Schválený program spolupráce môže ísť do Bruselu

Programu spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020 si dáva za cieľ zlepšiť implementáciu regionálnych rozvojových politík a programov v krajinách EÚ, Nórsku a Švajčiarsku.

Je vytvorený tak, aby podporoval vzdelávanie sa v oblasti tvorby politík zo strany verejných orgánov s cieľom zlepšiť realizáciu politík a programov regionálneho rozvoja.

O financovanie z programu budú môcť požiadať popri verejných orgánoch (od národnej po miestnu úroveň) aj univerzity, regionálne rozvojové agentúry či organizácie podporujúce podnikanie a súkromný neziskový sektor.

V nasledujúcich siedmich rokoch bude z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na program vyčlenených celkovo viac než 359 miliónov eur, pričom výška spolufinancovania predstavuje u verejných orgánov a inštitúcií 15 % , súkromný neziskový sektor sa bude na spolufinancovaní podieľať 25 %. Plne financované programom (100 %) budú platformy zamerané na vzdelávanie sa v oblasti tvorby politík/stratégií.

Slovensko uhradí povinný národný príspevok na technickú pomoc, ktorý sa pohybuje na úrovni vyše 81 tis. eur na celé programové obdobie.

Pomoc z EFRR bude poskytovaná v rámci štyroch tematických cieľov: posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií, zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, ako aj zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

Priamy prospech z programu budú mať pracovníci a organizácie zapojené do tvorby politík a implementovania politiky vo všetkých regiónoch EÚ, v Nórsku a Švajčiarsku. Prospech pocítia aj občania a skupiny, ktorých sa tieto politiky dotknú a to vďaka zlepšeniu riadenia alebo implementácie.

Nové črty programu

Medzi tie patrí výber špecifickejšie zameraných tém, ktoré dávajú viac šancí na efektívne výsledky.

Projekty spolupráce v EÚ boli v minulosti kritizované kvôli problematickému registrovaniu výsledkov projektov po skončení financovania aktivít. Preto boli regionálni partneri požiadaní, aby tentoraz venovali určitý čas strednodobému až dlhodobému monitoringu dopadov projektov na svojich územiach.

Platformy pre štúdium politík predstavujú nástroj, ktorý umožňuje rýchlejšie a lepšie zdieľanie vedomostí s cieľom pomôcť samosprávam lepšie vykonávať ich prácu.

Väčší dôraz sa bude klásť na zlepšovanie politík a programov, ktoré sú súčasťou politiky súdržnosti Európskej únie.

Vôbec po prvý krát sa môžu stať prijímateľmi programu INTERREG EUROPE aj súkromné neziskové subjekty.

Do programu medziregionálnej spolupráce INTERREG IVC z predchádzajúceho programového obdobia 2007 až 2013 sa zapojilo viac ako 2 200 projektových partnerov a implementovalo spolu 204 projektov v celkovej sume viac ako 405 miliónov eur.

Zo Slovenska sa zapojilo 31 projektových partnerov v 28 projektoch v sume vyše 3,5 milióna eur.

Vládou schválený návrh programu spolupráce teraz poputuje na schválenie Európskej komisii. V prípade potreby bude program spolupráce ďalej upravený v zmysle pripomienok a odporúčaní Európskej komisie.