Prieskum: Regióny aj v čase krízy málo spolupracujú

Postoje

Prieskum pod záštitou Lisabonskej Monitorovacej Platformy a na objednávku Výboru regiónov (CoR) skúmal zavedenie Európskeho plánu boja s hospodárskou krízou a to, ako ho vnímali orgány miestnych a regionálnych samospráv v členských štátoch Európskej únie.  

Zástupcovia Výboru regiónov rýchlo zdôraznili, že hoci by sa prieskum – obsahujúci odpovede z viac ako 70 regiónov a miest EÚ – nemal vnímať ako skutočný obraz Európskej únie, jeho výsledky vrhli určité svetlo na hlavné trendy súčasnosti a odrážajú ťažkosti, ktorým mestá a regióny čelia.

Vo všeobecnosti sa ukazuje, že orgány miestnych a regionálnych samospráv boli schopné sa dostať rýchlo ku krízovým prostriedkom EÚ a štrukturálne fondy dokonca využívali rýchlejšie ako obyčajne. Takmer všetky orgány, ktoré odpovedali na prieskum (85 %) zároveň priznali, že zaviedli vlastné protikrízové opatrenia. Väčšinou sa pritom zamerali na boj proti rastúcej nezamestnanosti pomocou zvýšených výdavkov na ekonomiku sociálneho blahobytu a na podporu malých a stredných podnikov.

Hlavnými pohonmi týchto opatrení boli Európsky sociálny fond (ESF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF).

Na prístup k prostriedkom je potrebných viac konkrétnych krokov

Napriek týmto nápravným opatreniam sa vytvára názor, že medzi regiónmi neexistuje žiadna alebo len minimálna koordinácia. Väčšinou preto „ostávajú ponechané samé na seba,“ ako uvádza člen Lisabonskej Monitorovacej Platformy, ktorého EurActiv kontaktoval.

„Cítia sa, že sú v tom sami,“ povedal a dodal, že je tomu tak najmä v prípadoch, ktoré prekračujú ich právomoci. Ako príklad uvádza zlyhanie bankového systému a neschopnosť malých a stredných podnikov dostať sa k pôžičkám, kde by koordinované úsilie pôsobilo ako pridaná hodnota.

Bez konkrétnych činov sa všeobecný plán boja proti hospodárskej kríze neprispôsobí špecifickým situáciám. Pre orgány je potom oveľa ťažšie odkomunikovať nástroje tohto opatrenia občanom.

Prieskum odhalil, že občania nevedie o existujúcich opatreniach na boj s krízou alebo v prípade, že o nej vedia, nevidia výsledky ich zavedenia do praxe.

Nejde pritom o chybu balíka na boj proti hospodárskej kríze, ale skôr o potvrdenie existujúceho problému, ktorý načrtla už revízia Lisabonskej stratégie. Tým je nedostatok viacstupňovej kontroly, hovoria odborníci.

Odhady hospodárskej situácie a  zamestnanosti na rok 2010 sú v európskych regiónoch veľmi pesimistické, ukazujú výsledky prieskumu.