ŠF 2004–06: Nevyčerpali sme zatiaľ ešte ani tretinu

Euro

Krátka správa

Koncom decembra 2006 Slovensko čerpalo 30,78 % alokovaných finančných prostriedkov v rámci operačných programov a iniciatív Spoločenstva na roky 2004 – 2006. Spolu je to približne  63,5 mld. korún.

Tieto prostriedky zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú v našej priamej či sprostredkovanej gescii cez konkrétne operačné programy. Údaje monitorovacieho systému k 17. januáru 2007 nesignalizovali výrazný nárast čerpania od konca roka (30,9 %). Stav čerpanie prostriedkov neobsahuje údaje z INTERREGu III B a III C – tieto programy majú platobné i riadiace orgány mimo územia SR.

Najviac kontraktovaných prostriedkov má Iniciatíva EQUAL zameraný na hľadanie, overenie a uplatňovanie nových prístupov k riešeniu problémov v boji proti diskriminácii na trhu práce (108,27 %). Za ňou je Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a SOP Ľudské zdroje.  Na chvoste v zazmluvňovaní sú programy určené pre Bratislavský kraj, kde miera pridelených prostriedkov na projekty dosahuje len niečo viac ako 61 %.

Na europrojekty doteraz Slovensko vydalo viac ako 19,5 mld. korún zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov: najviac z nich šlo do programov venovaných základnej infraštruktúre – doprave, životnému prostrediu a miestnej vybavenosti a rozvoja ľudských zdrojov. Tretia najvyššia položka bola vyplatená poľnohospodárom. Pomerne najlepšie si v čerpaní počína OP Ľudské zdroje, ktorý dosiahol v čerpaní viac ako 38 %, za ním nasleduje SOP  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a program Priemysel a služby.

Operačný program / Riadiaci orgán
Celková alokácia  prostriedkov zo ŠF a ŠR na roky 2004-2006 Suma zazmluvnených prostriedkov zo zdrojov ŠF a ŠR Podiel zazmluv. prostr. z celkovej alokácie Suma čerpaných prostriedkov zo zdrojov ŠF a ŠR
Podiel čerpaných prostr. z celkovej alokácie
SOP Priemysel a služby / MH SR 8 962 934 714 6 708 514 882   74,85%
2 715 179 466 30,29%
SOP Ľudské zdroje / MPSVR a MŠ SR 13 953 754 242 12 428 232 812 89,07% 5 331 193 994 38,21%
SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka / MP SR 9 727 704 626 8 777 694 861 90,23% 3 476 707 772 35,74%
OP Základná infraštruktúra / MVRR SR 21 502 914 532 16 199 740 383 75,34% 6 683 539 803 31,08%
JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 2 / MVRR SR 3 029 942 330 1 859 489 705 61,37% 390 367 731 12,88%
JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 / MPSVR SR 3 415 421 304 2 066 405 271 60,50% 418 032 256 12,24%
CIP INTERREG IIIA / MVRR SR / Rakúsko – SR 457 266 768 347 314 114 75,95% 106 991 856  23,40%
CIP INTERREG IIIA / MVRR SR / Poľsko – SR 481 333 346 366 798 141 76,20% 67 585 877    14,04%
CIP INTERREG IIIA / MVRR SR / SR – ČR   236 476 508 206 394 719 87,28% 49 298 576 20,85%
NP Program susedstva / Maďarsko-SR-Ukrajina / MVRR SR 481 333 422 361 053 321 75,01% 85 288 758 17,72%
Iniciatíva Spoločenstva EQUAL 1 253 900 484 1 357 619 648 108,27% 220 425 849 17,58%
Spolu ŠF
63 502 982 276 50 679 257 858 79,81% 19 544 611 937 30,78%

  zdroj: ITMS, k 31.12.2006

Po 31. decembri 2006 už SR nesmie čerpať prostriedky rozpočtované na rok 2004. Prvé prostriedky, o ktoré SR defintívne prišla, sa pohybujú v sume 100 miliónov korún, ako uvádza portál denníka Pravda (10. február 2007) citujúc správu o čerpaní fondov EÚ ku koncu roka 2006, ktorú vypracoval Úrad vlády.
Podľa správy sú za nevyužité eurofondy zodpovedné ministerstvá, ktoré riadili problematické programy určené pre Bratislavský kraj a cezhraničnú spoluprácu s Rakúskom.