Teritoriálna spolupráca posilnená programom INTERACT II

Krátka správa

Spolupráca inštitúcií z členských štátov, ako aj ich spolupráca so susednými krajinami predstavuje mimoriadne zložitú úlohu a kladie dodatočné a špecifické nároky na riadenie a správu takýchto programov. Program INTERACT II je vo svojej podstate programom technickej pomoci, ktorého cieľom je zlepšovať vykonávanie a napĺňanie programov v rámci cieľa Európska teritoriálna spolupráca. Európska teritoriálna spolupráca vyžaduje hlavne špecifické nadnárodné know-how, ktoré býva málokedy k dispozícii na národnej alebo regionálnej úrovni.  Platí to najmä pre nadnárodné a interregionálne programy v rámci súčasných zameraní B a C iniciatívy INTERREG III.

Program INTERACT II spracovali Rakúšania, ktorý presadili aj jeho predchodcu  – program INTERACT I. Nový INTERACT je súčasťou tretieho cieľa kohéznej politiky – Európska územná (teritoriálna) spolupráca a patronát nad programom preberie po Úrade vlády Sr (v rokoch 2004-2006) Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré už má na starosti aj pokračovateľa INTERREGu C.

Program INTERACT II poskytuje podporu zameranú na inováciu mnohých aspektov riadenia programov v rámci tretieho cieľa: finančné hospodárenie a realizácia projektov, nástroje a know-how pre riadenie inštitucionálnych zmien a prispôsobenie sa novým štandardom riadenia kvality.

Cieľ programu:

 • Identifikovať, popísať a rozširovať prístupy a postupy správneho riadenia v oblasti cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce v rámci EÚ.

Úloha Ministerstva hospodárstva SR:

 • národný kontaktný bod pre INTERACT II
 • sprostredkovanie a šírenie informácií medzi nadnárodnými orgánmi pre program INTERACT a národnými inštitúciami na Slovensku
 • podpora aktérov na národnej úrovni pri zabezpečení efektívnejšej a účinnejšej implementácii programov v rámci Cieľa Európska teritoriálna spolupráca
 • Príprava vstupov pre vytvorenie viacročného pracovného programu a ročných plánov práce
 • poskytovanie pomoci nadnárodným orgánom pri vyhľadávaní kontaktov na národnej úrovni.

Národné kontaktné body v jednotlivých krajinách programu INTERACT II by mali pomôcť prekonať jazykovú bariéru a lepšie dosiahnuť potenciálne cieľové skupiny.

Program INTERACT II je spoločným nadnárodným programom pre krajiny EÚ 27, vrátane pridružených krajín Nórska a Švajčiarska, ako aj pristupujúcich krajín k programom v rámci tretieho cieľa a prostredníctvom Nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

Nadnárodné orgány programu:

 • monitorovací výbor
 • riadiaci orgán
 • certifikačný orgán
 • orgán auditu
 • spoločný technický sekretariát
 • kontaktné body

Štruktúra programu

1. priorita: Príprava a poskytovanie služieb

Tvorba obsahu, poskytovaniu a rozširovaniu služieb a produktov založených na najlepších postupoch, poznatkoch a skúsenostiach aktérov v oblasti územnej spolupráce. Jej súčasťou sú aj podporné aktivity, príprava nástrojov, riadenie kvality, ako aj zdokonaľovanie rozširujúcej sa siete cieľových skupín a iných aktérov v oblasti územnej spolupráce, ktorí môžu aktívne prispievať k procesu tvorby a zdieľania poznatkov.

2. priorita: Poskytovanie technickej pomoci

Technická pomoc slúži na uskutočňovanie príprav, riadenia, hodnotenia, informovania a kontroly v rámci operačných programov spolu s činnosťami na posilnenie administratívnej kapacity pri implementácii fondov.              

Rozpočet programu:

V rokoch 2007-2013 je pre program INTERACT II vyčlenených cca. 34 mil. eur (ERDF). Ročne Slovensko do programu investuje vyše 25 000 eur. Podiel každého členského štátu pre program INTERACT II je vypočítaný na základe príslušného národného príspevku ERDF pre cezhraničné, nadnárodné programy a programy IPA.