Samosprávne kraje začínajú akceptovať euroregióny

Mapa euroregiónov (zdroj AEBR.net)

Pozadie

Cezhraničná spolupráca a euroregionálne aktivity sa začali rozvíjať na Slovensku pred rokom 1993, v Európe už v 50-tych rokoch 20. storočia.

Krátko pred rozdelením česko-slovenskej federácie vzniklo z iniciatívy miest, obcí a územnej štátnej správy prvé slovenské euroregionálne združenie – Región Karpaty, ktoré malo ambície byť súčasťou prvého cezhraničného regiónu (interregiónu, euroregiónu) výlučne na území krajín bývalého Východného bloku.

Karpatský euroregión (KER), prvý euroregión s účasťou Slovenska (v rokoch 1993 – 1999 len pridruženého člena) bol oficiálne vyhlásený za účasti generálnej tajomníčky Rady Európy Catherine Lalumière (1989 – 1994) a ministrov zahraničných vecí Ukrajiny, Poľska a Maďarska v Debrecíne vo februári 1993 . V projekte euroregiónu sa počítalo z geopolitických dôvodov s členstvom východoslovenských a severných rumunských regiónov. Tie sa však plnoprávnymi členmi stali až po vyjasnení alebo zmene národných politických postojov k cezhraničným štruktúram.

V roku 1995 sa naplnila druhá cezhraničná iniciatíva vznikom slovensko-poľského cezhraničného zväzku  – Euroregiónu Tatry (EUT).

Do roku 2000 chýbal v našej republike právny rámec pre realizáciu cezhraničnej spolupráce  – s výnimkou Poľska, s ktorým bola podpísaná bilaterálna dohoda o cezhraničnej spolupráci práve v roku vzniku EUT.

Slovensko po roku 1998 postupne ratifikovalo Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi a dva ďalšie protokoly (Doplnkový protokol a Protokol č. 2) prijaté Radou Európy. Tiež v tom období pristúpilo na Európsku chartu miestnej samosprávy.

Väčšina súčasných regionálnych združení hlásiacich sa k euroregiónom vznikla po roku 1998, najmä v období rokov 1999 – 2001.

Otázky

  • Zmeny v Euroregióne Tatry

Začiatkom apríla 2007 schválilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vstup do slovenskej časti Euroregiónu Tatry (EUT) – Združenia Región Tatry (ZRT). Slovenské združenie tvorí s poľským združením gmin (združených obcí), miest  a powiatov (samosprávnych okresov) spoločný slovensko-poľský cezhraničný zväzok. Hlavné aktivity rozvíja v oblastiach kultúry, športu a mládeže, životného prostredia, cestovného ruchu a čiastočne aj hospodárstva v regióne Spiša, Liptova a Oravy na slovenskej strane a v tatrzansko-nowosadeckom regióne Malopoľského vojvodstve.

„Prechodom kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce z úrovne okresných a krajských úradov a vznikom samosprávnych krajov, bolo potrebné reflektovať na tieto zmeny aj z úrovne Euroregiónu Tatry“, informuje poslanec PSK Ľubomír Mačko v správe kancelárie ZRT.

„Ak sa spoločné cezhraničné orgány EUT v najbližšej dobe rozhodnú pristúpiť k možnostiam vytvorenia spoločného Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce / EZUS), vznikne spoločný subjekt, ktorého pôsobnosť, predmet činnosti, hospodárenie, ale aj sídlo a rozhodovanie nebude už viac administratívne delené na slovenskú a poľskú časť, ale spojené do jedného spoločného celku. Preto zastupiteľstvo PSK svojím vstupom do ZRT rozhodlo nielen o nutnej zmene stanov ZRT, ale aj ich „unifikácii“ a urýchlení celého procesu tvorby spoločných štruktúr v zmysle spomínaného nariadenia o vytvorení EZÚS“, píše sa ďalej v správe Združenia Regiónu Tatry.

  • PSK Tatrám áno, Karpatom zatiaľ nie

Od roku 2002 s  prestávkami prebiehali rokovania medzi Karpatským euroregiónom na jednej strane a Prešovským samosprávnym krajom na druhej strane, ohľadom vstupu regionálnej samosprávy do národných štruktúr Karpatského euroregiónu.

Od novembra 1999 boli členmi KER okrem miest a obcí aj oba kraje – Prešovský a Košický, kde ich vstup garantovala v tom čase ešte štátna správa zastúpená krajskými úradmi. Po vzniku samosprávnych krajov do KER vstúpil Košický samosprávny kraj. V minulom roku sa do národného združenia vrátilo aj mesto Košice, ktoré prerušilo svoje členstvo ešte v 90-tych rokoch na nátlak vlády.

V predchádzajúcom prešovskom regionálnom zastupiteľstve (2001-2005) bol vstup PSK do slovenskej časti Karpatského euroregiónu prejednávaný už dva razy, no neúspešne.

  • Situácia v ďalších euroregiónoch

Nitriansky samosprávny kraj má zmluvný vzťah so slovenským partnerom Euroregiónu Váh-Dunaj-Ipeľ. Dohodu o spolupráci s inštitúciami podporujúcimi regionálny rozvoj (na ktorú sa viaže aj finančný príspevok) má s dvoma stredoslovenskými euroregionálnymi združeniami na južnej hranici – Regiónom Neogradiensis (Euroregión Neogradiensis) a Úniou Slanej – Rimavy (Euroregión Slaná-Rimava) uzavretú od minulého roku aj Banskobystrický samosprávny kraj.

Vstup Zlínskeho kraja a Trenčianskeho samosprávneho kraja do Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty je zatiaľ v štádiu rokovaní, informovala EurActiv Dagmar Lišková, podpredsedkyňa slovenskej časti česko-slovenského euroregionálneho združenia. Žilinský samosprávny kraj vystupuje v pozícii partnera v projektoch cezhraničnej spolupráce Regiónu Beskydy (česko-slovensko-poľský Euroregión Beskydy), uviedol Juraj Bielik z kancelárie Regiónu Beskydy.

V rokoch 1999-2000 začala Vláda SR prostredníctvom programu určeného euroregionálnym združeniam podporovať rozvoj cezhraničnej spolupráce a vzťahov medzi všetkými prihraničnými regiónmi (EurActiv, 24. mája 2007). Minulý týždeň (1. júna 2007) sa uzavrelo 1. kolo výzvy Systému podpory euroregionálnych aktivít ministerstva výstavby (SPERA 2007-2008), ktorý z väčšej časti funguje ako grantový program pre malé projekty cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach.

Euroregióny sú dnes významnými prvkami podpory regionálnej politiky ako v  členských krajinách EÚ, tak i v ostatných štátoch Európy. Významnou mierou sa zasadili o rozšírenie EÚ o krajiny strednej a východnej Európy. Ich význam neustále rastie a vo viacerých krajinách disponujú kompetenciami v oblasti správy európskych programov venovaných cezhraničnej spolupráci (PHARE CBC, INTERREG).