Slovenský vidiek súperí o podnikateľské ocenenie Únie

najpodnikateľskejší región, región, Kechnec, Slovenský Grob

 

Krátka správa:

Únia kladie do popredia podporu ekonomického rastu a tvorbu nových pracovných miest. V súvislosti s tým sa rozhodujúcimi stávajú politiky na podporu podnikania a tvorby priaznivého podnikateľského prostredia, a to hlavne pre malé a stredné podniky. Aj preto vzniklo ocenenie pre najpodnikateľskejší región EÚ. 

Do európskej súťaže sa postupovalo cez systém národných kôl. Súťaže sa mohli zúčastniť miestne a regionálne orgány v rámci Európskej únie, Bulharska, Islandu, Nórska, Rumunska a Turecka, ktoré výrazne podporovali svoje regionálne ekonomiky počas dvojročného obdobia pred rokom ocenenia. To zahrňuje obce, mestá, regióny, verejno-súkromné partnerstvá medzi verejnými inštitúciami a súkromným sektorom, vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie. Nominácie boli podmienené kritériami, ako je originalita a uskutočniteľnosť, dopad na miestnu ekonomiku, zlepšenie vzťahov medzi miestnymi zúčastnenými stranami a prenositeľnosť projektu do iných regiónov Európy. V národných kolách sa hodnotilo viac ako 400 projektov realizovaných na regionálnej a miestnej úrovni v EÚ-25, Rumunsku, Bulharsku a Nórsku. Nominácie sa uzavreli 31. mája 2006.

Samotná súťaž má 6 kategórií:

  • Ocenenie za priekopnícku podnikateľskú cestu (Entrepreneurial Trailblazer Award)
  • Ocenenie za podporu podniku (Enterprise Support Award)
  • Ocenenie za zníženie byrokracie (Red Tape Reduction Award)
  • Ocenenie za investíciu do ľudí (Investment in People Award)
  • Ocenenie za zodpovedné podnikanie (Responsible Entrepreneurship Award)
  • Veľká cena poroty

Za každú krajinu boli vybrané maximálne dva návrhy, ktoré postúpili do celoeurópskeho kola. Za Slovensko sú medzi nimi obec Slovenský Grob a Priemyselný park Kechnec:

  • Priemyselný park (PP) Kechnec sa uchádza o ocenenie priekopníckej podnikateľskej cesty. EK posúdila PP ako ambiciózny projekt obecného zastupiteľstva, ktorému sa podarilo pritiahnuť zahraničných investorov do svojich novozriadených priemyselných priestorov, čím sa vytvorilo v pomerne krátkom čase veľký počet pracovných miest. Park bol oficiálne otvorený 29. októbra 2003 a člení sa na na tri zóny. 80 ha je určených pre malých a stredných podnikateľov, 200 ha pre strategických investorov a 52 ha je vyčlenených pre logistické centrum
  • Obec Slovenský Grob súťaží o cenu v kategórii podpora podnikania. V rámci obce sa oceňuje inovačná politika podporujúca podnikanie a priťahuje investície do znevýhodnených oblastí. V obci sa prostredníctvom marketingu a propagovaním regionálneho špecifika, ktorým je tradičný chov husí a husaciny ako tradičného jedla podarilo vybudovať širokú škálu podnikov vrátane 23 gastronomických zariadení orientovaných na miestnu špecialitu. Slovenský Grob sa tak stal 4. najnavštevovanejšou turistickou atrakciou na Slovensku.

Víťazov spoločne vyhlási Európska komisia, Výbor regiónov a Fínske predsedníctvo 7. decembra 2006 v Bruseli.