Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – SR 2007-2013

Hlavným cieľom OP je zvýšiť sociálnu a kultúrnu súdržnosť medzi ľuďmi, žijúcimi v maďarsko-slovenských prihraničných oblastiach, zlepšiť prístup a komunikáciu, zvýšiť ochranu prírodného bohatstva a posilniť hospodársku konkurencieschopnosť, a tak zvýšiť úroveň ekonomickej a sociálnej integrácie v týchto oblastiach.

Geograficky sa program realizuje vo všetkých slovenských a maďarských regiónoch, ktoré majú spoločnú hranicu (v SR je to Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj).

Prioritné osi

  • Os 1: Hospodárstvo a spoločnosť. Cieľom je rozvíjať obchodnú a medziľudskú cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom podpory vybavenia podnikateľskej infraštruktúry, rozvoja technológií a inovácií, podpory spoločných projektov v oblasti cestovného ruchu, ďalej iniciovanie spoločných verejných podujatí a budovanie sietí a partnerstiev.
  • Os 2: Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť. Cieľom je vyzývanie k spoločným aktivitám v oblasti ochrany prírody a rozvoj dopravnej a komunikačnej infraštruktúry.
  • Os 3: Technická pomoc. Cieľom je riadenie programu, monitoring, hodnotenie, publicita, kontrola a finančný manažment.

Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, príspevok z neho je 176 eur, celkový príspevok z verejných prostriedkov na sedemročné obdobie je 207 642 916 eur.

Riadiacim orgánom je:

  • National Development Agency
  • Pozsonyi út 56
  • 1133 Budapešť
  • Maďarsko
  • Tel. +36 1 441 74 11
  • Fax +36 1 441 72 12

V utorok na budúci týždeň prinesieme informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.