Španielsko chce zjednodušiť prístup k regionálnym fondom

V Zaragoze sa minulý piatok (19. februára) stretli ministri členských štátov zodpovední za regionálnu politiku a pri tej príležitosti zdôraznili potrebu zjednodušiť kontrolu a manažovanie regionálnych fondov. Cieľom je urýchlenie dokončovania projektov.

Odstránenie príliš náročnej administratívy pri uchádzaní sa o regionálne fondy a počas procesu ich implementácie by mohlo napomôcť hospodárskemu zotaveniu sa v Európskej únii, tvrdia mnohí ministri.

Španielsky minister financií Carlos Ocaña zároveň vyjadril presvedčenie, že regionálne fondy EÚ by sa mali rozdeliť medzi všetky regióny a nie len tie, ktoré sú chudobnejšie ako ostatné.  

Ocaña však povedal aj to, aby sa „upriamilo viac pozornosti na chudobnejšie regióny“ a obhajuje prístup pozvoľného prístupu. Pritom sa však vyhýba scenáru, podľa ktorého by určité regióny prešli z prijímania významného podielu z fondov k tomu, že by nedostávali nič.  

Nový komisár pre regióny odhaľuje svoje plány

Nový eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn mal na stretnutí ministrov prvú príležitosť načrtnúť svoje plány.

Rakúsky komisár, ktorý na svojom januárovom híringu v Parlamente zažiaril, na mítingu detailne spomenul ako sa pokúsi zrevidovať regionálnu politiku.

Zdôraznil najmä, že kľúčovú úlohu v plánovanej stratégii EÚ 2020, „ktorá bude riadiť tvorbu politiky EÚ počas nasledujúcich desať rokov“, musí zohrávať práve regionálny rozmer.

„Kohézna politika musí mať svoje miesto v srdci stratégie EÚ 2020. Potrebujeme nabehnúť na vlak,“ povedal ministrom a dodal: „Som pripravený spolu s vami preskúmať systém, ktorý poskytuje krajinám a regiónom flexibilitu na definovanie správneho politického mixu“ na dosiahnutie priorít stratégie.

Novozvolená predsedkyňa Výboru regiónov Mercedes Bresso však argumentovala, že spraviť z európskej regionálnej politiky len nástroj na implementáciu stratégie EÚ 2020 by bola chyba.

Hoci Bresso zdôraznila, že kohézna politika by mohla byť prínosom pre novú stratégiu, zároveň dodala: „existujúce fondy a programy spolupráce sa nemôžu premeniť na nástroje implementácie súboru cieľov, ktorý bol stanovený na centrálnej úrovni“ v Bruseli.

V prospech miest?

Zdalo sa, že Hahn vo svojom prejave uprednostňuje potreby miest. „Kohézna mestská politika je kľúčová pre zdravú a bohatú Európu… vzhľadom na to, že 80 percent našej populácie žije v mestách,“ povedal.

Hahn ako bývalý starosta Viedne zároveň poukázal na to, že existujúce mechanizmy financovania ako Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) či Európsky sociálny fond (ESF) zohrávajú kľúčovú úlohu pri poskytovaní väčších právomocí mestám.

Ako odpoveď na Hahnove vystúpenie sa Claudio Martini, predseda Konferencie pre okrajové prímorské regióny, pre EurActiv vyjadril, že „územná súdržnosť sa nesmie obmedziť len na mestské oblasti.“

Pozície

Claudio Martini, predseda Konferencie okrajových prímorských regiónov (CPMR) pre EurActiv povedal: „Veľmi nás potešilo keď sme počuli pevné presvedčenie komisára Hahna o tom, že kohézna politika musí byť základom stratégie EÚ 2020.“

„Teší nás najmä to, že si želá zapojiť aj makroregionálny prístup, ktorého rozvoj naši členovia silne propagujú, pretože môže byť efektívnym a silným nástrojom koordinácie,“ povedal Martini.

„Upriamujeme pozornosť na skutočnosť, že územná súdržnosť sa nesmie vzťahovať len na mestské oblasti. Hoci súdržnosť v zanedbaných mestských častiach je nesporne dôležitá, územná súdržnosť – čo je solidarita medzi územiami na rôznych úrovniach – sa musí vnímať v širšom svetle. Vidiecke oblasti alebo územia so špecifickými obmedzeniami sa musia tiež zohľadniť,“ zhrnul Martini.

Jeden z predstaviteľov Združenia európskych regiónov (AER) pre EurActiv povedal: „Vítame toto vyhlásenie komisára Hahna, že fondy by mali byť k dispozícii všetkým regiónom. Európska politika súdržnosti (kohézie) je pre všetkých Európanov a mala by pomôcť všetkým regiónom, aby čo najlepšie využili svoj potenciál na prekonanie svojich slabých stránok. Združenie európskych regiónov súhlasí s tým, že politika súdržnosti by mala byť úzko spojená so stratégiou EÚ 2020 a odporúčame, aby sa ďalšie finančné nástroje mimo kohéznej politiky venovali tejto budúcej stratégii.“

Predsedkyňa Výboru regiónov Mercedes Bresso zdôraznila, že odsunutie regionálnych a miestnych hráčov na vedľajšiu koľaj bolo jednou z hlavných príčin neúspechu Európskej únie v dosahovaní cieľov Lisabonskej stratégie. „Lisabonská stratégia bola veľkým sklamaním a jednou zo zrejmých príčin prečo sa tak stalo bolo nedostatočné zapojenie inštitucionálnych, ekonomických a sociálnych hráčov. Tento odkaz nebol vypočutý a to v takej miere, že stratégia EÚ 2020 sotva vníma našu úlohu ako partnerov. V skutočnosti sme viac ako partneri: sme oporným bodom tejto stratégie.“

Na otázku zjednodušenia pravidiel implementácie regionálnych programov v snahe vyrovnať sa so súčasnou hospodárskou krízou Bresso opätovne vyjadrila dlhodobú podporu Výboru regiónov v otázke znižovania byrokracie v tejto oblasti. „V tomto kontexte a v časoch krízy by som rada podotkla, že to nie je len otázka administrácie a audítorov, ale aj otázka prežitia pre niektoré regióny, pre spoločnosti, ktoré uplatnili nástroje reštrukturalizácie a pre občanov, ktorí pracujú a žijú v týchto regiónoch.“

Predseda Rady európskych miest a regiónov (CEMR) Michael Häupl uvádza, že „budúcnosť stratégie EÚ 2020 ako ju nalinajkovala Európska komisia, by nás viedla zlým smerom.“