Rozdelenie eurofondov

euro

 

Pozadie

Národný strategický referenčný rámec (NSRR) je základným materiálom určujúcim využitie fondov EÚ počas sedemročného obdobia. Definuje priority, ktoré budú z európskych peňazí podporené, aj množstvo alokovaných prostriedkov.

Prijatiu NSRR predchádzalo vypracovanie socio-ekonomickej analýzy potrieb Slovenska v oblastiach ako ľudské zdroje, vzdelávanie, infraštruktúra a regionálna dostupnosť, či inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré vypracovanie materiálu koordinovalo, organizovalo aj diskusie s inými aktérmi – samosprávou i mimovládnymi organizáciami.

Otázky

Podľa pôvodného plánu mal byť dokument schválený vládou pred dvoma mesiacmi. Rozpory vo vláde ohľadom počtu operačných programov a zodpovedných inštitúcií však celý proces zdržali. Príliš dlhé odkladanie prijatia dokumentu by mohlo spôsobiť zdržanie čerpania peňazí, tak bol nakoniec vo vláde dosiahnutý kompromis.

Počas prijímania dokumentu bolo prijaté pravidlo, že súkromné sektor nebude mať, až na malé výnimky v oblasti životného prostredia a výskumu, možnosť žiadať dotácie na priamu činnosť. Toto rozhodnutie sa nemá týkať ani opatrení v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Argumentom pre vylúčenie podnikateľov sú deformácie trhového prostredia. Podľa vyhlásení ministra Gyurovszkého v médiách nemajú fondy EÚ suplovať funkciu bánk a finančného trhu.

Strategickým cieľom je výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov a slovenskej ekonomiky do roku 2013 pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Jeho dosiahnutie bude merané na základe nasledujúcich ukazovateľov:

Merateľné ukazovatele strategického cieľa SR

Hodnota v 2013

HDP na obyvateľa v PKS vo vzťahu k EÚ 15

viac ako 60% úrovne EÚ 15

produktivita práce (HDP v PKS na pracujúceho) vo vzťahu k EÚ 15

viac ako 70% úrovne EÚ 15

miera zamestnanosti (15 – 64) vo vzťahu k EÚ 15

viac ako 90% úrovne EÚ 15

Prostriedky z eurofondov budú rozdelené na 9 priorít. Na prvé štyri sa pritom sústredí asi 80% podpory, najdôležitejšia je dopravná infraštruktúra. Všetky prostriedky určené na budovanie znalostnej ekonomiky boli sústredené pod jednu prioritu, ktorú bude koordinovať ministerstvo financií.

Rozdelenie prostriedkov z Kohézneho a štrukturálnych fondov 2007-2013

Doprava

3 437 mil. eur

Znalostná ekonomika

2 600 mil. eur

Regionálny operačný program

1 475 mil. eur

Životné prostredie

1 450 mil. eur

Vzdelávanie

800 mil. eur

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

600 mil. eur

Infraštruktúra vzdelávania

575 mil. eur

Zdravotníctvo

200 mil. eur

Technická pomoc

100 mil. eur

Spolu

11 237 mil. eur

Zdroj: Návrh Národného strategického referenčného rámca

Dokument ešte musí schváliť Európska komisia. Odobrí tak priority, ktoré si slovenská vláda stanovila pre čerpanie eurofondov. Konkrétne opatrenia, cez ktoré budú peniaze prechádzať, budú určené neskôr, čím sa prípadnej novej vláde otvára možnosť ovplyvniť využitie eurofondov.

Konečným cieľom je, aby bol systém pripravený na spustenie čerpania fondov EÚ k 1. januáru 2007.

Ďalšie kroky

  • Národný strategický referenčný rámec bude ešte diskutovaný s Európskou komisiou, ktorá musí schváliť navrhnuté priority.
  • Následne zodpovedné ministerstvá dopracujú konkrétne opatrenia, cez ktoré budú peniaze z fondov poskytované.
  • Prostriedky pre nasledujúce sedemročné obdobie bude môcť Slovensko čerpať od 1. januára 2007, ešte dva roky však bude možné čerpať aj zostávajúce prostriedky z obdobia 2004-2006.