Reálne príbehy o politikách EÚ na stránkach komiksu

Šesť komiksových príbehov popisuje viacero oblastí, ktorým sa EÚ venuje: výskum a inovácie, rozvoj mestských oblastí, životné prostredie, podpora malých a stredných podnikov, sociálne začlenenie, informačné a komunikačné technológie, spolupráca medzi regiónmi atď.

Príbehy, ktoré komiks zachytáva sú inšpirované skutočnými projektmi financovanými EÚ. Majú ilustrovať prínos Európskej únie pri stieraní rozdielov v životnej úrovni a podpore regiónom v ich rozvoji.

Projekty, ktoré nás spájajú

V príbehu „SOS“ vidíme ako EÚ podporuje používanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré v snahe naplniť environmentálne ciele EÚ radí regionálna politika medzi svoje priority.

Podpora rozvoja inovatívnych čistých technológií môže podľa Európskej komisie generovať významný ekonomický prínos. EÚ preto stimuluje ekoturizmus a zvyšovanie atraktivity regiónov ochranou prírodnej zložky prostredia.

Dve postavy z príbehu „Promises“ zdieľajú nadšenie pre výskum. Udržateľnosť hospodárskeho rastu závisí od možností regionálnych ekonomík prispôsobiť sa zmene a inováciám a od vytvorenia prostredia, ktoré podporuje výskum, vývoj a inovácie.

Malé a stredné podniky poháňajú hospodárstvo EÚ. Sú základom pre hospodársky rozvoj a vytváranie pracovných miest. Príbeh Alessandry a Aniella z príbehu „Local networks“ má ukázať, že pri transformácii dobrých nápadov do úspešného podnikania je dôležitá podpora od miestnych tvorcov politík.

Viac ako dve tretiny populácie EÚ žijú v mestských oblastiach, pričom ich podiel sa zvyšuje. Aj preto sa problematika rozvoja mestských oblastí nachádza v centre pozornosti regionálnej politiky EÚ. Mestská štvrť, v ktorej žijú Carlos a Adriana z príbehu „Music maestro!“ je zanedbaná a jej obyvateľom hrozí sociálne vylúčenie. Príbeh ilustruje ako môžu pomôcť investície do zanedbaných štvrtí. 

Tieto a ďalšie príbehy nájdete v pdf verzii komiksu tu.