Samospráva: eurofondy pre družobné kontakty

Krátka správa

Zverejnenie mnohých výziev na predkladanie projektov sa očakáva až v budúcom roku, resp. najskôr na jeseň 2007. Niektoré z nich už boli zverejnené. Najmä ide o také, ktoré sa budú periodicky opakovať. Prinášame konkrétne informácie.
 
Akcia 1 – Aktívni občania pre Európu

Opatrenie 1 – Družobné partnerstvo miest

Opatrenie 1.1. Stretnutie občanov v rámci družobného partnerstva miest:

 • dvojstranné alebo viacstranné stretnutia v rámci existujúceho alebo budúceho uzavretia družobného partnerstva miest,
 • zapojenie minimálne 2 účastníckych krajín (1 členská krajina) a minimálne 10 účastníkov,
 • maximálna prípustná doba stretnutia 21 dní,
 • grant od 2 000 do 20 000 eur,
 • termíny na predkladanie žiadostí pre stretnutia v roku 2008 – 1.9.2007, 1.12.2007, 1.2.2008, 1.4.2008, 1.6.2008.

Opatrenie 1.2. Vytváranie tematických sietí medzi partnerskými mestami

 • tematické konferencie a workshopy s minimálnou účasťou 3 miest v rámci družobného partnerstva,
 • minimálne 20 účastníkov,
 • konferencie/ workshopy s trvaním minimálne 1 deň a maximálne 3 dni,
 • minimálna výška grantu 3500 eur,
 • termín na predkladanie žiadostí – 1. december 2007 na aktivity v roku 2008 a potom vždy 1. december pre aktivity na nasledujúci rok.

Akcia 2 – Občianske projekty a podporné opatrenia

Opatrenie 3 – Podpora pre projekty organizácií občianskej spoločnosti

 • semináre, tematické workshopy, výroba a šírenie publikácií, informačné kampane, umelecké dielne, vzdelávacie semináre, akcie súvisiace s amatérskym športom, prednášky, výstavy, diskusie, úvahy, vytváranie sietí,
 • zapojenie minimálne 2 organizácií z 2 rôznych účastníckych krajín,
 • projekt musí začať medzi 1.7. a 1.12. roku, pre ktorý bola predložená žiadosť,
 • maximálna doba trvania projektu je 12 mesiacov,
 • termín na predkladanie žiadosti je 15. február príslušného roku.

Akcia 4 – Aktívna európska pamiatka

 • projekty zamerané na zachovanie dôležitých miest, pamätníkov, archívov, pripomenutie si masového vyhladzovania a deportácií súvisiacich s nacismom a stalinizmom,
 • akcie vo forme ochrany miest, zachovania archívov, spomienkových akcií, úvah, vytvárania sietí,
 • projekt musí začať medzi 1.9. a 31.12. príslušného roku,
 • maximálna doba trvania projektu je 12 mesiacov,
 • maximálna výška grantu je 40 000 eur, najviac však 60% z celkového rozpočtu na projekt,
 • termín na predkladanie žiadostí je 30. apríl v každom roku počas trvania programu.

Viac informácií môžete získať na webových linkách pod týmto článkom, alebo sa obráťte na:

Kultúrny kontaktný bod Slovensko – Divadelný ústav,
Jakubovo nám. 12,
813 57 Bratislava 1
tel.: 02 / 5263 2871, 02 / 5930 4771, fax: 02 / 5263 2873,
e-mail:  Mgr.art Natália Cehláriková.