ROP: 2. kolo 17. marca. MVRR spresňuje požiadavky na europrojekty

Krátka správa

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (riadi Regionálny operačný program) eviduje pri predložených projektoch pre eurodotácie na školské projekty najčastejšie nedostatky vo vypracovaní finančnej analýzy a projektovej dokumentácie. Rovnako aj medzi často kladenými otázkami žiadateľov rezonujú tieto témy. Hovorca ministerstva Miroslav Bátovský upozorňuje aj na chyby, ako nevyplnené kolónky v žiadosti, nepresné projekty a chyby v rozpočte.

Z tohto dôvodu rezort výstavby a regionálneho rozvoja zverejnil v posledných dňoch zverejnil na oficiálnom portáli programu (www.ropka.sk) dokumenty, ktoré by mali pomôcť zorientovať sa v tejto zložitej agende. Najbližšia možnosť pre nahlásenie projektov začne plynúť žiadateľom z verejného sektora 17. marca 2008 od 9.00. Tentoraz už garantuje oveľa viac termínov (až 300), na rozdiel od prvej testovacej fázy priebežnej výzvy.

Od zavedeného systému napriek rôznym medializovaným názorom koaličných a opozičných politikov ministerstvo Mariana Janušeka (SNS) neupustí a plánuje ho aj pre iné opatrenia.

EurActiv.sk pre svojich čitateľov zverejňuje usmernenia MVRR pre maximálny variant novostavby, resp. prístavby v plnom znení.

V materiáli ministerstvo upozorňuje, že pri rekonštrukcii existujúcich objektov musí technická dokumentácia zodpovedať rozsahu rekonštrukcie.

Obsah:

 • sprievodná správa
 • súhrnná technická správa
 • výkresová dokumentácia (v mierke zodpovedajúcej obsahu; výkres musí byť zrozumiteľný a jasne čitateľný a spĺňať ostatné náležitosti v zmysle bežnej praxe)
 • architektonicko-stavebné riešenie
  • situácia, resp. vytyčovací výkres (s vyznačením parcelných čísiel)
  • výkres výkopov (vrátane vykázaného objemu stavebnej jamy)
  • výkres základov
  • výkresy súčasného stavu, búracie práce (v prípade rekonštrukcie)
  • výkres všetkých relevantných pôdorysov (všetky konštrukcie musia byť riadne okótované, výplne otvorov a jednotlivé prvky riadne opoložkované a vykázané, materiály jasne znázornené a označené)
  • pohľady
  • rez, resp. rezy (s výpisom skladby podláh a strešných vrstiev)
  • detaily náročnejších technických riešení podľa charakteru projektu (odporúčame napr. typický rez parapetom, ostením okenných otvorov…)
  • výpisy výrobkov (výpis vonkajších, resp. aj vnútorných výplní otvorov /vrátane parapetov a kľučiek/ s technickým popisom, výpisy klampiarskych a stolárskych výrobkov)
 • konštrukčné riešenie – statika
  • technická správa statiky
  • statické výpočty
  • výkresy tvaru
  • výkresy výstuže, aj s výkazom prvkov
  • výkresy drevených a kovových nosných konštrukcií
  • výkaz materiálu
 • výkresy jednotlivých dotknutých profesií (tam kde sú predmetom žiadosti): zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika, elektroinštalácia (silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, umelé osvetlenie, EPS), atd.; vrátane prevádzkových súborov
  • technické správy k jednotlivým profesiám
  • zakreslenie do pôdorysov so značením rozmerov, typov a dimenzií jednotlivých prvkov
  • schémy jednotlivých rozvodov/stúpačiek/technológií
  • výkaz prvkov
  • technická správa
 • prípojky
 • výkaz-výmer
 • prípadne ďalšia dokumentácia upresňujúca technickú časť projektu

Príklad vypracovania finančnej analýzy nájdete tu.  

25. februára 2008 informoval denník Pravda, že z prvých 36 projektov z celého Slovenska na opravy škôl ministsretsvo prijalo zatiaľ 18. Len tri z toho boli v poriadku na prvý raz, ostatné boli prijaté až po doplnení podkladov v sedemdňovej lehote. Na rozdiel od predošlého obdobia (2004-2006) starostovia podávajú žiadosti o europeniaze osobne.