Trnavský vidiek bude čerpať eurofondy na miestnu infraštruktúru

 

Krátka správa

Priorita Lokálna infraštruktúra (3) a opatrenie „Renovácia a rozvoj obcí“ (3.4 ) sa venuje nepriaznivej situácii v stave obecného majetku, ktorá je zapríčinená nedostatkom finančných zdrojov obecných rozpočtov ovplyvňuje životné podmienky značnej časti populácie, nakoľko Slovenská republika je zo značnej časti vidiecka krajina. K devastovaniu tohto majetku dochádza v poslednom období i pravidelnými živelnými pohromami. Zlepšenie stavu v oblasti obecného majetku a vidieckej infraštruktúry bude mat za následok rozvoj služieb a návštevnosti v daných regiónoch. Koneční prijímatelia sú obce (ktoré nemajú štatút mesta) a združenia týchto obcí (podľa Zákona NR SR c.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení).

V rámci tohto opatrenia bola Trnavská župa technickým sekretariátom a menovala aj hodnotiacu komisiu pre posúdenie žiadosti. Riadiacim orgánom opatrenia je MVRR SR. V prvom kole prijímania žiadostí (výzva končila 25. 2. 2005) boli schválené, resp. schválené s podmienkou nasledovné žiadosti:

Schválené projekty:

Žiadateľ

Názov projektu

Obec Kátlovce

Rekonštrukcia miestnych komunikácií ako predpoklad rozvoja obce Kátlovce

Obec Cífer

Rekonštrukcia a skvalitnenie lokálnej infraštruktúry v obci Cífer

Obec Dechtice

Prestavba a obnova miestnych komunikácií Dechtice

Schválené s podmienkou

Žiadateľ

Názov projektu

Obec Kopčany

Rekonštrukcia a skvalitnenie lokálnej infraštruktúry v obci Kopčany

Obec Radimov

Rekonštrukcia a skvalitnenie lokálnej infraštruktúry v obci Radimov

Obec Chtelnica

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Chtelnica poškodených pri ukladaní inžinierskych sietí

Obec Dolný Bar

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia a výstavba chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dolný Bar

Obec Veľká Mača

Rekonštrukcia a skvalitnenie lokálnej infraštruktúry v obci Veľká Mača

Obec Malá Mača

Renovácia lokálnej infraštruktúry v obci Malá Mača

 Hodnotiaci a  výberový proces sa uskutočnil v  súlade so Stratégiou hodnotenia a  výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Opatrenia 3.4 Renovácia a rozvoj obcí OPZI, stanovenou Riadiacim orgánom pre OPZI.