Veda a kraje o rozvoji regiónov

SAV, vzdelávanie, výskum

 

Krátka správa


V súlade s programovými cieľmi SAV jej predstavitelia rokovali o spolupráci s predsedami samosprávnych krajov v Banskej Bystrici a Košiciach v smere rozvíjania spolupráce s vyššími územnými celkami a v súlade s podpísaným Memorandom o spolupráci medzi Slovenskou akadémiou vied a Združením predsedov samosprávnych krajov Slovenskej republiky (SK 8). 12. júla 2006 sa uskutočnilo v sídle VÚC Banská Bystrica rokovanie s jeho predsedom Milanom Murgašom a riad iteľom Úradu BBSK Jánom Marcinekom. Na rokovaní sa za P-SAV zúčastnili  prvý podpredseda SAV Ján Slezák a vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan. Cieľom stretnutia, ktoré vzišlo z iniciatívy SAV, bolo prediskutovanie otázky spolupráce medzi SAV a Banskobystrickým samosprávnym krajom (BSSK) pri riešení vytypovaných problémov v súvislosti s rozvojom kraja, ktoré sú v kompetencii VÚC. BBSK privítal a ocenil takýto prístup SAV a v diskusii Murgaš načrtol hlavné ciele regionálnej rozvojovej politiky BBSK a problémy, pri ktorých by bola užitočná i adekvátna spolupráca s odbornými inštitúciami, vrátane tými, ktoré pôsobia v rámci SAV. SAV a BBSK vytvoria spoločnú pracovnú skupinu a pripravia zmluvu o spolupráci na podpis do septembra 2006.

V Košiciach delegácia P-SAV predložila košickému županovi Zdenkovi Trebuľovi obdobnú ponuku na spoluprácu. KSK už z minulosti má dobré skúsenosti so spoluprácou s niektorými pracoviskami SAV, napríklad pri príprave stratégie ohľadom rómskeho etnika v Košickom kraji sa zapojil Spoločenskovedný ústav SAV a niektoré otázky rozvoja dopravnej infraštruktúry riešil Ústav geotechniky. V súčasnosti je pripravovaná spolupráca v otázkach regionálneho rozvoja. Uzavretie oficiálnej dohody so SAV by tieto čiastkové spoločné aktivity zastrešovalo. Prvým krokom bude oficiálne sformulovanie návrhu na spoluprácu a vytypujú okruhy problémov, na ktorých riešení by participovala v rámci dohodnutých podmienok SAV.

V EÚ je štandard, že pre formulovanie strategických téz rozvoja regiónu a územia sa prirodzene pod regionálnou autoritou združujú zmiešané think-tanky akademikov, aktivistov a technokratov. V SR sa zákon o podpore regionálného rozvoja explicitne venuje len pôsobnosti centrálneho orgánu, samosprávnych krajov a regionálnych rozvojových agentúr. Motormi rozvoja už v minulosti na východnom Slovensku boli Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku – pobočka v Prešove, Karpatská nadácia, OZ Sosna, Karpatský rozvojový inštitút, v Banskobystrickom kraji vychádza veľa impulzov do regiónu Novohradu zo združenia Región Neogradiensis, veľmi výrazná a užitočná je aktivita nadácie Ekopolis, OZ Vidieckeho parlamentu, či Centra vzdelávania neziskových organizácií .

Sila regionálnych štruktúr a samospráv pri formovaní regionálnej politiky postupne rastie. Potreba synergií na úrovni regiónov a štátu rovnako, nakoľko ide o veľmi komplexný fenomén.