Viac než miliardou môže po povodniach pomôcť aj EIB

Prezident Európskej investičnej banky (EIB) Werner Hoyer ponúkol finančnú pomoc v oficiálnom liste adresovanom do predsedom vlády Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska a  Slovensko. 

„EIB zvažuje, ako môže čo najlepšie pomôcť a aké finančné nástroje by mohla použiť na poskytnutie podpory pre programy naliehavej rekonštrukcie na lokálnej a regionálnej úrovni, ako aj pre budúce schémy prevencie pred povodňami,“ uviedol.

Po ničivých povodniach v roku 2002 vedenie EIB schválilo rozdelenie sumy vo výške 1 miliardy eur medzi postihnuté krajiny na základe ich žiadosti.

Hoyer naznačil, že „EIB je ochotná ísť nad rámec sumy z roku 2002, v závislosti na investičnej náročnosti a podľa potreby“.

Pomoc zo strany investičnej banky EÚ má byť doplnkovou formou pre vnútroštátne a regionálne iniciatívy zamerané na odstraňovanie škôd spôsobené prerušeniami v podnikateľskej činnosti a štrukturálnymi poškodeniami infraštruktúry. Prostriedky by mohli pokrývať až do 100 % núdzových opatrení, pomôcť v poškodených odvetviach, a to za použitia zjednodušených procedúr a s veľmi dlhou dobou splatnosti (až do 30 rokov).

EP žiada rýchlo nájsť peniaze

Europoslanec Sergej Kozlík (ALDE) v rozhovore pre TASR uviedol, že počas prebiehajúceho plenárneho zasadnutia tiež Európsky parlament vyzýva Komisiu a členské štáty, aby čo najskôr vyčlenili nadrozpočtové prostriedky pre pomoc krajinám, ktoré postihli ničivé povodne. Upozornil, že ničivá sila vody ešte nepovedala posledné slovo, pretože povodňová vlna pokračuje a v niektorých z postihnutých krajín hlásia ďalšie búrky.

„Keď sa povodne skončia, tak sa urobia kvantifikácie škôd, ktoré už teraz bežia, a možno povedať, že viaceré členské krajiny EÚ už naplnili finančný objem stanovený smernicou EÚ pre úhradu škôd,“ povedal.

Dodal, že po určení rozsahu škôd bude EÚ musieť hľadať zdroje pre Fond solidarity. Poslanci EP podľa neho so všetkou vážnosťou vnímajú nedávne slová eurokomisára pre rozpočet Janusza Lewandovského, že ak nedôjde ku korekcii eurorozpočtu na rok 2013, EÚ nebude mať rezervy na to, aby urýchlene poskytla finančné zdroje zaplaveným krajinám či regiónom.

Navýšenie o 11 miliárd nestačí

Dnes by mal Európsky parlament prijať súvisiace uznesenie, v ktorom podľa Kozlíka Parlament požiada Radu EÚ, „aby boli vymedzené a definované prostriedky, ktoré navýšia rozpočet na rok 2013 a budú schopné vykryť aj následky týchto povodní a prípadne aj ďalšie nepredvídateľné udalosti, ktoré sa môžu prihodiť“.

Slovenský poslanec priznal, že naliehavosť riešenia nedostatkov rozpočtu EÚ na rok 2013 je násobená povodňovou situáciou. Zároveň dodal, že ministri financií členských štátov únie taktizujú pri návrhu na rozpočtové korekcie, pretože všetci majú svoje záväzky v rámci domácich deficitov.

Upozornil, že suma 11 miliárd eur, ktorá sa uvádza pre úpravu eurorozpočtu na tento rok, je krytá predošlými a oprávnenými nárokmi jednotlivých štátov.

„Nároky, ktoré vznikajú povodňami a inými živelnými pohromami, sú nad rámec 11 miliárd eur, ktoré chýbajú v rozpočte na rok 2013. Momentálne je preto kľúčové nájsť a definovať zdroje, ktoré budú schopné urýchlene riešiť dôsledky záplav," zdôraznil Sergej Kozlík.

EK: Zdroje vo Fonde sú, treba súhlas

Po tom, čo sa do médií dostali informácie o neschopnosti poskytnúť prostriedky na pomoc po povodniach, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vysvetlilo, že otázka toho, či sú vo Fonde momentálne dostatočné zdroje, nie je na mieste.

Pomoc z Fondu solidarity sa môže poskytnúť maximálne vo výške 1 miliardy EUR ročne, pričom táto suma je mimo rámca bežného rozpočtu EÚ. Veľká väčšina z tejto maximálnej sumy (985 mil. eur) je podľa Európskej komisie k dispozícii, stačí len súhlas členských štátov a Európskeho parlamentu.

Jedna štvrtina tejto sumy musí každoročne ostať k dispozícii k 1. októbru, aby bolo možné pokryť prípadné náklady do konca roka. Ak prostriedky do konca roka nepostačujú, vo výnimočných prípadoch je možné čerpať chýbajúce prostriedky z rozpočtu na ďalší rok.

Zastúpenie EK zdôraznilo, že za celú existenciu fondu sa ani raz nestalo, že by Rada a EP odmietli súhlas udeliť.

(EurActiv/TASR)