Schválili hodnotiace kritériá pre vybrané opatrenia OPBK

Schválené hodnotiace kritériá sa týkajú opatrení: Regenerácia sídiel (1.1), Inovácie a technologické transfery (2.1) a Informatizácia spoločnosti (2.2). Zoznam obsahuje kritériá rozdelení podľa skupín aktivít, pri každom popis a bodový rozsah.

Riadiaci orgán pre OPBK tiež predložil na zasadnutie monitorovacieho výboru zoznam merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít programu, ktorý stanovuje cieľový stav k roku 2015 v ukazovateľoch ako je počet zregenerovaných sídiel, zateplená plocha, ročné úspory energie, počet vytvorených pracovných miest a pod. Okrem toho schválil riadiaci výbor s pripomienkami Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2007 a vzal na vedomie Informáciu o implementácii OPBK, Informáciu o Komunikačnom pláne OPBK a Informáciu o úpravách Programového manuálu pre OPBK.

Monitorovací výbor v zmysle princípu partnerstva monitoruje účinnosť a kvalitu vykonávania Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej aj „OPBK“), ktorý je implementovaný v programovom období 2007 – 2013. Monitorovací výbor zosúlaďuje požiadavky orgánov štátnej správy ako aj ďalších zainteresovaných subjektov tak, aby sa prispelo k vyváženému rozvoju Slovenska a zabezpečuje dohľad nad implementáciou OPBK.