoluprácu (B) 18 %
 • na medziregionálnu spoluprácu (C) 3,8 %

SR nezaradila cieľ 3 do strategického referenčného rámca

Chce ho riešiť samostatne päticou operačných programov, každý pre jednu z hraníc. Výnimočné postavenie bude mať program s Ukrajinou, ktorý bude realizovaný cez Európsky nástroj susedstva a partnerstva (ENPI) a bude ako jediný viaclaterálny, a to štvorstranný spolu s Rumunskom a Maďarskom. SR má možnosť čerpať 227 mil. EUR, ktorá zahŕňa všetky cezhraničné programy pre obdobie rokov 2007 – 2013. K tomu sa pripočítajú ešte financie plynúce z ENPI.

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky:

 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR zverejnili na verejné pripomienkovanie správy o hodnotení strategického dokumentu pre  operačné programy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a jednotlivými susednými štátmi v programovom období 2007-2013
 • EurActiv uverejní v najbližšom období seriál analytických článkov venovaný jednotlivým prihraničným územiam SR.