Výbor regiónov presadil stratégiu EÚ pre Podunajsko

Pozadie

Región Podunajska sa rozkladá na území šiestich členských, jednej kandidátskej a jednej potenciálne kandidátske krajiny. Stratégia za svoj zrod vďačí nasadeniu regiónov a miest krajín Podunajska i snaženiu Výboru regiónov. V júni 2009 lídri EÚ na summite v Bruseli požiadali Európsku komisiu, aby pripravila stratégiu pre Podunajsko do konca roku 2010. V súčasnosti je vypracovanie samostatnej stratégie v počiatkoch. Prístupy navrhovanej stratégie môžu čerpať aj zo stratégií vypracovaných pre Stredomorie a Pobaltie.

Otázky

  • Navrhovaný obsah stratégie

V stanovisku VR, ktoré pripravil minister európskych záležitostí spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko Wolfgang Reinhart (EĽS) k stratégii pre Podunajsko, sú navrhnuté konkrétne oblasti činnosti. Tri hlavné priority, ktoré by mali byť v jadre stratégie sú doprava, životné prostredie a hospodársky rozvoj. Ďalšie prioritné opatrenia sa budú týkať sociálnej, environmentálnej a kultúrnej oblasti. Záber navrhovaných opatrení pritom siaha od budovania dopravnej infraštruktúry a cezhraničnej spolupráce pri povodňovej ochrane, cez spoločné koncepcie udržateľného cestovného ruchu, až po regionálnu kultúrnu činnosť.

Minister zároveň podčiarkol nepostrádateľnú úlohu regiónov a miest pri vypracovávaní a realizácii stratégie.

„Regióny a mestá majú vďaka svojej blízkosti k občanom ústrednú úlohu pri plánovaní, uplatňovaní a ďalšom rozvoji stratégie pre Podunajsko. Preto je rozhodujúce, aby sa zúčastňovali na ďalších krokoch“, povedal Reinhart.

Mestá a regióny majú podľa Reinharta, okrem iného aj kultúrnu premosťovaciu funkciu: „Popri Európe inštitúcií musíme konkrétnymi miestnymi iniciatívami, napríklad v oblasti partnerstiev miest a mládežníckych výmen, vytvoriť aj Európu stretnutí“, vyjadril sa včera minister európskych záležitostí.

VR poukázal aj na to, že Podunajsko je v súčasnom období podpory zo strany EÚ na roky 2007 až 2013 rozdelený na dve podporované oblasti, ktoré sa prelínajú. VR preto vyzval európske inštitúcie, aby sa v ďalšom podpornom období venovali Podunajsku ako celku. „Aby mohlo Podunajsko naplno rozvinúť svoj potenciál treba ho považovať za jednu nadnárodnú európsku oblasť podpory,“ skonštatoval spravodajca Reinhart.

  • „Skupina Podunajsko“

V Bruseli zastupuje záujmy zúčastnených regiónov medziregionálna skupina „Podunajsko“. Jej členmi sú regionálni a miestni zástupcovia z podunajských regiónov Nemecka, Rakúska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska, ako aj prizvaní hostia z Chorvátska a Srbska. Vznikla z iniciatívy Petra Strauba (DE/EĽS), predsedu krajinského snemu Bádenska-Eürttemberska a bývalého predsedu VR, koncom roku 2008.