Samosprávy sa pripájajú k Dohovoru o udržateľnom rozvoji

K iniciatíve Európskej komisie (EK) s názvom Dohovor primátorov a starostov sa pripojilo už osem samospráv zo Slovenska. Prvými boli ešte v roku 2008 Moldava nad Bodvou a Nitra, následne v roku 2011 svoj podpis pripojili štyri obce – Chtelnica, Malženice, Pobedim a Trakovice. Vo februári 2012 sa k iniciatíve pripojili aj Turčianske Teplice a koncom apríla napokon aj hlavné mesto Bratislava.

Daniela Rodinová z bratislavského magistrátu pre EurActiv uviedla, že „rozhodnutie bolo tým správnym riešením, nie formálnou záležitosťou. Pre mesto je to signál, že s kvalitou životného prostredia v slovenskej metropole to myslíme vážne“.

To, že negatívne dôsledky zmeny klímy a riešenia na lokálnej úrovni sa len pomaly začínajú dostávať do povedomia samospráv potvrdzujú aj odborníci z Karpatského rozvojového inštitútu, ktorý predovšetkým pre ne pripravil príručku, ktorá obsahuje aj desiatky opatrení, ktoré môžu realizovať v oblasti energetiky, dopravy, vodného hospodárstva, zelene, lesného a agrárneho hospodárstva. (EurActiv, 2.8.2012)

„Mestá musia ozelenieť a znižovať energetickú náročnosť, ktorá, ak by postupovala flagrantným tempom expanzie, by znamenala postupnú, doteraz nevyčísliteľnú stratu a nápor na kvalitu života obyvateľov jednotlivých miest, resp. zhoršovanie životných podmienok ľudstva,“ dodala Rodinová.

Akčný plán i občania

Aby signatári Dohovoru premietli svoj politický záväzok do konkrétnych opatrení a projektov, zaväzujú sa predovšetkým pripraviť východiskový inventár emisií a predložiť svoj Akčný plán udržateľného energetického rozvoja (SEAP) popisujúci kľúčové opatrenia, ktoré plánujú podniknúť. Akčný plán je po vyhodnotení akceptovaní až na úrovni EK. Na Slovensku ich má zatiaľ schválené len Nitra a Moldava nad Bodvou.  

Energetický poradca Západoslovenskej energetiky Andrej Fáber uviedol, že miestne samosprávy majú k dispozícii širokú škálu opatrení v rôznych oblastiach.

„Mestá a obce sa môžu zamerať napríklad na udržateľný urbanistický rozvoj, ktorý prispeje k úspore energie, na obnovu existujúcich a výstavbu nových budov v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde. Takisto majú možnosť pomáhať rozvoju verejnej dopravy a podporovať cyklistické trasy. V ich záujme je  tiež zvyšovanie energetickej účinnosti pri výrobe energie, zaobstaranie úsporného verejného osvetlenia, využívanie a rozvoj centrálneho zásobovania teplom, či využívanie obnoviteľných zdrojov energie a kogeneračnej výroby tepla a elektrickej energie. V prípade verejného obstarávania musia dohliadať na energetickú efektívnosť,“ uviedol Fáber.

Poukázal aj na povinnosť orgánov samospráv udržiavať pravidelnú komunikáciu a spoluprácu s občanmi a miestnymi partnermi. Uviedol, že občania „sa môžu zapojiť do tvorby akčného plánu a neskôr aj do realizácie samotných opatrení, keďže úspory sa týkajú aj obytných budov a rodinných domov.“

Magistrát hlavného mesta potvrdil, že pri príprave SEAP je dôležitým cieľom znižovanie energetickej náročnosti budov a využívanie obnoviteľných zdrojov.

Ďalšou prioritou, ktorú si  primátor i vedenie mesta stanovili na roky 2011-2014, je podľa slov Rodinovej „posilnenie alternatívnej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave. To znamená podpora verejnej dopravy, cyklistiky, ale aj vytváranie väčšieho priestoru pre peších, na ktorých sa často zabúda.“ Dopravný systém má byť založený na koľajovej doprave – do roku 2015 by mala jazdiť električka do Petržalky. „Na rok 2012 sme pripravili 15 konkrétnych cyklistických projektov, z ktorých sú už niektoré aj zrealizované,“ uviedla.

Finančná i odborná podpora

Podľa schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva sa celková výška rozpočtu na realizáciu jednotlivých opatrení v rámci Dohovoru odhaduje napríklad pre Bratislavu na asi 750 miliónov eur.

Signatári Dohovoru pritom môžu využiť viacero zdrojov financovania – vlastné zdroje miestnych samospráv, zdroje partnerov samospráv, obecné a krajské dotácie, verejno-súkromné partnerstvá, ale tiež mnohé európske fondy: Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, technickú pomoc JESSICA a JASPERS, programy spolupráce INTERREG a URBACT, program Inteligentná energia pre Európu, nástroje ELENA, Európsky nástroj pre energetickú účinnosť, Finančný nástroj pre samosprávy (spravuje EK + EBRD), Iniciatívu za udržateľnú energetiku (EBRD) či iniciatívu Smart Cities.

Andrej Fáber poukázal aj na ďalšie podporné inštitúcie: „Vedecké a technické otázky, ktoré úzko súvisia  s inventármi emisií a akčnými plánmi, pomáha zástupcom Dohovoru riešiť Spoločné výskumné centrum“ (JRC), ktoré zároveň vyhodnocuje výsledky realizovaných opatrení.

„Na Slovensku je do iniciatívy ako podporná štruktúra zapojená Únia miest Slovenska, ktorej úlohou je lobovať, komunikovať a vytvárať sieť za účelom propagácie iniciatívy,“ doplnil.

Od februára 2012 navyše Prešovský samosprávny kraj pôsobí ako územný koordinátor Dohovoru, čo potvrdil aj tým, že sa v júna zapojil do ďalšej iniciatívy EK – Týždňa udržateľnej energie (EUSEW).

Inšpirácií je dosť

K iniciatíve sa pripájajú samosprávy nielen z krajín EÚ, ale tiež z mnohých nečlenských štátov. Signatárom je napríklad aj bieloruské mesto Polotsk, novozélandský Christchurch či argentínske Buenos Aires.

„Určite sú pre nás inšpiratívne mestá ako Kodaň, Viedeň, ale aj Ľubľana, New York a ďalšie. Sú to mestá, ktoré urobili obrovský kus práce najmä v oblasti ekologickejšej dopravy,“ reagovala zástupkyňa bratislavského magistrátu na otázku o tom, či ich zaujali nejaké projekty z iných miest.

Najväčší počet signatárov Dohovoru pochádza z Talianska – cez 2100 a Španielska – cez 1100. „V týchto krajinách veľmi dobre funguje spolupráca medzi provinciami a koordinácia podpory provincie verzus mestá. Veľmi aktívna, vzhľadom na svoju veľkosť, je aj Malta, ktorá má 37 signatárov. V strednej Európe sa iniciatíva stále len rozbieha,“ vysvetlil energetický poradca ZSE.