Ukazovatele hodnotenia OPBK

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj stanovil hodnoty smerných výstupových a výsledkových ukazovateľov (benchmarks) pre jednotlivé opatrenia OPBK. Budú tiež doplnené do aktualizovanej verzie dokumentu Programový manuál pre Operačný program Bratislavský kraj.

Smerné ukazovatele sú stanovené ako podiel finančných prostriedkov stanovených na jedno opatrenie, ku kľúčovému ukazovateľovi výstupu, resp. výsledku OPBK. Boli vytvorené na zvýšenie účinnosti vyhankladaných prostriedkov.

Hodnoty benchmarkov boli stanovené podľa skúseností z obdobia 2004-2006. Pri ukazovateľoch v rámci schémy pomoci de minimis sú predmetné dohody vyjadrené ako maximálna výška pomoci (NFP) na jednotku, v ostatných prípadoch ako celkové oprávnené náklady projektu na jednotku.