Program Stredná Európa 2007-2013

Strategickým cieľom programu je zlepšiť proces integrácie a rozvoj partnerstiev zúčastnených krajín a prispieť tak k súdržnosti, stabilite a konkurencieschopnosti.

OP Stredná Európa je novým programom Európskej únie, ktorý podporuje spoluprácu v krajinách a regiónoch strednej Európy, čím prispieva k zlepšeniu inovácií, dostupnosti (dopravy a informačno-komunikačných technológií), životného prostredia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti.

Geografické smerovanie pomoci: Rakúsko, Česká republika, Nemecko (spolkové krajiny ležiace pri východnej hranici Nemecka), Taliansko (severné regióny), Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina (západné regióny)

Priority

 • Priorita 1: Uľahčenie inovácií v strednej Európe. Cieľom je priniesť inováciu do všetkých regiónov a umožniť im lepšie využívať svoj inovačný potenciál. Projekty v rámci tejto prioritnej osi budú mať za cieľ zlepšovanie klímy pre inovácie vo všetkých regiónoch a budú im umožňovať lepšie využitie ich inovačného potenciálu. Vytvoria výhodné rámcové podmienky pre inovácie a vybudujú kapacity na ich efektívny prenos a aplikáciu. Podporia tiež vývoj poznatkov a pomôžu ľuďom nadobudnúť kvalifikáciu, ktorá je potrebná pre znalostnú ekonomiku.
 • Priorita 2: Zlepšenie dostupnosti Strednej Európy, ako aj v rámci nej. Cieľom je posilnenie vnútornej kohézie krajín zlepšením dostupnosti, zohľadňujúc princípy trvalo udržateľného rozvoja. Projekty v rámci tejto prioritnej osi budú mať za cieľ zlepšovanie dostupnosti ako podmienku ekonomického rozvoja a kľúčový faktor znižovania rozdielov v programovom území. Podporia riešenia pre informačné a komunikačné technológie, ako aj netechnologické alternatívne riešenia zlepšovania dostupnosti. Posilnia tiež prepojenosť a intermodálnosť v záujme vyššej efektívnosti a redukcie objemu dopravy v rámci programovej oblasti spolupráce.
 • Priorita 3: Zodpovedné využívanie životného prostredia. Cieľom je inovatívne a udržateľné manažovanie prírodných zdrojov, znižovanie rizík a zveľaďovanie životného prostredia. Projekty v rámci tejto prioritnej osi budú mať za cieľ zodpovednejšie využívanie a lepšiu ochranu životného prostredia v strednej Európe. Budú manažovať a chrániť prírodné zdroje, podporovať využívanie environmentálne priaznivých technológií a znižovať riziká a dopady prírodných a technologických rizík. Podporia tiež využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenú energetickú účinnosť.
 • Priorita 4: Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov. Cieľom je posilnenie polycentrickej sídelnej štruktúry a zlepšenie kvality života v trvalo udržateľnom rozvoji miest a regiónov. Projekty v rámci tejto prioritnej osi budú mať za cieľ zlepšovanie kvality života v mestách a regiónoch strednej Európy. Podporia polycentrický rozvoj a územnú spoluprácu a budú riešiť vplyvy demografických a sociálnych zmien. Budú tiež využívať kultúrne zdroje prostredníctvom zlepšovania prístupu a riadenia týchto zdrojov.
 • Priorita 5: Technická pomoc. Cieľom je efektívny a hladký manažment a implementácia programu.

Typy podporených projektov:

 • Nadnárodné tematické zameranie: projekty by mali byť zamerané na otázky, ktoré sa viažu na definované ciele programu, a ktoré nemôžu byť v dostatočnej miere riešené jednotlivými regiónmi či krajinami samostatne. Projektoví partneri by mali mať zrejmý úžitok s navrhovanej spolupráce.
 • Nadnárodné partnerstvo: partnerstvo musí zahŕňať minimálne troch partnerov z aspoň troch krajín, z ktorých aspoň dve krajiny by mali byť členskými štátmi EÚ. Partneri by mali byť v projekte zapojení rovnomerne a musia byť schopní vierohodne popísať benefit, ktorý realizáciou projektu získajú. Program špecificky podporuje multidisciplinárne a viac-sektorové partnerstvá.
 • Koherentný prístup a efektívny manažment: projekty musia byť veľmi dobre zadefinované. Opis cieľov, prístupu a plánovaných dopadov by mal byť súvislý a jasný. Projekty musia mať efektívny a transparentný manažment, koordinačné štruktúry a postupy.
 • Účinná tvorba a prenos poznatkov: zdôraznenie inovácií v rámci  programu predpokladá, že projekty si osvoja poznatkovo orientovaný prístup a budú venovať pozornosť príprave, aplikácii a prenosu príslušných expertíz a aktuálnych poznatkov. To vyžaduje analýzu projektového prostredia a vytváranie sietí a kontaktov so širším spektrom aktérov v danej tematickej oblasti.
 • Konkrétne výstupy a výsledky: projekty musia mať merateľné priaznivé dopady na jasne ohraničenom území, ako napr. v nadnárodnej geografickej oblasti. Ich výstupy a výsledky musia byť konkrétne a musia umožňovať skutočnú aplikáciu, napr. prípravou investičných projektov. Štúdie bez konkrétnych a aplikovateľných výsledkov nebudú podporované.
 • Dôraz na komunikáciu: projekty musia navrhnúť plán popisujúci komunikačné a informačné aktivity. Okrem “štandardných” nástrojov komunikácie, ako sú web stránky, periodiká, mediálne kontakty, konferencie a pod., bude plán informovanosti popisovať aj opatrenia na zabezpečenie efektívnej komunikácie a prenosu poznatkov v rámci projektového partnerstva, ako aj plán na oslovenie relevantných rozhodovacích orgánov, inštitúcií a sietí nepriamo zapojených do partnerstva.

Program Stredná Európa je financovaný cez Európsky fond regionálneho rozvoja sumou 246 miliónov eur, celkový rozpočet je plánovaný na viac ako 298 miliónov eur.

Riadiacim orgánom je:

 • CENTRAL EUROPE Programme
 • Managing Authority
 • Department for EU-Strategy and Economic Development
 • City of Vienna
 • Schlesingerplatz 2-4
 • 1080 Viedeň
 • Rakúsko

STS

 • CENTRAL EUROPE Programme
 • Joint Technical Secretariat
 • Museumsstrasse 3/A/III
 • 1070 Viedeň
 • Rakúsko
 • Tel. +43 1 4000-761 42
 • Fax +43 1 4000-9976141
 • E-mail: info@central2013.eu

Národný kontaktný bod v SR:

 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Námestie Ľudovíta Štúra 1
 • 812 35 Bratislava
 • Tel. +421 2 59 56 22 02, +421 2 59 56 21 91
 • Fax +421 2 59 56 21 10

Vo štvrtok budeme informovať o operačnom programe Juhovýchodná Európa 2007-2013.