Výbor regiónov hľadá expertov na cezhraničnú spoluprácu

Krátka správa

Politika Výboru regiónov v rámci EZÚS/EGTC (Európskeho zoskupenia územnej spolupráce) sa chce opierať o presné informácie. I preto Výbor  zverejnil výzvu na vytvorenie expertnej skupiny EGTC, ktorá má slúžiť predovšetkým ako zdroj odborných názorov v oblasti cezhraničnej, transnacionálnej a medziregionálnej spolupráce.

Skupina má byť “mostom” medzi ľuďmi z praxe a inštitúciami. K jej úlohám by malo patriť:

  • monitorovať prijímanie a implementáciu opatrení na úrovni členských štátov
  • podporovať výmenu skúsenosti pri vytváraní EGTC na regionálnej úrovni and zdielať skúsenosti najlepších nápadov v tejto oblasti
  • identifikovať možnosti využitia EGTC ako nástroja pre kohéziu v územnom rozvoji
  • zlepšiť komunikáciu ohľadne možností EGTC a výziev na regionálnej úrovni

Aktivity skupiny (pracovné stretnutia, zber a výmena informácii, analýzy a správy) bude koordinovať Výbor. Podľa očakávaní majú sa takto interaktívne prepojiť (networking) aktérov územnej spolupráce. Spoločné stretnutia majú slúžiť ako fórum pre výmenu postojov a myšlienok.

Inštitúcie EÚ, ako aj národné orgány budú pozývané podľa aktuálnych potrieb.

Záujemci – odborníci o prácu v skupine by si mali preštudovať výzvu pre expertov a vyplniť potrebný formulár. Posledný termín pre zaslanie prihlášok je 18. jún 2007.

Výzva a prihláška sa dá získať v novej sekcii webstránky Výboru regiónov.

Výbor regiónov zároveň zverejnil aj novú štúdiu (zatiaľ dostupnej len vo francúzštine) analyzujúcu právne pozadie nástroja EZÚS  a venovanej hlavným aspektom územnej spolupráce.

EZÚS umožňuje regionálnym a miestnym samosprávam z rôznych členských štátov EÚ vytvárať cezhraničné zoskupenia – združenia s právnou subjektivitou. Umožňuje to Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2006/ES schválené 5. júla 2006.