Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR 2007-2013

Cieľom OP je zlepšenie spolupráce a partnerstva medzi krajinami v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu pri poľsko-slovenskej hranici.

Program sa vzťahuje na regióny, ležiace pri poľsko-slovenskej hranici v oboch krajinách. Na Slovensku je jeho súčasťou Žilinský a Prešovský kraj.

Prioritné osi

 • Os 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry. Cieľom je rozvoj spolupráce krajín v rámci zlepšenia podmienok cezhraničnej infraštruktúry so zameraním na obyvateľov, investorov a turistov.
 • Os 2: Sociálny a hospodársky rozvoj. Cieľom je udržateľný socioekonomický, environmentálny a kultúrny rozvoj prihraničného regiónu skrze podporu poľsko-slovenskej partnerskej spolupráce.
 • Os 3: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty). Cieľom je propagácia miestnych iniciatív a podpora mikroprojektov, založených na aktivitách „ľudia ľudom“.
 • Os 4: Technická asistencia. Realizácia, riadenie, propagácia, monitorovanie a kontrola programu.

Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, príspevok z neho je 157 407 763  eur, celkový príspevok z verejných prostriedkov na sedemročné obdobie je 185 185 603 eur.

Riadiacim orgánom je:

 • Ministerstvo rozwoju regionalnego (Ministerstvo regionálneho rozvoja)
 • Ul. Wspólna 2/4
 • 00-926 Warszawa
 • Poľsko
 • Tel. +33 22 461 30 00

Infobody V SR:

 • Žilinský samosprávny kraj
 • Odbor regionálneho rozvoja
 • Oddelenie regionálneho rozvoja a územného plánu
 • Komenského 48
 • 011 09 Žilina
 • Tel. +421 41 503 23 09
 • Fax +421 41 503 23 36
 • Prešovský samosprávny kraj
 • Odbor regionálneho rozvoja, územného plánu a životného prostredia
 • Námestie mieru 2
 • 080 01 Prešov
 • Tel. +421 51 746 04 36
 • Fax +421 51 746 04 68

Vo štvrtok vám prinesieme informácie o Programe cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko 2007-2013.