Regióny odmietajú napojenie eurofondov na rozpočtové pravidlá

zdroj: flickr, autor: Eurapart (John Williams)

„Regióny nesmú byť trestané za zlyhania na národnej úrovni,“ povedala priamo Mercedes Bresso, predsedkyňa Výboru regiónov, ktorý zastupuje miestne a regionálne vlády všetkých členských štátov Únie. Bresso o tomto hovorila tento týždeň (16. novembra) priamo s eurokomisárom pre regióny Johannesom Hahnom.

„Zmrazenie eurofondov krajinám, ktoré porušia Pakt stability a rastu nie je riešením,“ dodala predsedkyňa Výboru regiónov, ktorá zároveň uviedla, že tento krok by mal závažné negatívne dôsledky pre postihnuté regióny- tie by v sebe mohli zahŕňať aj najchudobnejšie regióny EÚ.

Bresso, ktorá je tiež bývalou zástupkyňou severotalianskeho regiónu Piedmont, povedala, že potrestanie regiónov za chyby národných vlád je aj v rozpore s princípom subsidiarity, ktorý je zakotvený v zmluvách o EÚ a hovorí o rešpektovaní autonómie národných a regionálnych vlád.

„Neprijateľné“ riešenie

Bressovej názor zdieľajú mnohé ďalšie regionálne združenia, vrátane Rady európskych obcí a regiónov (CEMR). Ten je „vo veľkej miere proti navrhovanej podmienke spojenej s Paktom stability a rastu,“ povedal výkonný riaditeľ Oldřich Vlasák, ktory je zároveň europoslancom za Českú republiku. Uviedol, že kohézna politika by nemala byť používaná ako „nástroj korigovania slúžiaci na zaistenie riadneho finančného spravovania členských štátov“.

Rovnaký názor vyjadril aj predseda Konferencie periférnych prímorských regiónov Jean- Yves Le Drian. „Makroekonomická podmienenosť pre nás nie je prijateľná,“ povedal Le Drian, ktorý je tiež predsedom regionálnej rady vo francúzskom Bretónsku. Podčiarkol, že regionálne vlády „nemajú žiadnu priamu zodpovednosť za pakt stability“.

V súčasnom rozpočtovom období, ktoré sa začalo v roku 2007, sa financie určené na regionálnu politiku EÚ prerozdeľujú pomocou troch fondov- nazývaných aj štrukturálne fondy, a to: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond.

Prvý menovaný je najväčší z nich a jeho rozpočet je približne 29 miliárd eur ročne. ESF poskytuje prostriedky najmä na projekty zamestnanosti a tréningov, a to v hodnote približne 11 miliárd eur ročne. Kohézny fond je extra podporou najmä pre najchudobnejšie krajiny a jeho súčasný rozpočet je približne 10 miliárd eur ročne.

Komisia chce prepojenie s národnými rozpočtami

Podľa súčasných pravidiel pre kohézny fond, vydané v roku 2006, môže Európska únia pozdržať platby ktorémukoľvek členskému štátu v prípade, že je jeho národný rozpočtový deficit príliš vysoký. Ide len o jednu z možností ako sankcionovať krajiny eurozóny za to, že nedodržia podmienky Paktu stability a rastu.

Hoci ale táto možnosť existuje, doposiaľ nebola v praxi použitá. V kontexte súčasného rastu suverénneho dlhu v niektorých štátoch eurozóny ale Komisia prišla s návrhom na rozšírenie týchto sankcií, ktoré by národným vládam sťažili možnosť im uniknúť.

V máji 2010 preto Komisia zverejnila súbor návrov na posilnenie koordinácie hospodárskych politík v EÚ. Poznamenala pritom, že keďže sa kohézna politika dotýka len určitého počtu členských štátov Únie, malo by dôjsť k väčšiemu prepojeniu rozpočtu a dodržiavania paktu stability.

Revízia rozpočtu z dielne Komisie, ktorá bola zverejnená tento október, tvrdí, že výdavky EÚ „je potrebné uskutočňovať tak, aby prinášali výsledky“. Komisia tiež uviedla, že každý členský štát by mal byť pripravený na súhlas a podpísanie „Kontraktu o partnerstve“, ktorý popisuje ako by sa použili eurofondy a menuje kvantifikovateľné ciele. Navrhuje zároveň, aby bolo vyplácanie fondov priamo prepojené s tým, ako úspešne sa tieto ciele darí napĺňať.

V záveroch Piatej kohéznej správy o regionálnej politike, ktorú Komisia zverejnila 10. novembra, jej predstavitelia priamo poukazujú na koncept podmienenosti. To znamená, že financie by sa vyplatili len v prípade splnenia určených záväzkov. Podľa správy Komisia zároveň dúfa, že „finančné sankcie a podnety napojené na Pakt stability a rastu“ by sa mali rozšíriť na všetky oblasti rozpočtu EÚ, vrátane regionálnych a sociálnych fondov (ERDF, ESF), aby sa „zaistili rešpektovanie kľúčových makroekonomických podmienok“ ako napríklad pravidiel o národných rozpočtových deficitoch.

Ďalšie kroky

  • 22.-23. november: neformálne ministerské stretnutie vo veci kohéznej politiky (mesto Liége, Belgicko)
  • 7. december 2010: Združenie európskych regiónov usporiadava v Bruseli stretnutie s názvom Súdržnosť v Európe: Regióny sa chopia výzvy
  • 31. január 2011: Komisia usporiadava Piate kohézne fórum v Bruseli