Týždeň na pripomienkovanie rozdelenia 2 mld eur pre vidiek

poľnohospodárstvo, spoločná poľnohospodárska politika, CAP, eurofondy, rozvoj vidieka, MPSR

 

Krátka správa:

Tri dni po tom, ako slovenská vláda schválila podobu Národného strategického referenčného rámca je na stole ďalší dokument, ktorý bude mať vplyv na tok europeňazí. 10. októbra 2006 Sekcia medzinárodných záležitostí MP SR postúpila po schválení vo vedení ministra pôdohospodárstva (5. októbra 2006) návrh „Národného strategický plánu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013“. Okrem úradu vlády (podpredseda vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny) a vládnych rezortov boli o pripomienky k dokumentu požiadaní aj predstavitelia poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Združenia miest a obcí Slovenska. Očakáva sa aj reakcia tretieho sektora a vidieckych aktivistov.

Návrh Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007 – 2013 (ďalej len NSPRV) predstavuje východiskový dokument pre možnosť čerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len EAFRD), ktorý nahradí súčasný Európsky poľnohospodársky záručný fond (EAGF). Na základe tohto plánu Slovensko pripraví samostatný “Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programovacie obdobie 2007 – 2013”.

Zmienený materiál obsahuje:

  • základné socio-ekonomické a environmentálne analýzy
  • ukazovatele stratégie, priority Spoločenstva a národné priority
  • strategické osí vrátane kvantifikovaných cieľov a vhodných monitorovacích a hodnotiacich ukazovateľov,
  • program rozvoja vidieka a jeho finančný rámec
  • vnútornú a vonkajšiu prepojenosť plánu s ostatnými nástrojmi Spoločenstva
  • národnú sieť rozvoja vidieka.

Tento dokument, ak ho vláda príjme, bude nadväzovať na súčasné a predchádzajúce programovacie dokumenty na podporu vidieka, ako sú:

  • Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006
  • Sektorový operačný program „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006)
  • Dokumenty predvstupového programu SAPARD