Výhrady k návrhu legislatívy na čerpanie eurofondov

Autor: njaj, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Súčasťou predloženého návrhu boli aj novely súvisiacich právnych predpisov: Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite, Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Systém auditu a kontroly je potrebné zmeniť

Orgány verejnej správy SR by mali mať pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly podľa návrhu umožnené vykonať kontrolu na mieste u osoby ktorej sa majú poskytnúť verejné prostriedky, alebo sa jej verejné prostriedky už poskytli.

Systém vnútorného auditu projektov financovaných z eurofondov treba podľa nezaradeného poslanca NR SR Miroslava Beblavého zmeniť.

"Je potrebné zmeniť systém auditu a kontroly na Slovensku tak, aby audítori vedeli, že budú hodnotení podľa toho, či idú po vecných a kľúčových problémoch, nie podľa toho, či majú odfajknuté všetky položky a v prípade, že na niečo prídu, sa nemusia obávať pomsty," povedal.

Beblavý tiež navrhol, aby v monitorovacích výboroch jednotlivých operačných programov boli aj dvaja zástupcovia parlamentu z príslušného výboru – jeden za vládnu a jeden za opozičnú stranu.

Žiada tiež merať a zverejňovať administratívnu záťaž pre žiadateľov a prijímateľov pomoci z eurofondov.

Kľúčové dokumenty by sa podľa neho mali zverejňovať ešte v procese ich hodnotenia a schvaľovania, aby bola možná ich verejná kontrola a prípadná korekcia.

Návrh zákona centralizuje čerpanie eurofondov

Myslí si to poslanec za KDH Pavol Zajac (KDH). Návrh podľa neho robí čerpanie zložitejším, komplikovanejším, pre žiadateľov administratívne náročnejším, dokonca až byrokratickejším. Žiadateľom to prinesie väčšie finančné náklady spojené so žiadosťami.

V návrhu zákona mu chýba, kto bude certifikovať výdavky pri žiadateľoch. Za pozitívum označil, že žiadatelia budú pri niektorých výzvach predkladať programový zámer a ten sa bude vyhodnocovať.

Podľa predloženého návrhu zákona má byť hlavným gestorom Úrad vlády SR ako Centrálny koordinačný orgán, spolugestormi ďalej Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (pre oblasť poľnohospodárskych fondov) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (pre oblasť finančného riadenia a vládneho auditu).

Návrh zákona taktiež upravuje konflikt záujmov v procese poskytovania pomoci z fondov Európskej únie.

Navrhovaná účinnosť je od 1. novembra 2014 s výnimkou niektorých ustanovení súvisiacich s vyrovnaním finančných vzťahov a správou pohľadávok, ktoré by mali začať platiť od 1. januára 2015.

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov v procese využívania príspevkov z eurofondov, implementuje zároveň aj príslušné nariadenia Európskej únie.