Pri zavádzaní EÚ 2020 musia spolupracovať aj lokálni hráči

foto: kanály v Amsterdame, zdroj: flickr, autor: Claudio.Ar

Asscher sa domnieva, že EÚ sa pri stanovovaní cieľov stratégie Európa 2020 vybrala správnym smerom a zvolila si dobré iniciatívy. Keď však príde na implementáciu, je podľa neho potrebné zabezpečiť, aby regionálne fondy odrážali tieto ciele a hodnoty.

Eurofondy budú mať podľa neho najväčší dosah ak budú v synergii s národnými a regionálnymi stratégiami financovania. Miestne vlády by preto mali mať možnosť si vybrať, na ktoré z cieľov stratégie EÚ 2020 sa najviac zamerajú.

Toto by sa najlepšie podarilo dosiahnuť využitím prísnejších metodológií, ktoré by zároveň umožnili zaviesť mestám a regiónom prístup šitý na mieru ich potrebám, povedal Asscher.

Zabezpečenie fungovania stratégie je však podľa neho cestou, ktorá má dve strany. Preto tlačí na miestnych politikov, aby si „viac uvedomili svoje postavenie a vzali dostatočne na vedomie tie ciele EÚ 2020, ktoré zapadajú do ich miestnych priorít“.

Regióny by nemali byť kľúčovým hráčom Európy 2020, ale skôr „dôležitým výkonným partnerom,“ dodáva Asscher.

Zároveň pochválil eurokomisára pre regióny Johannesa Hahna za to, že verejne podporil cieľ udeliť krajinám, regiónom a mestám viac voľnosti, aby si tak mohli sami zadefinovať svoj „politický mix“ potrebný na dosahovanie svojich vlastných priorít.

Regionálne financovanie funguje

Amsterdam sa aktívne zúčastňuje regionálnej politiky a mesto aj uskutočnilo potrebné kroky na zavedenie správnej štruktúry, ktorá pomáha žiadateľom o eurofondy. V programovom období 2000 až 2006 začal Amsterdam budovať silnú programovú manažérsku štruktúru, ktorá novým žiadateľom poskytuje poradenské služby.

Regionálne fondy EÚ „vo veľkom prispeli k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Amsterdamu“, povedal súčasný starosta mesta. Asscher pritom dodal, že práve dostupnosť eurofondov je pre ostatných partnerov často argumentom, ktorý ich presvedčí, aby sa podieľali na projekte. To sa v Amsterdame ukázalo byť veľmi účinné, keďže v priemere sa v meste investujú z miestnych alebo súkromných zdrojov tri eurá na každé použité euro z regionálnych fondov EÚ. Navyše, ako uvádza Asscher, niektoré inovačné projekty, ktoré sa začali pomocou financií z EÚ sa vyvíjali rýchlejšie ako tie projekty, ktoré nemali zabezpečené prostriedky z Európskej únie.

Napriek tomu však Asscher tvrdí, že je možné dosiahnuť v tejto oblasti zlepšenie, a to najmä zjednodušením procesu financovania. Dôležité je pri tomto nájsť lepšiu vyváženosť medzi rizikom a auditom a kontrolou, uplatňovaním jednoduchších modelov monitorovania nákladov, či znížením administratívnej záťaže článku 55, ktorý prikazuje spracovanie projektov financovaných z EÚ prinášajúcich zisky.

Starosta Amsterdamu zároveň zdôraznil potrebu väčšieho viacúrovňového spravovania, pričom uviedol príklad ako vzali niektoré holandské mestá celú záležitosť do vlastných rúk a vybudovali silnú spoluprácu medzi troma úrovňami spravovania. V tomto programe úzko spolupracujú štyri regióny a štyri mestá (spolupráca G4) pod taktovkou jedného z nich (Rotterdamu). „Očakávame sľubné výsledky ako pri kvalite projektov, tak aj v ich dopade“ vzhľadom na „inovatívne prístupy v manažovaní programu,“ uzatvára Asscher.