EÚ poskytla 200 mil. eur na najdôležitejšie projekty dopravnej infraštrukúry

Podpora je určená pre rôzne účely, vrátane vybudovania a modernizácie súčasných spojov, podpory dopravných koridorov, verejno-súkromných partnerstiev a inovačných finančných nástrojov.

„EK podporuje budovanie a modernizáciu európskej dopravnej infraštruktúry, aby občania mohli využívať bezpečnú a modernú dopravnú sieť,“ vyhlásil Siim Kallas, podpredseda Komisie, zodpovedný za dopravu.

„Tých takmer 200 mil. eur, ktoré sa dnes dali k dispozícii, okrem toho prispeje aj k podpore zvyšovania zamestnanosti v EÚ, pretože členské štáty vďaka nim budú naďalej môcť investovať do veľkých a malých projektov infraštruktúry aj v čase všeobecnej hospodárskej stagnácie,“ dodal eurokomisár.

Prostredníctvom výzvy v rámci programu sa poskytli celkové prostriedky vo výške 198,3 mili. eur, určené na financovanie najvyšších priorít siete TEN-T.

Prioritami sú podpora rozvoja integrovaného a multimodálneho dopravného systému, štúdie a príprava zavádzania projektov prispievajúcich k zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy, štúdie a práce na podporu znižovania vplyvu námornej dopravy na životné prostredie, podpora verejno-súkromných partnerstiev a inovačných finančných nástrojov, ale tiež podpora dlhodobého zavedenia siete TEN-T, najmä rozvoj koridorov, ktoré umožňujú koordinované zavedenie siete.

Napríklad Poľsko bude z prostriedkov programu financovať rozšírenie hlbokovodného kontajnerového terminálu v Gdanskom prístave, či modernizáciu železničnej trate Varšava Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Česko zase projekt verejno-súkromného partnerstva výstavby diaľnice D3. Slovensko žiadny projekt nezískalo.

Za riadenie projektov zodpovedá výkonná agentúra pre TEN-T v spolupráci s príjemcami podpory pod patronátom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre mobilitu a dopravu.