Slovensko má schválené prvé operačné programy

Autor: adamr, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Európska komisia schválila Slovensku Operačný program (OP) Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 až 2020. Informovalo o tom včera Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré je jeho riadiacim orgánom.

Na projekty z envirosektora tak bude k dispozícii viac ako 4,308 miliardy eur, z toho takmer 3,138 miliardy eur z eurofondov a približne 1,17 miliardy eur z národného spolufinancovania.

"Schválením OP Kvalita životného prostredia sa nám otvára možnosť využiť zdroje Európskej únie v prospech obyvateľov Slovenska, zlepšiť ich životné prostredie a zvýšiť kvalitu života. Tieto prostriedky nám umožnia napríklad lepšie obyvateľov chrániť pred povodňami alebo odstraňovať environmentálne záťaže," konštatoval minister životného prostredia Peter Žiga.

Hlavným cieľom programu je podpora udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Na rozvoj environmentálnej infraštruktúry je vyčlenených 1,441 miliardy eur a na aktivity v oblasti adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami 419,34 milióna eur. Podpora riadenia rizík, riadenie mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy získa 260,9 milióna eur. Na aktivity v oblasti energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva pôjde 938,88 milióna eur a 77 miliónov eur predstavujú zdroje na technickú pomoc.

Na implementácii operačného programu sa budú spolu s envirorezortom podieľať Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Ministerstvo vnútra (MV) SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľské orgány.

Integrovaná infraštruktúra

Európska komisia pred pár dňami odobrila aj vôbec prvý operačný program v poradí  – Integrovaná infraštruktúra. Na základe tohto dokumentu sa budú čerpať prostriedky na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti.

Ďalšími cieľmi operačného programu, ktoré riadi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sú podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry.

V rámci operačného programu bude MF SR plniť úlohu sprostredkovateľského orgánu zodpovedného za Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, ktorej cieľom bude rozvíjať projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti zo súčasného programového obdobia, ako aj implementácia najnovších trendov v oblasti digitálnej ekonomiky.

Prostriedky budú investované do rozvoja elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, riešenie komplexných životných situácií, cezhraničnej interoperability a zvýšenie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát. Zároveň bude prostriedkami IKT podporená prebiehajúca reforma verejnej správy, vrátane ďalšieho rozširovania vládneho cloudu. V neposlednom rade by sa malo z vyčlenených prostriedkov pre Prioritnú os 7 zabezpečiť pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.

Schválenie operačných programov neznamená, že sa hneď začína čerpanie prostriedkov. Riadiace orgány musia najprv pripraviť súvisiacu dokumentáciu, anjmä príručky pre žiadateľov a hodnotiteľov, pred tým, že sa zverejnia prvé výzv v rámci operačných programov. 

EurActiv.sk/TASR