Šetrenie energiou s podporou eurofondov

Pozadie

Budovy sú v EÚ zdrojom 40% emisií skleníkových plynov. Nadmerne sa v nich plytvá energiou, najmä kvôli neefektívnemu osvetleniu a vykurovacím a klimatizačným systémom. Komisia dohaduje, že nákladovo účinné úspory energie v sektore budov by mohli dosiahnuť 28% do roku 2020. Niektoré štúdie EÚ tiež dospeli k záveru, že priemerný vlastník nehnuteľnosti v EÚ by zvýšením energetickej efektívnosti svojho domu, resp. bytu mohol ušetriť od 200 do 1000 EUR ročne v závislosti od spotreby energie.

Pomoc z eurofondov

Komisia prijala návrh, ktorý po prvýkrát umožní všetkým členským štátom a regiónom v Európskej únii investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľnej energie v oblasti bývania s podporou eurofondov v rámci európskej politiky súdržnosti. Opatrenie je súčasťou plánu hospodárskej obnovy Európy predloženého minulý týždeň.

Idea sa prvý krát objavila v správe „Bývanie a regionálna politika“, prijatej Výborom vo februári 2007.

Podpora pre nízkopríjmové domácnosti

Súčasné právne predpisy týkajúce sa štrukturálnych fondov EÚ dávajú členským štátom iba obmedzené právo na využívanie podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v sektore bývania. Podporu možno použiť iba pre spoločné časti budov (alebo celé budovy v prípade sociálneho bývania) v znevýhodnených mestských oblastiach. Aktuálny návrh by umožnil celej EÚ-27 využiť podporu EFRR na investície do energetickej efektívnosti a obnoviteľnej energie v prípade všetkých typov budov. Intervenčné opatrenia sa však môžu zamerať iba na domácnosti s nízkym príjmom (ako ich vymedzujú vnútroštátne pravidlá).

Do dnešného dňa plánuje 27 členských štátov investovať prostredníctvom politiky súdržnosti do obnoviteľných energií 4,8 miliardy eur a 4,2 miliardy eur do energetickej efektívnosti a opatrení v oblasti riadenia energie.

Pozície

Danuta Hübnerová, komisárka pre regionálnu politiku, k návrhu poznamenala: „Toto opatrenie je všeobecne prospešné. Ušetrí sa ním energia, znížia sa emisie a účty za energie pre najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti a pomôže sa stavebnému priemyslu a predovšetkým malým a stredným podnikom.“

Andris Piebalgs, komisár pre energetiku, dodal: „Sektor bývania je zodpovedný za štvrtinu spotreby energie v Európe. Týmto opatrením prispejeme k skvalitneniu bývania európskych občanov, pričom významnou mierou podporíme naše politiky v oblasti zmeny klímy a bezpečnosti zásobovania.“

„Toto je mimoriadne vítaný vývoj a ilustrácia toho, ako môže Výbor regiónov pomôcť EÚ ostať v kontakte s aktuálnymi požiadavkami občanov. Teraz je potrebné, aby s návrhom súhlasili všetky členské krajiny“, vyhlásil Flo Clucas z Výboru regiónov, autor správy Bývanie a regionálna politika.