Za slabým čerpaním eurofondov vidí NKÚ aj politiku

Autor: adamr, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Ako jeden z hlavných dôvodov podpriemerného čerpania eurofondov na Slovensko NKÚ vo svojej správe vyhodnotil vplyv politických cyklov a s tým súvisiacu vysokú fluktuáciu pracovníkov, ktorí majú v štátnej správe eurofondy na starosti.

Fluktuácia v roku 2010 dosiahla u niektorých riadiacich orgánov až 47 %, konštatuje správa. NKÚ preto odporúča upraviť príslušné zákony tak, aby "zastabilizovali pracovníkov na riadiacich pozíciách, ktorí sú svojou odbornosťou aj historickou pamäťou zárukou správneho riadenia".

Kontrola ukázala, že k veľkým zmenám, ktoré mali dosah na čerpanie finančných prostriedkov z EU prišlo hlavne vo volebných rokoch 2010 a 2012. V roku 2010 (po nástupe vlády I. Radičovej) sa rušilo značné množstvo výziev na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v roku 2012 (po predčasných voľbách a nástupe vlády R. Fica) zase nastal najväčší počet zmien na kľúčových pozíciách generálnych riaditeľov riadiacich a sprostredkujúcich orgánov (ministerstvá, agentúry).

Kontrolná skupina NKÚ sa v priebehu kontroly snažila identifikovať aj tzv. príklady dobrej praxe v riadení operačných programov, ktoré by mohli byť uplatnené pri implementácii operačných programov v programovom období 2014 – 2020.

Programové obdobie 2014 – 2020 sa už začalo a Slovensko sa momentálne nachádza v situácii, kedy končia staré operačné programy a zároveň sa rozbiehajú nové, konštatuje NKÚ. To kladie na riadiace orgány zvýšené nároky. V roku 2015 však okrem spustenia nových výziev musí Slovensko dočerpať ešte zvyšné štyri mld. eur.

Jedným z odporúčaní NKÚ pre efektívne čerpanie je vyhlásiť veľké výzvy na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok hneď v prvých rokoch implementácie programov.

NKÚ vidí ako problém aj časovú náročnosť verejného obstarávania. Odporúča preto zaviesť ukazovateľ úspešne ukončených verejných obstarávaní na úrovni programu. Tento údaj podľa neho reálne odzrkadľuje potenciál programu čerpať finančné prostriedky.

Odporúčania NKÚ prezentoval kontrolovaným riadiacim orgánom ako aj Centrálnemu koordinačnému orgánu na Úrade vlády SR.

Pri porovnaní čerpania na úrovni Európskej komisie bolo ku koncu roku 2014 Slovensko s 60,1 % tretím najhoršie čerpajúcim členským štátom pred Rumunskom (56,3 %) a Chorvátskom (45,1 %). Najlepšie čerpajúcou krajinou Európskej únie je Litva (93,7%) pred Portugalskom (92,6 %) a Estónskom (92,3 %). Priemer čerpania štrukturálnych fondov členských krajín Európskej únie je 77,6 %.