Švédsky región uľahčuje možnosti využívania eurofondov

zdroj: flickr, autor: Allie_Caulfield

Tvorcovia poradenskej služby ju považujú za „solídnu a jedinečnú“. Dúfajú preto, že podobná schéma sa rozšíri aj do ďalších oblastí Európskej únie.

Táto poradenská služba, ktorá sa presným názvom volá Služba projektových analýz EÚ Západného Švédska (WEPA) sa vo svojej činnosti sústredí najmä na politické vízie členských regiónov a samosprávnych miest a obcí. Inými slovami, namiesto toho, aby organizácia regionálnych hráčov len upozorňovala na aktuálne výzvy EÚ, žiada ich o vypracovanie rozvojových cieľov a následne im poradí, ktoré fondy by mohli využiť tak, aby priamo korešpondovali s ich zámermi.

WEPA- politickejší model?

Predseda Západného Švédska Kjell Peterson pre EurActiv vysvetlil, že jeho región, podobne ako ostatné európske regionálne orgány, má mnoho skúseností s prenosom informácií z EÚ priamo na lokálnu úroveň a s pomáhaním miestnym a regionálnym členom pri vytváraní nových projektových nápadov. Vo väčšine krajín sú však tieto nápady výsledkom činnosti pracovníkov úradov a verejnej správy, či mestských zastupiteľstiev, zatiaľ čo „model WEPA stavia priamo na politických víziách miestnych úradov,“ dodáva Peterson.

WEPA v praxi

Tento model má niekoľko krokov. V prípravnej fáze si zástupcovia Západného Švédska sadnú za stôl so zvolenými zástupcami a predstaviteľmi a zahája celodňové počiatočné stretnutie. Po tomto kroku nastúpi fáza analyzovania, ktorá regionálnym úradom umožní zhodnotiť možnosti potenciálneho financovania založené na prioritách regiónu.

Na druhom celodňovom odporúčacom stretnutí úrady naznačia ďalšie kroky a nakoniec počas fázy uchádzania sa o fondy vytvoria miestne orgány celý projekt za asistencie Západného Švédska.

Jedným z príkladov je mesto Arvika, ktoré ako prvé otestovali daný model. Na prvom dvojdňovom stretnutí sa vtedy stretli 30 vedúci politickí predstavitelia a úradníci. Západné Švédsko si poznamenalo 25 oblastí, v ktorých sa dalo využiť financovanie z Európskej únie. Tie sa ďalej analyzovali a vybrali sa priority, ktoré napokon vyústili v podanie si troch úspešných projektov v celkovej hodnote 260 tisíc eur.

Z nich jeden sa zameriava na pomoc starším ľuďom dostať sa z izolácie využívaním nových technológií. Vo Švédsku sa Arvike a WEPA napokon dostalo veľkej pozornosti médií- o ich úspechoch informoval okrem miestnych novín aj švédsky rozhlas.

Vypĺňanie foriem za miestnych úradníkov

Podľa Petersona je WEPA v mnohých prípadoch potrebná najmä z dôvodu, že miestni predstavitelia často krát nemajú čas ani peniaze na začatie zdĺhavej procedúry uchádzania sa o sektorálne a štrukturálne fondy. Na miestnej a regionálnej úrovni totiž mnohí projekty financované z eurofondov vnímajú niečo, čo je mimo „normálnej pracovnej náplne“ zamestnancov mestského zastupiteľstva a preto je ťažké nájsť dostatok adeptov, vysvetľuje predseda Západného Švédska.

„Neistota úspechu- aj v prípade vysokej kvality žiadostí- a nedostatok znalostí a skúseností s procesom vedúcim k podávaniu žiadostí o eurofondy sú ďalšou veľkou prekážkou,“ dodáva Petersen.

Môže to fungovať aj inde?

Podľa predsedu Západného Švédska a ďalších predstaviteľov je tento model možné uplatniť aj inde. Peterson dodal, že už ak priamo kontaktovali niekoľko ďalších regionálnych úradov vo Švédsku, ktorých „členovia o modeli počuli a zaujímali sa o jeho uskutočnenie“.

V podobnom duchu dostali žiadosti o prezentácie aj od niekoľkých európskych regionálnych úradov. Západné Švédsko sa zároveň plánuje uchádzať o projekty cezhraničnej spolupráce cez Interreg IVA, zamerané na testovanie WEPA v Dánsku a Nórsku.

Hoci je ale tento model ľahké zreprodukovať v škandinávskych krajinách, kde je vysoká životná úroveň a infraštruktúra, nie je isté, či sa to podarí aj v krajinách s odlišnou politickou a hospodárskou situáciou.

Podľa predstaviteľov Západného Švédska by jedným z riešení bolo zvýšenie investícií zo strany Európskej komisie do projektov, ktoré propagujú medzinárodnú výmenu poznatkov v rámci miestnych a regionálnych úradov.