Vidiek sa dočkal: 2 mld. eur z EÚ má schválné

Krátka správa

Až 86% rozlohy územia Slovenska sa charakterizuje ako vidiecka oblasť, kde prevažuje poľnohospodárstvo a žije v nich 40% obyvateľstva. Až polovica poľnohospodárskej pôdy sa nachádza v znevýhodnených oblastiach a takmer tretina z nej spadá pod sústavu Natura 2000. Z ekonomicky aktívnych obyvateľov sa poľnohospodárstvom živí len 2,2 %.

V aktuálnom programovom období (2007-2013) sa z rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky  financuje nielen agrosektor, ale aj rozvojové aktivity, ktoré v minulosti spadali pod štrukturálny politiku.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EFPRV / EAFRD) financuje nové programy, ktoré majú európsky vidiek zabezpečiť lepšou infraštruktúrou, pomôcť mu pri  tvorbe nových pracovných miest, podporiť ekonomický rast aj mimo miest ako priemyselných centier a znižovať nezamestnanosť. V nasledujúcich týždňoch musí programy EK ešte formálne akceptovať, ale Výbor pre rozvoj vidieka dal slovenskému spolu s programami ďalších 8 členských krajín a/alebo ich regiónov tento týždeň zelenú, informoval 21. novembra 2007 Brusel.

„Prijímanie programov rozvoja vidieka (PRV) pokračuje,“ povedala Mariann Fischer Boel, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Silnejšia politika rozvoja vidieka je pre budúcnosť našich vidieckych oblastí životne dôležitá. Tieto peniaze pomáhajú odvetviu poľnohospodárstva pri diverzifikácii, ale ich prostredníctvom sa financujú aj kľúčové environmentálne projekty a pomáhajú pri vytváraní pracovných miest aj mimo poľnohospodárstva.“

Nová politika rozvoja vidieka sa zameriava na tri kľúčové oblasti politiky (osi):

  • zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
  • podporu hospodárenia s pôdou a zlepšovanie životného prostredia a
  • zlepšovanie kvality života a podpora diverzifikácie hospodárskych činností.

Slovensko chce vo vidieckom rozvojovom programe zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva a zlepšiť kvalitu životného prostredia  a kvalitu života vo vidieckych oblastiach.

V slovenskom programe sa cez štyri strategické osi naleje do vidieka 1,97 mld. eur (pri aktuálnom kurze NBS 65,88 mld. korún) a so spolufinancovaním aktivít zo strany žiadateľa  a štátu to bude až 2,56 mld. eur (85,61 mld. korún). Najviac peňazí sa ujde na životné prostredie a diverzifikáciu ekonomických aktivít.

Hovorca Slovenskej poľnohospodárskej komory Stanislav Nemec uviedol, že šlo o dlhoočakávaný akt ako podnikateľmi, tak aj vidiekom. V nasledujúcich rokoch sa Slovensko bude zameriavať najmä na multifunkčné poľnohospodárske a lesnícke systémy. Zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských agropodnikov si vyžiada modernizáciu a inovácie strojového parku a budov, ale aj využívanie prírodných surovín na výrobu energie. Nemožno obísť ani zvyšovanie odbornosti a informovanosti obyvateľstva žijúceho na vidieku, vrátane farmárov. 

Podľa predbežných informácií SPPK by sa mal do dvoch týždňov zísť Národný monitorovací výbor, aby podnikol kroky, nevyhnutné na rozprúdenie finančných tokov do odvetvia prostredníctvom PRV.

PRV riadi Ministerstvo pôdohospodárstva a za jeho implemetáciu zodpovedá Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA).

Spolu so Slovenskom schválil výbor programy v Španielsku, Nemecku, Taliansku, Estónsku, Estónsku, Belgicku, Grécku a Portugalsku. Vo väčších krajinách sú programy spravované po regiónoch, napr. v Navarre (ES), Meklenbursku – Prednom Pomoransku (DE) alebo v zámorských departemantoch Francúzska (Réunion, Martnik).