Rozpočet EÚ ´07 praje kohéznej politike

symbol, európska únia, screening

Pozadie:

Parlament schválil v prvom čítaní návrh rozpočtu Únie na rok 2007. Je podstatne vyšší, než návrh prijatý Radou v rámci prvého čítania v júli 2006. Podľa EP majú záväzky predstavovať 127,3 miliárd eur a platby 122 miliárd eur, teda 1,04% hrubého národného dôchodku (HND) Únie. Rada navrhovala len 0,98% HND.

 
Otázky:

  • Efektívne využívanie finančných prostriedkov

Prostredníctvom správ Jamesa Ellesa (EPP-ED, UK) a Louisa Grecha (PES, MT) poslanci podporili Ellesov zámer klásť väčší dôraz na efektivne využívánie finančných prostriedkov („value for money“).

U mnohých rozpočtových položiek žiada Parlament presun 30 % do rezervy, „pokiaľ Komisia Parlament neuistí, že tieto prostriedky budú využité spôsobom, ktorý zaistí európskym daňovým poplatníkom efektívne využitie „. Viac peňazí chcú poslanci poskytnúť na:

  • transeurópske dopravne siete (TEN-T),
  • jadrovú bezpečnosť,  
  • program pre životné prostredie LIFE+.
  • Štrukturálne fondy a  „renacionalizácia priamych poľnohospodárskych platieb“

Parlament schválil viacero pozmeňujúcich návrhov v položkách týkajúcich sa starých štrukturálnych fondov. Poslanci navŕšili položky kohéznej politike. Prostriedky Európskeho sociálneho fondu (ESF) na konvergenciu vzrástli v správe schválenej Parlamentom z 1,092 miliárd eur na 1,442 miliárd a prostriedky na regionálnu konkurencieschopnosť zo 461 miliónov eur na sumu 661 miliónov.

Ďalšou zmenou je presun 817,4 mil. eur v záväzkoch a 653,9 mil. eur v platbách na TEN-T do rezervy, pokiaľ sa Parlament s Radou a Komisiou nedohodne na kontrole fondov. Parlament tiež vyzval k pokroku pri výstavbe cezhraničných železničných tratí.

V poľnohospodárstve Parlament „odsudzuje radikálne paušálne škrty Rady v trhových výdavkoch „s tým, že nezohľadňujú priority Parlamentu“. Poslanci neschválili ani dobrovoľný presun prostriedkov z priamych podpôr v poľnohospodárstve na rozvoj vidieka. Gestorský výbor vyjadril v tejto súvislosti veľké výhrady k návrhu Komisie na „renacionalizáciu“ až 20 % priamych poľnohospodásrkych podpôr pre rozvoj vidieka.

 
Pozície:

Sergej Kozlík (NI) informoval, že Radou predložený návrh rozpočtu EÚ na strane záväzkov plne korešponduje s parametrami schváleného dlhodobého finančného výhľadu na roky 2007 – 2013, no došlo k poklesu podielu výdavkov v priamych platbách pre poľnohospodárstvo a naopak k nárastu podielu výdavkov pre vidiecky rozvoj. Ako dodal, na strane platieb sa tak v dôsledku snahy Rady výraznejšie redukovať objem platobných prostriedkov pozitívny trend „v značnej miere vytráca a rozplýva“. Keďže kľúč k úspešnému čerpaniu zdrojov má podľa neho v rukách práve Rada, označil to za „rezervovanosť Rady voči sebe samej“. Taktiež uviedol, že v hlasovaní podporí tie pozmeňujúce návrhy, ktoré priblížia parametre platieb dlhodobému finančnému výhľadu.
 
Vladimír Maňka (PES) spomenul, že jednou z politických priorít dlhodobého rozpočtu, ako aj rozpočtu Európskej únie na rok 2007, je energetická bezpečnosť. „Náš cieľ v tejto oblasti je ambiciózny“, uviedol, a spresnil, že  snahou EÚ je transformovať „neudržateľný energetický systém založený na fosílnych palivách na trvalo udržateľný systém založený na rôznorodých zdrojoch energie, zlepšiť energetickú účinnosť, bezpečnosť dodávok, zabrániť klimatickým zmenám, zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov v sektore energetiky a tým aj v iných sektoroch“.  Stratégia Európskej únie a európsky rozpočet sú podľa neho preto dôležitými faktormi, ktoré môžu v budúcnosti pomôcť riešiť „neradostné vyhliadky Európanov na udržateľné, stabilné a cenovo dostupné energie“. Rozpočet na rok 2007 má podľa neho práve preto strategický význam. „Je však potrebné zdôrazniť, že zdroje sú obmedzené a na efektívnosti ich využitia bude mimoriadne záležať“, dodal na záver svojho príspevku.

Poľský poslanec Dariusz Maciej Grabowski (IND/DEM,) potvrdil, že rozpočet je zlý, nakoľko nerieši ani jeden z kľúčových problémov EÚ a nečelí novým výzvam, ktorými sú destabilizácia trhu z nerastnými surovinami a obrovská migrácia za prácou z nových do starých členských krajín a s tým spojené narastajúce spoločenské a ekonomické náklady v chudobných krajinách.

 
Ďalšie kroky:

  • 21. novembra 2006: Druhé vyjednávanie medzi EP a Radou a dosiahnutie dohody o rozpočte pred zahájením druhého čítania.
  • 14. december 2006: Schvaľovanie rozpočtu EÚ pre rok 2007