Riadiace orgány pre eurofondy zverejňujú výročné správy

 

Krátka správa

Z centrálnej úrovne sú to slovenské ministerstvá, ktoré riadia eurofondy vyčlenené pre Slovensko v skrátenom programovom období 2004 – 2006. V súčasnosti je to 7 ministerstiev a úrad vlády, ktoré sú zapojené do procesov riadenia čerpania eurofondov a predvstupových prostriedkov. V týchto dňoch zverejnili svoje výročné správy v rámci jednotlivých programových dokumentov, ktoré boli rozpracované na základe Národného rozvojového plánu.

Rozvojové programy v SR a ich finančné alokácie pre roky 2004 – 2006

Názov dokumentu

Stručný popis

RO/SORO

Alokácia prostriedkov zo ŠF, národných verejných zdrojov, súkromných zdrojov

Operačný program Základná infraštruktúra

Operačný program cielený na zvýšenie atraktivity územia s cieľom zlepšiť podmienky konkurencieschopnosti regiónov. Dopravná, environmentálna a lokálna infraštruktúra

MVRR

MDPT

MŽP

573 miliónov EUR

Sektorový Operačný program Priemysel a služby

Sektorový operačný program zameraný na rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu. Rozvoj cestovného ruchu.

MH SR

301 miliónov EUR

Sektorový Operačný program Ľudské zdroje

Sektorový operačný program zameraný na rast zamestnanosti, rozvoj aktívnej politiky trhu práce, posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce.

MPSVR

426 miliónov EUR

Sektorový Operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Sektorový operačný program zameraný na Multifunkčné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“. Podpora produktívneho poľnohospodárstva, trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

MP SR

466 miliónov EUR

Jednotný Programový Dokument Bratislava Cieľ 2

Program na dosiahnutie takého stavu, aby región poskytoval dostatok pracovných príležitostí a kvalitné prostredie pre život svojich obyvateľov. Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľný rozvoj cieľovej oblasti.

MVRR

121 miliónov EUR

Jednotný Programový Dokument Bratislava Cieľ 3

Program na zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu, rozvoj ľudských zdrojov, aktívnej politiky trhu práce, sociálnej integrácie, celoživotného vzdelávania, výskumu a vývoja.

MVRR

103 miliónov EUR

Program susedstva / Interreg IIIA Maďarsko – SR – Ukrajina

Iniciatíva zameraná na podporu cezhraničnej spolupráce a vyváženého rozvoja medzi SR, Maďarskom a Ukrajinou. Sociálna a ekonomická spolupráca. Infraštruktúra

MVRR

44 miliónov EUR

Interreg IIIA Rakúsko – SR

 

Iniciatíva Spoločenstva zameraná na podporu cezhraničnej spolupráce a vyváženého rozvoja medzi SR a Rakúskom. Cezhraničná hospodárska spolupráca. Cezhraničná prístupnosť. Ľudské zdroje. Udržateľný územný a environmentálny rozvoj.

MVRR

Interreg IIIA SR – ČR

Iniciatíva zameraná na podporu cezhraničnej spolupráce a vyváženého rozvoja medzi SR a ČR. Ľudské zdroje a sociálno-kultúrny rozvoj. Rozvoj vidieka a turizmu.

MVRR

Interreg IIIA Poľsko – SR

Iniciatíva zameraná na podporu cezhraničnej spolupráce a vyváženého rozvoja medzi SR a Poľskom. Rozvoj infraštruktúry. Socio-ekonomický rozvoj.

MVRR

Interreg IIIB CADSES

 

INTERREG IIIB slúži na posilnenie nadnárodnej spolupráce v oblasti priestorového rozvoja a koordináciu tohto rozvoja na území členských krajín EÚ, ako aj kandidátskych a ostatných krajín.

MŽP

 9 miliónov EUR

Interreg IIIC

Iniciatíva zameraná na interregionálnu spoluprácu, zlepšenie efektívnosti politík, nástrojov regionálneho rozvoja a súdržnosti formou výmeny informácií a vzájomným odovzdávaním skúseností.

 

MH

3 milióny EUR

Iniciatíva spoločenstva Equal

 

Iniciatíva orientovaná na elimináciu faktorov vedúcich k nerovnoprávnosti a diskriminácii na trhu práce.

 

MPSVR

32 miliónov EUR

 

 

Zdroj: MVRR SR, www.strukturalnefondy.sk