Regióny žiadajú „prístup zdola“ pre riešenie klimatických otázok

„Prístup zhora, ktorý ignoruje sub-národné orgány nedosiahne pokrok pri riešení príčin klimatických zmien,“ uviedla nemecká politička Nicola Beer (FDP), ktorá vo Výbore regiónov (VR) reprezentuje hessenskú vládu.

Beer bol poverená prípravou stanoviska VR k medzinárodnej politike pre klimatické zmeny. Výbor ho prijal 1. decembra. Dokument predkladá sériu odporúčaní pre Úniu i členské štáty v otázke ich prístupu k riešeniu klimatických výziev a redukcii emisií skleníkových plynov.

Relevantnosť odporúčaní je potrebné posudzovať aj na pozadí prebiehajúcej svetovej klimatickej konferencie v Cancúne. Zástupcovia z celého sveta pokračujú v rokovaniach o globálnom rámci pre redukciu emisií CO2 v atmosfére.

Beer tiež poznamenala: „Pracujeme krok za krokom, zdola smerom hore.“ Takto popísala úsilie európskych regiónov v znižovaní vlastných emisií CO2 predovšetkým investíciami do energetickej efektívnosti a udržateľnej dopravy. „Práca európskych regiónov by mala byť modelom pre účastníkov cancúnskej konferencie. Miestne aktivity sú dôležitejšie než kedykoľvek predtým,“ dodala.

Barroso podporuje „teritoriálne dohody“

Plenárneho zasadnutia za zúčastnil aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Pripomenul, že v rámci prijatej stratégie Európa 2020 sa už členské štáty zaviazali znížiť emisie skleníkových plynov o 20%, oproti referenčnému roku 1990. Tiež prisľúbili podporiť energetickú efektívnosť a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.

Na margo zapojenia regiónov a miest do uplatňovania stratégie uviedol: „Sme veľmi naklonení myšlienke teritoriálnych dohôd. Budem naliehať na členské štáty, aby akceptovali zapojenie všetkých zainteresovaných strán“. Regionálne vlády by na účel tejto spolupráce mohli podpísač dohodu s vlastnými národnými vládami i Komisiou.

Predsedníčka VR Mercedes Bresso súhlasila s názorom, že úspech celoeurópskych iniciatív závisí od väčšieho zapojenia regiónov a miest: „Miestne a regionálne orgány spravujú dve tretiny všetkých verejných investícií, takže ich podpora je pre dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 nevyhnutná. Sme pripravení spolupracovať s Komisiou, členskými štátmi a Európskym parlamentom […] Musíme však byť považovaní za rovnocenných partnerov, a nie len za implementačné orgány.“

Kľúčová úloha fondov EÚ

VR tiež prijal stanovisko k Energetickému akčnému plánu EÚ, ktorý pripravil zástupca Valónskeho regiónu Michel Lebrun. „Doprava, bývanie, verejné budovy a verejné osvetlenie spadajú do postúpených právomocí miestnych a regionálnych orgánov a sú to oblasti, kde je možné výrazne znížiť emisie CO2 a usporiť energiu,“ povedal Lebrun.

Podľa VR by samosprávy mali mať väčší prístup k fondom EÚ a k priamym pôžičkám Európskej investičnej banky, čo by im malo pomôcť v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie a v zlepšovaní energetickej efektívnosti.

Priority VR pre rok 2011

Na decembrovom plenárnom zasadnutí prijali delegáti Výboru uznesenie prioritách na rok 2011. Medziiným zdôrazňuje, že európsky rozpočet je významným stimulom pre obnovu hospodárstva a financovanie štrukturálnych investícií. Ohľadom rokovaní o vlastných zdrojoch EÚ, Výbor naliehavo žiada Komisiu, aby urýchlene rozhodla, či sa na tento účel využijú príjmy z daní z finančných transakcií alebo finančných aktivít, predaja emisných kvót, daní z leteckej dopravy, osobitná európska DPH alebo časť príjmu z energetickej alebo podnikovej dane.

Slovensko vo Výbore regiónov

Medzi 344 členmi VR má Slovensko deviatich členov a rovnaký počet náhradníkov. Spôsob nominácie slovenskej delegácie do Výboru regiónov EÚ nie je zakotvený v žiadnom legislatívno-právnom predpise. Uskutočňuje sa na základe vzájomnej dohody medzi ZMOS, Úniou miest Slovenska a VÚC. Pravidlom je, že mestá a obce navrhujú štyroch riadnych členov a piatich náhradníkov a VÚC piatich členov a štyroch náhradníkov, aj keď v súčasnom funkčnom období (2010-2015) majú mestá a obce štyroch riadnych členov a siedmych náhradníkov.

Predložený návrh berie na vedomie vláda SR a oficiálne navrhuje nominovaných členov Rade EÚ. Rada EÚ vymenúva riadnych členov i náhradníkov. Vedúcim slovenskej delegácie bol zvolený Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Po roku 2015 počet členov VR nesmie presiahnuť 350. Predpokladá sa zníženie počtu slovenských delegátov zo 14 na 13.