Program z peňazí EEA-NFM pre MVO má konečne svojich správcov

Európsky hospodársky priestor

Krátka správa:

Vstupom do EÚ sa Slovensko stalo členom Európskeho hospodárskeho priestoru (European Economic Area, skratka EEA), do ktorého patria krajiny Európskeho zóny voľného obchodu (EZVO). Na základe dohody medzi EÚ a krajinami EZVO – Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom, tieto krajiny poskytnú v rokoch 2004-2009 SR a ďalším štátom ročne 13,36 mil. eur. Počas piatich rokov to predstavuje pre Slovensko sumu asi 67 mil. eur, pričom 95% poskytujú Nóri.

Úrad vlády je národným kontaktným bodom pre prostriedky EEA grantov a NFM a od februára 2006 čerpá schválený grant na technickú asistenciu za 1,27 mil. eur pre jeho prostriedky. V Bruseli majú krajiny EZVO zriadený vlastný Úrad Finančného mechanizmu. Výzvy na predkladanie žiadostí o blokové granty sa spustili v roku 2005, medzi inými aj výzva na predkladanie žiadostí na sprostredkovateľa pre blokový grant v rámci Fondu pre mimovládne organizácie, Fondu na podporu vedy a výskumu a Fondu na podporu spolupráce medzi školami (štipendiá).

Fond pre mimovládne organizácie, do ktorého prispeli Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, okrem životného prostredia pokrýva aj sociálnu a ľudsko-právnu oblasť. Cieľom ich pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Slovenské neziskové  organizácie z neho dostanú spolu 5,9 milióna eur. V oblasti ľudských práv bude sprostredkovateľom pomoci Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF), v sociálnej Nadácia SOCIA a v oblasti životného prostredia Nadácia Ekopolis.

27. marca 2007 sa konala v Bratislave otváracia konferencia pri príležitosti spustenia blokového grantu pre MVO. Jeho definitívny začiatok podmieňuje ešte definitívna zmluva medzi Úradom vlády a bruselským úradom ohľadne správcovských MVO. Schválený program nadácie Ekopolis má napomôcť zvýšiť účasť environmentálne zameraných mimovládnych organizácií (MVO) na riešení problémov, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom Slovenska. Program potrvá 3 roky, počas ktorých sa na projekty rozdelí asi 72 mil. Sk.

Ekopolis sa rozhodol nový program strategicky zamerať na zvyšovanie kapacít environmentálnych MVO pre efektívnu účasť na správe vecí verejných, podávanie kvalitných a inovatívnych návrhov na riešenie environmentálnych problémov a ich samotné riešenie a tiež pre vytváranie funkčných partnerstiev s organizáciami z iných sektorov.

Ako informoval EurActiv riaditeľ nadácie Ekolpolis Peter Medveď podarilo sa vyriešiť aj problémové otázky oprávnenosti čerpania primeranej časti rozpočtu programu regrantorom na jeho implementáciu.

Podporovať budú aktivity v nasledovných oblastiach:

  • ochrana životného prostredia
  • znižovanie straty biodiverzity a ochrana  prírodných biotopov
  • zvyšovanie kvality ovzdušia a znižovanie produkcie skleníkových plynov v SR
  • zlepšovanie stavu odpadového hospodárstva na miestnej úrovni
  • zlepšovanie a rozvoj infraštruktúry v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva     
  • trvalo udržateľná energetika
  • potravinová bezpečnosť
  • environmentálna výchova

„Zameriame sa najmä na podporu projektov, ktoré budú prínosom ako modelové riešenia, do realizácie zapoja aj verejnosť a budú mať širší pozitívny dopad aj v sociálnej a ekonomickej oblasti,“ povedal manažér nového programu Štefan Jančo.

Počas trvania programu uverejní Nadácia Ekopolis tri výzvy, dve v roku 2007 a jednu v 2008. V jednom grantovom kole rozdelíme približne 24 miliónov korún, pričom maximálna výška podpory pre jednotlivé projekty bude 3,4 milióna korún. Podrobné informácie zverejníme na našej web stránke po uzatvorení administratívnych detailov s národným kontaktným bodom.

Vicepremiér Dušan Čaplovič vyzdvihol na konferencii potrebu vzájomnej spolupráce štátnych orgánov, samosprávy a mimovládnych organizácií a dodal: “Vláda SR považuje tretí sektor za dôležitý spoločenský pilier a súčasť spoločnosti.”