Východ Zemplína dostane nový priemyselný park

Cestou na Západ - Sobrance

Pozadie

Na východe Slovenska vzniká čoraz viac pracovných miest. Investorov láka opačný koniec Slovenska kvôli blízkej ukrajinskej hranici, no je to aj dobrá skúsenosť s investíciami a výkonom slovenských pracovníkov. Čoraz častejšie sledujeme presúvanie domáceho kapitálu v rámci krajiny do regiónov s vyššou nezamestnanosťou a nižšími nákladmi na pracovné sily. Viaceré pracné výroby sa zo západu SR presunuli na východ krajiny. Po dlhšom období usídľovania nových investícii v zlatom trojuholníku SR „Bratislava – Nitra – Trnava“ sa pohľady investorov začali čoraz viac upierať aj na východ SR a nielen do väčších miest, ako sú Košice – Kechnec, Humenné, Poprad, či Michalovce.

V apríli 2007 ohlásilo svoj príchod na Východ najmenej päť investorov, ktorí v dohľadnom čase zamestnajú približne dvetisíc ľudí. Vlani v Prešovskom a Košickom kraji pribudlo vyše 31-tisíc zamestnaných ľudí. Obidva regióny s 5,6-percentným tempom rastu zamestnanosti obsadili priečky najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí krajiny. (Hospodárske noviny, 23. mája 2007).

Jedným z takých pozitívnych príkladov je už rozbehnutá príprava priemyselného parku v Trebišove, ktorú z veľkej miery prevzali na seba podnikatelia zo Zemplína. (Trend 21/2007, 24. mája 2007).

Severovýchodne od Trebišova leží, priamo na hlavnom cestnom ťahu k hranici s Ukrajinou leží 24-tisícový okres Sobrance. V okolí mesta Sobrance malo záujem o priemyselný park viacero samospráv. I samo mesto (6 118  obyv.) by chcelo využiť vlastné nezastavané plochy, či brownfieldy (bývalé priemyselné zóny, napr. v bývalom Novexe a skrachovanom JASe) v prospech nových investícií.

Priemyselný park Sobrance –Bunkovce sa realizuje na základe požiadavky združenia obcí  AGRO–SOBRANSKO (mesto Sobrance, obce Bunkovce, Veľké Revištia a Nižná Rybnica, Úbrež). Iniciátorom bola podobne ako v Trebišove súkromná developerská firma, ktorá vlastnila už väčšiu časť pozemkov. Stavať by už chcela toto leto. Doterz sa spracovala štúdia, zjednodušili majetkové vysporiadanie pozemkov a začalo sa komunikovať s potenciálnymi investormi. V novembri 2006 začalo posudzovanie investícia v rámci EIA (dopadov na životné prostredie). Výsledkom tejto práce je zoznam 16 zahraničných spoločností, ktoré prejavili záujem etablovať sa v novom priemyselnom parku, ktorý má byť zameraný predovšetkým na ľahký a spracovateľský  priemysel, vrátane dopravno – logistických služieb súvisiacich s geografickou blízkosťou k štátnej hranici s Ukrajinou. Prácu by tu malo nájsť podľa projektu až 1200 ľudí. 

O priemyselný park usilovala v minulosti aj obec Ostrov spolu s mestom. Pre investora vedeli ponúknuť v prípade vzájomnej dohody v prvej fáze 50 ha pozemok.

Otázky

Dnešné výjazdové rokovanie Vlády SR sa konalo v Sobranciach, neďaleko štátnych hraníc s Ukrajinou – venovalo sa hlavne východnej hranici SR, vstupu do Shengenu, ale aj odstraňovaniu regionálnych disparít prostredníctvom podpory  budovania nových priemyselných parkov.

Hneď prvý bod vládnej agendy je venovaný správe o sociálno-ekonomickej situácii v tomto okrese, ktorý má jednu z najnižších úrovni nominálnych miezd v Košickom kraji i na Slovensku. Správa radí okres Sobrance medzi štrukturálne postihnuté regióny Slovenska, ktorý sa v dôsledku spoločenských zmien ocitol v hlbokej ekonomickej recesií, ktorá aj napriek snahám zainteresovaných verejno-súkromných subjektov vykazuje naďalej prvky sociálnej stagnácie. Podmienkou úspešného zahájenia procesu „Trvaloudržateľného rozvoja Sobraneckého regiónu“ je zintenzívnenie využitia rôznych  foriem externej pomoci. Špecifikom regiónu je jeho prítomnosť v oblasti Schengenského priestoru. Tento predstavuje rad potenciálnych rizík, zvládnutie ktorých je predpokladom pre budúci plnohodnotný rozvoj okresu.

Vláda uložila ministrovi hospodárstva do konca budúceho roka (2008) podporiť realizáciu prípravy a následnej výstavby „Priemyselného parku  Sobrance–obec Bunkovce.

Od ministra dopravy žiada urýchliť výstavbu cestnej komunikácie D1 v smere Vyšné Nemecké – Košice (do 31. decembra 2013) a zmeniť trasovanie diaľničného privádzača v meste Michalovce.

Do roku 2010 sa majú podľa uznesenia vlády zrealizovať projekty aj v oblastiach čistenie a odvádzanie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou a nakladanie s odpadmi a zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta v časti Komárovce, vodná nádrž Kolibovce a sfunkčnenie hydromelioračných kanálov.

Regionálnej samospráve a predsedovi Košického samosprávneho kraja (KSK) vláda odporučila nelikvidovať mestskú regionálnu nemocnicu s poliklinikou a spolupracovať s primátorom mesta pri rekonštrukcii jej nevyužitých priestorov na zariadenie sociálnej starostlivosti. Rovnako odporučili ministri KSK zabezpečiť a realizovať projekt Komplexného využitia kultúrno-historického dedičstva a prírodných daností Zemplínskej Šíravy a okresu Sobrance (Zemplínskeho regiónu).

Pozície:

Primátor mesta, Štefan Staško, uviedol pred rokovaním vlády, že od pracovného výjazdu Sobrance očakávajú aj to, že ministri lepšie spoznajú problémy okresu a regiónu, najvzdialenejšieho od Bratislavy.

Prednosta mestského úradu v Sobranciach, Pavol Kozma, hovorí, že zasadnutie vlády je pre mesto šancou upozorniť ministrov na problémy v regióne. „Hlavne je to nezamestnanosť a naša nemocnica, ktorá sa ocitla na zozname ohrozených.”

Vláda prerokovala a vzala na vedomie informáciu o sociálno-ekonomickej situácii v okrese Sobrance. V komuniké hovorkyňa vlády Silvia Glendová uviedla, že „predložený materiál bol spracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a je v ňom vyjadrený záväzok vlády riešiť problémy rozvoja regiónov, znižovať chudobu a celkové medziregionálne rozdiely. V tomto zmysle sa vláda medzi iným zaviazala podporovať rozvoj priemyselných parkov a priemyselných zón ako nástroj regionálneho rozvoja a zmenšovanie disparít medzi jednotlivými regiónmi a podporovať rozvoj malého a stredného podnikania s diferencovaným prístupom pre zaostávajúce regióny Slovenska.“