Vznikla Slovenská asociácia informačných centier Európskej únie.

Nápad vznikol už v minulom roku a jeho hlavnou myšlienkou bolo zlepšiť spoluprácu jednotlivých slovenských centier EUROPE DIRECT a efektívne presadzovať ich záujmy nielen na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni.

Oficiálny názov združenia znie Slovenská asociácia informačných centier Európskej únie a jeho skrátená forma „SAICEU“. Sídlom záujmového združenia bude mesto Banská Bystrica.

Zástupcovia centier si na zasadnutí zvolili predsedu záujmového združenia, ktorým sa stal Ing. Peter Pisár, riaditeľ Regionálneho európskeho informačného centra, ktoré prevádzkuje informačné miesto EUROPE DIRECT v Banskej Bystrici. Novozvolený predseda SAICEU vyjadril nádej, že združenie bude dobrou platformou na výmenu skúseností, kooperáciu v rôznych oblastiach, ako aj na podporovanie záujmov jeho členov. Ing. Pisár taktiež konkretizoval poslanie združenia: „Hlavnou úlohou združenia bude vytvárať priaznivé podmienky pre trvalú informovanosť občianskej verejnosti o Európskej únii, podporovať rozvoj občianskej spoločnosti, euroobčianstva, rozvoj podnikania, rovnosť príležitostí, a tiež rozvoj vzdelanosti a kultúry v regiónoch Slovenskej republiky“.

Pre naplnenie jeho poslania bude združenie vykonávať viaceré aktivity ako napríklad organizovanie diskusných fór na riešenie spoločenských problémov na národnej úrovni s ohľadom na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii, organizovanie podujatí a aktivít na podporu regionálneho rozvoja v podmienkach územných samospráv Slovenskej republiky, či organizovanie informačných aktivít – stretnutí, školení, seminárov, konferencií, výstav, obchodných misií, študijných ciest a iných aktivít najmä v oblastiach podpory podnikania a zamestnanosti. Taktiež bude vyvíjať osvetovú, informačnú, vzdelávaciu, vydavateľskú a publikačnú činnosť v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, súkromného podnikania a rovnosti príležitostí na úrovni jednotlivých regiónov.