PRV 2007-13 / LEADER: Integrované stratégie rozvoja a chod MAS v decembri 2008 (2008/PRV/04)

Logo PRV 2007-2013

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR / PPA

Ministerstvo pôdohospodárstva SR zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ohlásilo 4. apríla 2008 výberové kolo predkladania Integrovaných stratégií rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v termíne od 1. 12. 2008 do 15. 12. 2008. Týka sa opatrení 4 osi PRV – Leader: 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny.

Konečným prijímateľom (oprávnený žiadateľ) budú MAS – miestne akčné akupiny, ktoré musia splniť všetky kritéria oprávnenosti MAS (objektívne výberové kritéria) a podľa usmernenia pre administráciu osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Analýza výzvy

Program: Program rozvoja vidieka 2007 – 2013

 • Os: 4. Leader
  • Opatrenie: 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
  • Opatrenie: 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny.

Číslo výzvy: 2008/PRV/04

Trvanie výzvy: od 4. apríla 2008 (zber žiadostí 1. – 15. december 2008)

Oprávnené územie: celé územie SR, avšak obce nespadajúce do oblasti cieľa Konveregencia len v prípade, že sú homogénnou súčasťou MAS, ktorá je registrovaná v oblastiach cieľa Konvergencia.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)

 • Konečný prijímateľ: v súlade s definovanými prijímateľmi podpory v rámci jednotlivých opatrení osi 3 a špecifikovaní v stratégií MAS. Prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu.
 • Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP v rámci stratégie).

Cieľ opatrenia

4.1: Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom realizácie stratégie podporovaného územia prostredníctvom projektov jednotlivých žiadateľov pri uplatnení metódy a princípov Leader.

Projekty v rámci tohto opatrenia budú realizované prostredníctvom opatrení osi 3  PRV Kvalita źivota vdieckych oblastí a diverzifikácia smerom k nepoĺnohospodárskym činnostiam.

4.3: Tvorba a zvyšovanie kapacít pre realizáciu prístupu Leader. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • vytvárania predpokladov pre efektívnu implementáciu stratégií;
 • rozvíjania zručností v oblasti lokálneho manažmentu.

Vymedzenie podporovaných území

 • Projekty musia byť realizované na území, v ktorom pôsobí podporovaná MAS.

Oprávnené činnosti

4.1:

 • všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrení osi 3 a príslušnými právnymi predpismi EÚ.
 •  MAS  vo svojej stratégií stanoví zdroj financovania jednotlivých činností (aktivít) z osi 3 PRV a zo štrukturálnych fondov a iných finančných zdrojov.
 • o činnosti (aktivity) osi 3, ktoré nie sú predmetom schválenej stratégie MAS, sa môžu oprávnení žiadatelia  uchádzať podľa príslušnosti činnosti (aktivity) priamo z osi 3 PRV alebo zo štrukturálnych fondov alebo z iných finančných zdrojov.

4.3:

 1. školenia manažmentu a zamestnancov MAS zodpovedných za realizáciu stratégie;
 2. štúdie a analýzy dotknutého územia zamerané na aktualizáciu stratégie;
 3. publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii;
 4. prevádzková činnosť;
 5. administratívna činnosť MAS: vyhlásenie výzvy, príjem žiadostí, administratívna kontrola žiadostí a príloh, hodnotenie projektov podľa kritérií, výber projektov a ich schválenie, kontrola realizácie projektov;
 6. zber informácií pre monitoring a hodnotenie;
 7. vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov;
 8. semináre, školenia pre členov MAS zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie;
 9. vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia.

Kritériá spôsobilosti pre 4.1

 1. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať kritéria na uznateľnosť výdavkov (oprávnené a neoprávnené výdavky, min. a max. výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt ) pre príslušné opatrenia osi 3, ktoré si stanovila MAS.
 2. Činnosti, ktoré sú predmetom projektu musia byť v súlade s činnosťami, ktoré si MAS stanovila pre príslušné opatrenia osi 3.
 3. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať podmienky uvedené v Usmernení, kapitole 1. Všeobecné podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre opatrenia osi 4 Leader, časti B. 
 4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí v prípade investičných projektov investíciu využívať najmenej päť rokov po podpise Zmluvy, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:
  a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt;
  b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti.
  Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia a počas platnosti Zmluvy.
 5. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať oprávnenosť konečného prijímateľa (oprávneného žiadateľa) pre príslušné opatrenie osi 3 v zmysle definícií, ktoré sú uvedené v Príručke.
 6. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí spĺňať všetky minimálne kritéria spôsobilosti pre príslušné opatrenia osi 3 definované v Príručke a kritéria spôsobilosti, ktoré si stanoví MAS na príslušné opatrenia osi 3 v rámci implementácie stratégie.
 7. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so  stratégiou príslušnej MAS.
 8. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia.
 9. Podpora z PRV môže byť použitá len na projekty realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS.
 10. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných MAS, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP v rámci Výzvy na implementáciu stratégie).
 11. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu, ktorý žiada finančné prostriedky z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie, na informačné aktivity, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 2 predmetného opatrenia v rámci PRV v Príručke, musia byť najprv schválené MP SR formou „Oznámenia o schválení obsahového námetu informačnej aktivity“ . Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.  Všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predmetom projektu, uvedené v časti Rozsah a činnosti, bod 1 predmetného opatrenia v Príručke, musia byť akreditované Ministerstvom školstva SR. Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity musí byť vydané na meno konečného prijímateľa finančnej pomoci (oprávneného žiadateľa). V prípade pobočiek je platné Potvrdenie o akreditácii vzdelávacej aktivity ústredia. Preukazuje sa pri ŽoNFP, ktorú konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá na príslušnú MAS.
 12. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu musí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území pôsobnosti MAS. Preukazuje sa pri ŽoNFP formou čestného vyhlásenia.
 13. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ – predkladateľ projektu povinný zaregistrovať podporenú aktivitu do NSRV a to do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP.

Oprávnené a neoprávnené výdavky a projekty 4.1

 • Oprávnené i neoprívnené výdavky projektu a neoprávnené projekty sú totožné s oprávnenými výdavkami pre jednotlivé opatrenia v rámci osi 3, ktoré sú uvedené v Príručke.

Oprávnené a neoprávnené výdavky a projekty 4.3

Podpora v rámci tohto opatrenia sa poskytuje na výdavky spojené s prevádzkou MAS, administratívou a budovaním zručností a schopností MAS vo vzťahu k implementácií stratégie.

 1. Výdavky súvisiace s prevádzkou a administratívnou činnosťou MAS (personálne výdavky na manažéra MAS a účtovníka MAS, administratívneho pracovníka MAS bez prémie, odmeny alebo podielu na zisku; výdavky súvisiace s výkonom funkcie (odmeny) členom výberovej komisie MAS; poštovné a telekomunikačné poplatky, zriadenie internetového pripojenia, výdavky na vodu, plyn, elektrickú energiu, nájom, kancelárske potreby ako papier, toner, bežné kancelárske kopírovanie, písacie potreby a pod., sú oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na skutočných výdavkoch, týkajúcich sa chodu MAS a sú riadne preukázateľné; nákup PC, notebooka, mobilného telefónu, faxu, tlačiarne, dataprojektoru a plátna, fotoaparátu, kopírovacieho stroja a softwaru v maximálnej výške 5 % výdavkov na prevádzku a administratívnu činnosť MAS; nákup kancelárskeho nábytku v maximálnej výške 5 % výdavkov na prevádzku a administratívnu činnosť MAS; výdavky spojené s vypracovaním stratégie (výdavok vznikol po 1. januári 2007) nie však staršie ako registráciou občianskeho združenia registračným orgánom – Ministerstvom vnútra SR; výdavky súvisiace s vytvorením a administráciou internetovej stránky; aktualizácia stratégie v maximálnej výške 200 000,- SKK (štúdie, podklady, analýzy, dotknutého územia, zber informácií pre monitoring a hodnotenie).
 2. Výdavky súvisiace s budovaním zručností a schopností MAS v súlade s článkom 59 písm. a) až d) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005:
  1. publicita a informovanie o dotknutej oblasti a o stratégii (tlač a distribúcia formulárov, metodík, informačných a propagačných materiálov); 
  2. interné výdavky – zdelávanie MAS (manažér MAS, administratívny pracovník MAS, účtovník, manažmentu MAS) zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie: kurzy, školenia, tréningy, semináre, konferencie, účastnícke poplatky;  
  3. cestovné, stravné a ubytovanie MAS (podľa limitov a zákonných ustanovení) a personálne výdavky lektorom, prekladateľom, tlmočníkom (podľa limitov)
  4. prenájom miestností, občerstvenie, pozvánky, podkladové materiály, prenájom didaktickej techniky, propagácia vzdelávacej aktivity;
  5. cestovné, stravné a ubytovanie pre lektorov, tlmočníkov a prekladateľov, cestovné, stravné pre účastníkov vzdelávacej aktivity podľa limitov);
 3. Pomerné časti výdavkov pripadajúcich pre účely opatrenia 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny:  MAS musí preukázať spôsob výpočtu pomernej časti, v prípade ak okrem činnosti súvisiacich s prístupom Leader  – opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny uskutočňuje aj iné činnosti alebo aktivity, ktoré sú financované z iných zdrojov. MAS si ako spôsob výpočtu pomernej časti stanoví metodiku prepočtu založenú na jednotke, ktorú si stanoví napr.: osoba, m2, vyťaženosť priestorov a pod.

Neoprávnené výdavky 4.3:

 • investície do školiacich programov a kurzov, ktoré sú súčasťou bežných programov školenia a vzdelávania na úrovni stredných škôl a vyššie;
 • výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007; (výdavky, dodacie listy a preberacie protokoly pred 1. januárom 2007) a pred udelením Štatútu Miestnej akčnej skupiny, a pred registráciou občianskeho združenia registračným orgánom – Ministerstvom vnútra SR v prípade vypracovania stratégie; nákup použitého DHM a DNM; nákup nákladných a osobných  vozidiel; refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá a dovozné prirážky, kurzové straty;  daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba; poradenské a konzultačné služby; výdavky vynaložené v hotovosti;  výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;  výdavky súvisiace s vypracovaním stratégie, ktorej vypracovanie bolo preplatené v rámci opatrenia 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia (prepláca sa len aktualizácia v zmysle podmienok Usmernenia, kapitoly 7. Opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny, časti Kritéria pre uznateľnosť výdavkov).

Financovanie a výška podpory

 • Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
 • Výška podpory:
  • v oblastiach cieľa Konvergencia 80 % EÚ a 20 % SR
  • v ostatných regiónoch 55 % EÚ a 45 % SR.
 • Pre výšku podpory z celkových oprávnených výdavkov konkrétnych projektov v rámci osi 3 platia podmienky jednotlivých opatrení osi 3
 • Maximálna výška podpory v rámci tohto opatrenia pre MAS je 2 086 684 EUR.

Pre 4.3 platí obmedzenie výdavkov

Prevádzkové výdavky MAS v rámci tohto opatrenia sú oprávnené na podporu v rámci limitu 20 % celkových verejných výdavkov na stratégiu maximálne však 417 336 EUR počas celého programovacieho obdobia.

Z tohto objemu: 80% prevádzka a administratívna činnosť MAS, maximálne však 333 868 EUR a 20% budovanie zručností a schopností MAS vrátane výdavkov podľa článku 59 písm. a) až d) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, maximálne však 83 467 EUR. 

Bližšie informácie

 • Oddelenie metodiky projektových podpôr
  Sekcie projektových podpôr PPA
  Dobrovičova 12
  SK – 815 26 Bratislava
 • Regionálne pracoviská PPA
 • web: http://www.apa.sk
 • tel: 02/527 33 800
 • E–mail: zelmira.milkova@apa.sk 

Pôvodnú výzvu nájdete tu: