SARIO: Komu zvonia do hrobu?

Čerstvý hrob

Pozadie

O zmenách v SARIO sa hovorí dlhší čas. V júni kabinet Roberta Fica (SMER-SD) avizoval v rámci proexportnej politiky alternatívu, že z dvoch sekcií agentúry budú samostatné účelové organizácie riadené MH SR. Sekcia zahraničného obchodu s názvom SARIO-TRADE a sekcia priamych zahraničných investícií  SARIO-INVEST. Minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek (SMER-SD) mal zriadiť nový koordinačný orgán – proexportnú radu a pre agentúru SARIO navrhoval širšiu škálu poskytovaných produktov a služieb, „ktoré by mali dosiahnuť porovnateľnú kvalitu s ostatnými členskými krajinami EÚ a ktoré budú prispôsobované potrebám slovenských firiem (teritoriálne, komoditné informácie, konzultačné služby, informácie o SR, analýzy a pod.)“.

Otázky

 • Inštitucionalizácia systému rovná sa kritika a delenie

Ministerstvá financií a hospodárstva zverejnili v polovici októbra návrh inštitucionalizácie systému podpory exportu. Štátnu agentúru pre rozvoj zahraničných investícii a obchodu SARIO v nej čakala doslova “studená sprcha”.  

Vládny dokument kritizuje SARIO za:

 • neplnenie si základných povinnosti;
 • nezáujem financovať prevádzku z vlastnej podnikateľskej činnosti (napr. nespoplatnenie web-informačného systému zverejňovania a párovania obchodných ponúk a dopytov);
 • výrazne vyššiu podporu investíciám oproti exportu;
 • outsourcing služieb, ktoré sú predmetom pracovných činností interných zamestnancov a nízku efektivitu práce v porovnaní s počtom zamestnancov;
 • pomalosť, nízka kvalitu a neodbornosť pri viacerých dôležitých úlohách a aktivitách  – posudky, hodnotenie projektov, neodbornosť pri prvých prezentáciách, stretnutiach, výstupoch smerom k investorom, a pod.);
 • demotivovanie zahraničných investorov (SARIO bolo údajne otestované fiktívnym zahraničným investorom, kde sa požiadalo súčasne o asistenciu zo strany českého CzechInvest, ITDH Maďarsko a agentúry SARIO. Do 48 hod. reagovali  len prví dvaja a SARIO ostalo bez odozvy);
 • veľmi nízku odbornú úroveň viacerých projektových manažérov a veľkú fluktuáciu a uplatňovanie „rodinkárstva“ bez ohľadu na odborné skúsenosti a prax;
 • nehospodárne nakladanie so zverenými prostriedkami. 

„Symbióza oboch činností pod jednou strechou je ojedinelá, fungujúca maximálne vo forme holdingu, nie však v rámci jednej spoločnej inštitúcie“, tvrdia ministerstvá a myslia si, že dochádza k polarizácii činností, čoho následkom je slabá podpora exportu. A preto navrhujú, aby sa uskutočnila navrhovaná aleternatíva z júna – rozdeliť SARIO na dve inštitúcie. Jednu na podporu obchodu – TPO (Trade Promotion Organisation) a druhú na zastrešenie aktivít podporujúcich investíciie – IPA (Investment Promotion Agency). To znamená, zo sekcie zahraničného obchodu  bude SARIO-TRADE a zo sekcie priamych zahraničných investícií  SARIO-INVEST.

 • Eurofondy a 40 zamestnancov: ďalšie delenie alebo presun na inú agentúru 

Tretia sekcia agentúry, ktorá sa venuje eurofondom by sa rozdelila buď podľa tematiky opatrení, alebo ako druhú možnosť navrhujú vládni byrokrati jej presun do Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Tej by vzrástol vplyv na implementáciu fondov v rámci programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Z pôvodne štyroch zapojených agentúr by ostali len dve SIEA a Slovenská agentúra pre cestovný ruch. 

 • Návrat k minulosti?

Podpora exportu a  investícií boli v SR už zastrešené samostatne. Pred 11 rokmi (1996) vznikla Slovenská národná agentúra pre zahraničné investície a rozvoj (SNAZIR) – , zameraná na podporu investícií a zo zákona sa zriadil Fond na podporu zahraničného obchodu (FPZO). Po audite Európskej komisie, ktorý kritizoval nakladanie s predvstupovými fondami PHARE a rozhodnutí Komisie poskytnúť ďalšiu podporu len pod podmienkou vytvorenia jednej štátnej agentúry s oboma činnosťami bola v r. 2001 založená štátna príspevková organizácia SARIO, ktorá v roku 2004 prebrala techniku a zostatkový personál fondu, ktorý bol  ako organizácia zrušený.

Pozície 

V interview pre Hospodárske noviny (5/11/2007) hovorí šéf SARIO Peter Hajaš, že delenie nie je šťastné riešenie. „Na celom svete je trend zjednocovania podpory investícií a exportu, o čom svedčia aj agentúry v Rakúsku, Taliansku, Maďarsku, ale aj v Japonsku, vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch amerických a takisto aj Českej republike, kde sa kvôli efektivite nákladov plánuje zlúčenie CzechInvestu a CzechExportu. Príjemcovia služieb podpory investícií a obchodu sú totožní – investori a podnikatelia na Slovensku“, hovorí generálny riaditeľ agentúry SARIO. Investori hľadajú komplexný servis a nie je dobré drobiť niečo, čo funguje dobre. Znamenalo by to roztrieštenosť informačného servisu a rozdelenie agentúry nevyhnutne zvýši náklady na administratívu, ktorú zefektívnili vlani o 25%. SARIO sa podľa jeho slov naplno venuje novej proexportnej politiky vlády. „Správu, že na Slovensko príde investor, ktorý prinesie miliardu korún, si verejnosť všimne skôr ako správu o seminári pre pätnásť exportérov o metódach preniknutia na ázijské trhy. Obe zložky agentúry majú približne rovnaký rozpočet aj počet zamestnancov“, konštatuje P. Hajaš a dodáva, že i napriek polovičnému rozpočtu oproti minulosti sa objem investičných aktivít za prvých deväť 2007 oproti celému minulému roku takmer zdvojnásobil – z 20,6 miliardy na 36 miliárd korún.

Hovorca ministra hospodárstva Branislav Zvara EurActivu povedal, že o rozdelení agentúry rozhodla vláda. Presun eurofondov sa podľa neho usktoční medzi nástupnícke organizácie.

Hovorkyňa SARIO Jana Murínová informovala EurActiv, že v agentúre majú už dlhodobú kontrolu z MH SR. Tá našla niektoré menšie admnistratívne nedostatky, na ktoré SARIO zaslalo stanovisko. Ale nemyslí si, že nedostatky sú také, ako ich popisuje ministerský dokument a odmieta ich. V prípade fiktívneho investora nevie SARIO identifikovať ani mail, z ktorého dopyt mal do SARIO prísť a MH SR údajne nechce tohto investora zverejniť. Ináč by dokázali vyvodiť dôsledky. 

“Delenie agentúry považujem skôr za politické rozhodnutie a nie je pravda, že väčšina vyspelých európskych krajín má tieto funkcie oddelené.“
Robert Hejzák, Svetová banka

Robert Hejzák, expert Svetovej banky na rozvoj zahraničných investícií pre EurActiv hovorí, že oba modely – integrovaný i oddelený vo svete fungujú. Výhodou integrovaného modelu sú samozrejme nižšie operatívne náklady. V Srbsku, kde toho času pracuje ako poradca majú podobne postavenú štátnu agentúru ako na Slovensku. V Českej republike prebehlo zatiaľ integrovanie zahraničných sietí agentúr CzechInvestCzechTrade s relatívne nízkymi úsporami. Hlavné synergie spoločnej strechy vidí R. Hejzák hlavne v podpore domácich subdodávateľov, ktorých dokáže spojená agentúra lepšie podporiť a pomôcť im napojiť sa na zahraničných investorov. Za štátne alebo európske peniaze sa dá pomôcť domácim subdodávateľom rozvíjať sa (technologicky, manažérsky a pod.), a tak majú väčšie šance dodávať do nadnárodných sietí. “Delenie agentúry považujem skôr za politické rozhodnutie a nie je pravda, že väčšina vyspelých európskych krajín má tieto funkcie oddelené. Ukážkami fungujúceho modelu je britský UK Trade and Investment alebo portugalský AICEP. Spojenú agentúru má aj Bulharsko. Pre oba modely sa nájdu dobré argumenty. I keby boli boli kritické argumenty skutočne pravdivé, tak sú to len zástupné argumenty. Rozdelením agentúry sa nezamedzí zneužívaniu služobných vozidiel alebo fluktuácii zamestnancov“ uzatvára expert Svetovej banky.

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky: 

 • Jún 2007: začínajú zmeny v proexportnej politike
 • Október 2007: návrh MF SR a MH SR na vznik nových agentúr MH SR pre export a investície
 • Január 2008: MH SR a MF SR navrhujú zánik agentúry SARIO