Vidiecky parlament rokoval o možnostiach rozvoja vidieka

V Nitre sa 28. marca 2006 uskutočnila členská schôdza Občianskeho združenia Vidiecky parlament. Schválila správu o činnosti a hospodárení OZ Vidiecky parlament za rok 2005 a plán činnosti OZ na rok 2006 ako aj zmenu stanov, ktorá posilňuje postavenie členov regionálnych vidieckych parlamentov. V súčasnosti existuje päť takých organizácií (v Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji), registrácia šiesteho (v Košickom kraji) prebieha.

Hlavným bodom členskej schôdze OZ Vidiecky parlament boli voľby nových orgánov VIPA – predsedu, predsedníctva a revíznej komisie. Novou predsedníčkou OZ VIPA sa na nasledujúce dva roky stala Mária Behanovská z obce Uňatín (okr. Krupina).

Členovia VIPA diskutovali aj o aktuálnych otázkach rozvoja vidieka na Slovensku. Žiadajú vládu SR a Národnú radu SR rešpektovať vidiecky charakter Slovenska pri tvorbe nástrojov regionálnej politiky a zohľadňovať nevyhnutnosť vonkajšej podpory pre integrovaný rozvoj vo vidieckych okresoch, definovať a zaviesť v legislatíve inštitút vidieka a štatistickú kategóriu vidiek a vytvoriť vládny výbor pre vidiek.

Zo strany regionálnych samospráv považujú za dôležité venovať pozornosť vidieku pri tvorbe programových a rozvojových dokumentov regiónov, vytvoriť finančné a inštitucionálne nástroje pre podporu integrovaného rozvoja vidieka a podporovať spolufinancovanie a realizáciu projektov pre vidiek.

OZ Vidiecky parlament vzniklo po v roku 2001 ako organizácia združujúca aktívnych jednotlivcov, mikroregióny a združenia pôsobiace na vidieku. Jeho poslaním je zvyšovať kvalitu života na vidieku, najmä prostredníctvom presadzovania požiadaviek vidieka do formálnych pravidiel fungovania spoločnosti.