Strategický referenčný rámec je už v Bruseli

Krátka správa

Koncom decembra 2006 začne platiť na naše prvé prostriedky čerpané zo štrukturálnych fondov (ŠF) pravidlo n+2. Nevyčerpané prostriedky rozpočtované na rok 2004 už musí SR vrátiť do Bruselu. V posledných dňoch (14. decembra) SR oficiálne odovzdala Komisii Národný strategický referenčný rámec upravujúci čerpanie eurofondov  pre obdobie 2007 – 2013. Dokument podstúpil niekoľkomesačné upravovanie podoby, ktorú prijímala Dzurindova vláda v máji 2006. Túto videla na predbežných konzultáciách EK. Do Bruselu sa vracia už jeho následne aktualizovaná verzia.

6. decembra 2006 ministri schválili finálnu verziu NSRR a jeho 11 operačných programov (OP), ktorými sa upravuje čerpanie eurofondov. Dokumenty vyvolávali v celospoločenskej diskusii často protichodné reakcie. Ich obhajcovia vyzdvihujú pozitíva férového a sektorového prístupu, ktorým sa zamedzia kompetenčné spory, ktoré vyvolávala jeho pôvodná verzia. Kritici mu vyčítajú slabú synergiu a rozbitie prostriedkov do malých operačných programov, ako aj nezosúladenie horizontálnych priorít s viacerými prioritnými osami v OP. Zaznievajú názory, ktoré spochybňujú administratívnu pripravenosť ministerstiev a úradu vlády pre riadenie 11 OP pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Ďalších 5 operačných programov bude pokrývať tretí cieľ novej kohéznej politiky – Európsku územnú spoluprácu, ktorá bude mať na starosti primárne cezhraničnú, ale aj  medziregionálnu a transnacionálnu spoluprácu (pôvodný INTERREG A, B a C). Európske inštitúcie decentralizovali na národnú úroveň aj financie alokované v rámci novej finančnej perspektívy v Európskom fonde pre rozvoj vidieka (EFPRV) a Európskom fonde pre rybolov (EFR). Slovenské centrálne štátne orgány budú mať na starosti teda takmer dve desiatky operačných programov, cez ktoré bude môcť na Slovensko pritiecť približne 500 miliárd korún (ERDF, ESF, KF, EFPRV a EFR).

Po zapracovaní pripomienok, ktoré vzišli z mikulášskeho zasadnutia vlády, minister Janušek odovzdal oficiálne 14. decembra 2006 Európskej komisii slovenský národný strategický referenčný rámec na posúdenie. Využil príležitosť zasadnutia Národného monitorovacieho výboru CSF (Rámec podpory Spoločenstva), v rámci ktorého sa vyhodnocovalo súčasné skrátené programové obdobie.

Po decembrovom prijatí NSRR vládou mala verejnosť prvý raz možnosť diskutovať bližšie s ministrom výstavby Mariánom Janušekom a generálnym riaditeľom sekcie stratégie rozvoja regiónov MVRR SR Jánom  Rudolfom. Za EK sa zasadnutia zúčastnila Sabine Bourdy, ktorá riadi odbor na DG REGIO, pod ktorý spadá štrukturálna pomoc pre Slovensko a Rakúsko.

Dokument NSRR začala teda posudzovať Komisia, ktorej sa po ukončení ex ante a environmentálnom hodnotení postupne predložia aj ostatné OP. Pre tie je konečný termín 28. februára 2006. Rokovania o strategickom dokumente a jeho komponentoch začne viesť EK so SR začiatkom roka 2007 a musí ich uzavrieť do 4 mesiacov od ich oficiálneho predloženia. Preto má aj MVRR optimsitickú verziu zverejnenia prvých výziev pre verejný sektor na mesiace apríl – máj 2007, ako uviedol minster Janušek.

MVRR pri hodnotení súčasného programového obdobia oznámilo, že miera zazmluvnenia prostriedkov z eurofondov k 12. decembru 2006 dosiahla úroveň 79,19 % oproti 62,42 %, ktoré evidoval ITMS koncom júna tohto roku. Ministerstvo rovnako vyslovilo spokojnosť so skutočným čerpaním zazmluvnených prostriedkov, ktoré z necelých 20 % (19,52 %) v júni dosiahlo 27,34 %. Najvyššie zazmluvnenie dosahuje iniciatíva Spoločenstva Equal, kde sa išlo nad 108 % a SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (90,26 %). Najviac zaostáva kontraktácia čerpanie v spoločných programových dokumentoch pre Bratislavský kraj v Cieľoch 2 a 3(59,38 % a 61,37%). Rovnako na chvoste  je aj reálne čerpanie eurofondov v Bratislavskom  kraji, najviac čerpá SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a OP Ľudské zdroje, ktoré jediné čerpajú viac ako tretinu zdrojov v predpísanom termíne. Sabine Bourdy z EK ubezpečila médiá, že tieto čísla vôbec nepatria medzi najhoršie medzi EÚ-10, na naopak. S podobnými problémami, ako je „prebyrokratizovanie postupov“ sa stretáva EK aj v ďalších členských krajinách.