Vláda: 1000 nových ľudí pre riadenie eurofondov

Pozadie

Na jednej strane sa snaží vláda znižovať počty úradníkov štátnej správy, no na druhej vzhľadom na nárast objemu eurofondov, zaangažovanie viacerých riadiacich orgánov i paralelné riadenie dobiehajúceho skráteného obdobia 2004-2006 (pravidlo n+2) a štartujúceho nového programového obdobia 2007-2013 je potrebné posilniť kádre na úrovni ministerstiev.

Otázky

Z prostriedkov ŠF a KF je vyčlenených 1 763,01 mil. eur v bežných cenách pre skrátené programové obdobie 2004 – 2006.  Za účelom realizácie finančných prostriedkov z uvedených programov boli zriadené štyri riadiace orgány (MVRR SR, MH SR, MPSVR SR, MP SR). Riadiacim orgánom pre CSF – strategický rámec spoločnstva je MVRR SR. Na obdobie rokov 2007 až 2013 je pre  Slovenskú republiku schválená pomoc zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ vo výške cca 11,36 mld. eur v bežných cenách. Okrem toho bude mať Slovenská republika v nastávajúcom období k dispozícii aj ďalších cca 227,3 mil. eur na programy v rámci Európskej územnej spolupráce, čo je pokračovanie terajších programov INTERREG III A, B a C.  Okrem týchto zdrojov bude v rámci ďalších fondov y iných politík – pre rozvoj vidieka a rybolov prúdiť ešte takmer 2 mld. eur.

Vláda schválila po niekoľkotýždňovom prerušovaní, nerokovaní, či sťahovaní analýzu administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007-2013. Ôsmim ministerstvám – riadiacim orgánom, Úradu vlády a Úradu pre verejné obstarávanievláda umožní prijať 1001 nových ľudí.

Doposiaľ najviac úradníkov pre eurofondy malo ministerstvo práce (237), výstavby (173), hospodárstva (166) a financií (147). Najviac nových pracovníkov žiada ministerstvo školstva – viac ako 280. S požiadavkou vyše 150 zamestnancov nasleduje ministerstvo  financií. Vyše sto úradníkov pýtali aj ministerstvá práce, hospodárstva a výstavby.

Tab. Porovnanie administratívnych kapacít (AK) v rámci jednotlivých rezortov

Rezorty Stav AK k 31.12.2006 Stav AK k 15.2.2007 Požadovaný stav AK
MH SR          168 166 271
MPSVR SR 229 237 352
MVRR SR 163 173 278
MŠ SR 56 63 347
MF SR 140            147 299
MDPTSR  54 82 148
MŽP SR 86 104 160
MZ SR 6 16 65
Úrad vlády SR 25 35 78
Úrad pre verejené obstarávanie  0 15
SPOLU 927 1023 2013

 Zdroj: Vláda SR – MVRR SR, máj 2007

 • Problémové oblasti

Kapacitnú poddimenzovanosť systému zabezpečujúceho realizáciu implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu vidí vláda zdôvodnila nasledovnými faktormi:

 •  Paralelná implementácia dvoch programových období 

Súčasne s implementáciou nového programového obdobia 2007 – 2013 bude paralelne prebiehať implementácia skráteného programového obdobia 2004 – 2006, ktoré vstupuje do finálnej fázy (čerpanie prostriedkov je možné podľa pravidla n+2 do konca roka 2008). Rok 2007 a následne rok 2008 budú mimoriadne náročné, vzhľadom na nutnosť dočerpania takmer 65% alokovaných finančných prostriedkov z programového obdobia 2004 – 2006 a zabezpečenie dokontrahovania voľných alokovaných finančných prostriedkov (v súčasnosti je nakontrahovaných približne 85,5% a vyčerpaných len približne 35 % alokovaných zdrojov). Uvedené programové obdobia na seba nadväzujú, ale zároveň sa aj výrazne odlišujú. Projekty podporované v rámci programového obdobia 2004 – 2006 budú do konca roka 2008 plne v realizácii a okrem vyčerpania zostávajúcich finančných prostriedkov, je nutné zabezpečiť monitorovanie realizovaných projektov do konca roka 2013. Z tohto vyplývajú zvýšené nároky a potreby v oblasti monitorovania a hodnotenia voči EK, a i na národnej úrovni.

 • Nárast objemu alokovaných finančných prostriedkov a počtu operačných programov v programovom období 2007 – 2013

 Alokované finančné prostriedky EÚ v novom programovom období predstavujú cca. 7-násobok celkovej alokácie finančných prostriedkov EÚ v skrátenom programovom období 2004 – 2006, resp. 3-násobný priemerný ročný objem alokovaných prostriedkov EÚ v skrátenom programovom období.

 • Fluktuácia pracovných síl

Významným problémom, s ktorým sa stretávajú riadiace a ostatné orgány, je vysoká fluktuácia administratívnych kapacít v programovom období 2004 – 2006 (cca. 20% až 40% v závislosti od jednotlivých RO) a ich migrácia hlavne do súkromnej sféry. Dôvody takejto fluktuácie sú okrem iného v nedostatočnej finančnej motivácií, v nedostatočnom vzdelávaní a tréningu ľudských zdrojov,  v nedostatočnej optimalizácií činností a hlavne vo vysokej zaťaženosti zamestnancov.

 • Zvýšenie kvality procesov zo strany EK

Podľa vyjadrení a odporúčaní zástupcov Európskej komisie, v  budúcom programovom období 2007 – 2013 bude zo strany EK kladený veľký dôraz na zvýšenie kvality  všetkých procesov implementácie. Zo strany EK je avizovaný oveľa  väčší  dôraz na oblasť kontroly, monitorovania a hodnotenia.

Kapacitná poddimenzovanosť ľudských zdrojov v oblasti implementácie ŠF a KF pre programové obdobie 2004 – 2006

Problematiku administratívnych kapacít pozorne sleduje aj Európska komisia, ktorá už v rámci vykonaných auditov v rokoch 2004 – 2006 upozorňovala na kapacitnú poddimenzovanosť v tejto oblasti.

 • Zvýšená organizačná náročnosť

S väčším počtom operačných programov rastú nároky na riadiace, koordinačné a metodické úlohy a aktivity spojené s prípravou programových dokumentov. S nárastom počtu riadiacich orgánov samozrejme súvisí aj nárast počtu sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi, platobných jednotiek. Niektoré útvary je potrebné nanovo vybudovať.

 • Riešenia

Pri vymedzení návrhu riešenia bol sledovaný cieľ vytvoriť systémové a trvalé predpoklady pre kvalitné zabezpečenie výstupov v rámci realizácie implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri dodržaní zásady efektívnosti. Navrhované riešenie je kombináciou kvalitatívnych a kvantitatívnych opatrení na zlepšenie pripravenosti administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 – 2013.

 • Zvýšenie odbornosti administratívnych kapacít zavedením nepretržitého vzdelávacieho systému
 • Zníženie miery fluktuácie implementáciou koncepčného prístupu v personálnej oblasti
 • Implementácia nástrojov procesného riadenia
 • Zlepšenie vzdelávania a tréning ľudských zdrojov
 • Vypracovanie odborných a kariérnych profilov zamestnancov zaradených do štrukturálnych fondov
 • Zlepšenie technického vybavenia kapacít a informačných zdrojov
 • Príprava nového zákona o fondoch, ktorý zjednoduší a zjednotí podmienky pre čerpanie pomoci ES
 • Zníženie „manuálnej práce“, prostredníctvom IT systémov
 • Zvýšenie komunikácie a práce prostredníctvom sieťových IT systémov
 • Riadenie IT prostredníctvom nástrojov kvality riadenia (zabezpečenie nepretržitosti prevádzky, požadované parametre rýchlosti, implementácie požadovaných zmien, atď.)
 •  Vytvorenie štandardizovaného modelu riadenia určujúceho procesy (s cieľom vytvorenia predpokladu na certifikáciu riadenia), pracovné pozície s určením úloh a zodpovedností a používaných dokumentov
 • Personálna politika orientovaná na zvýšenie stability kvalitných kádrov

Pozície:

„Celkový objem prostriedkov v rámci nového programového obdobia predstavuje 3–násobný nárast priemernej ročnej alokácie prostriedkov EÚ v porovnaní s priemernou ročnou alokáciou v skrátenom programovom období 2004 – 2006 a približne 7-násobný nárast v absolútnom vyjadrení“, uvádza analýza MVRR.

„Ministerstvá však musia zohľadniť neobsadené pracovné miesta a tiež dodržať rozhodnutie vlády o prepustení 20 percent úradníkov tento rok,“ informoval Miroslav Bátovský, hovorca ministerstva výstavby. Podľa neho platy nových úradníkov budú financované z uvoľnených peňazí po prepustených ľuďoch a potom zo samotných fondov EÚ.