Zdravé eurofondy

eú, budúcnosť

Pozadie:

Zdravá populácia je v dnešnej Európe predpokladom trvalo udržateľného rastu, a preto je zdravotníctvo v pozornosti Európskej únie. Slovensko realizuje od roku 1998 výraznú reformu zdravotníctva. Zdravotnú infraštruktúru a zdravotníctvo ako také radia pravidelne medzi svoje priority exekutívy SR.

Otázky:

 • Programové obdobie 2004 – 2006

Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry spadal pod Operačný program Základná infraštruktúra, v rámci priority č. 3 „Lokálna infraštruktúra“ a opatrenia „Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch“. V tomto balíku sa nachádzali aktivity, ako bola rekonštrukcia a prístavba, či nadstavba zdravotníckych zariadení vrátane výmeny striech, rekonštrukcia alebo výmena ústredného kúrenia (zmena palivovej základne na plyn tam, kde je to vhodné) a modernizácia doplnkových služieb v rámci zdravotníckeho komplexu (napr. vzduchotechnika).

Na toto mohli žiadať zdravotnícke organizácie a ich zriaďovatelia, ktorými boli obce, mestá, VÚC a ministerstvo peniaze z eurofondov. Na roky 2004 – 2006 mali k dispozícii takmer 26 miliónov eur (necelú miliardu korún).

Najväčší záujem o toto podopatrenie bol ešte v roku 2004, keď bolo podaných 99 projektov (Hospodárske noviny, 04.08.2005). Koncom toho istého roka prijímanie žiadostí pozastavili kvôli zmenám v okruhu oprávnených žiadateľov. K nim zaradili všetky nemocnice, ktoré mali formu neziskových organizácií.

 • Aktuálny stav implementácie

K 25. októbru 2006 evidovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 126 prijatých projektov, z ktorých bolo schválených 28. Zmluvu podľa údajov, ktoré poskytlo EurActiv oddelenie pre komunikáciu s verejnosťou MVRR má 13 subjektov. Zazmluvnených je zatiaľ vyše polovica finančných prostriedkov. Vyplatených financií na nenávratných finančných príspevkoch bolo niečo viac ako 109 miliónov korún.

 • Ako to vyzerá v regiónoch?

V súčasnosti sú z regiónov známe viaceré realizované projekty. V Rimavskej Sobote prebieha komplexná rekonštrukcia interného pavilónu Nemocnice s poliklinikou, ktorá má viesť k zvýšenie kvality služieb. Nemocnica s poliklinikou v Michalovciach prostredníctvom europrojektu chce zefektívniť tepelné hospodárstvo a buduje novú kotolňu. V Liptovskom Mikuláši sa rekonštruuje a modernizuje pôvodný chirurgický pavilón, z ktorého bude psychiatrické oddelenie. V Žilinskom kraji sú ešte europrojekty pre zdravotníctvo na Orave v Tvrdošíne, kde sa buduje centrum pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti zodpovedajúcej štandardom EÚ a v Štaivničke v okrese Ružomberok sa na Liečebni pre dlhodobo chorých menia okná a rekonštruujú strechy. Nový projekt na zlepšenie podmienok poskytovania zdravotníckej starostlivosti sa spustil v Prešove a Národné rehabilitačné centrum Kováčová získa vďaka eurofondom nové okná a zateplenie obvodového plášťa budovy.

Problematické boli projekty fakultných nemocníc, ktoré sa mali transformovať na akciové spoločnosti.

 • Medzinárodná konferencia o využití prostriedkov zo ŠF EÚ v zdravotníctve

30. októbra 2006 sa uskutoční z iniciatívy poslanca EP Miroslava Mikolášika a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára medzinárodná konferencia o využití prostriedkov zo ŠF EÚ v zdravotníctve. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť a podporiť diskusiu o možnostiach a nástrojoch čerpania európskych štrukturálnych fondov v tejto oblasti. O praktické skúsenosti s čerpaním prostriedkov z fondov EÚ sa podelia viacerí významní poslanci Európskeho parlamentu, ako je Jan Olbrycht (Poľsko), podporedseda Výboru pre regionálny rozvoja. Svoju účasť prisľúbili aj europoslanec Georgs Andrejevs z Lotyšska, ktorý bude sa venovať prístupu svojej krajiny k zdravotníckym projektom a Milan Cabrnoch, český poslanec, ktorý bude diskutovať o európskom versus národnom pohľade v rámci prístupu od politiky k praxi. Nebudú chýbať ani zástupcovia Európskej komisie, bývalý minister zdravotníctva Poľska a iní odborníci na oblasť reštrukturalizácie zdravotníctva. Medzi príspevkami bude aj pohľad súkromného sektora.

 • Programové obdobie 2007 – 2013

Na stole je veruia návrhu Operačného programu Zdravotníctvo z júna 2006. Z balíka ERDF vláda rozhodla, že na nasledujúce obdobie sa na program vyčlení 250 miliónov eur, čo je viac ako 9 mld. korún. V porovnaní so skráteným programovým obdobím je to ročne asi o miliardu korún ročne viac. Ministerstvo zdravotníctva ako riadiaci orgán programu pre implementáciu programu musí vybudovať administratívne kapacity.

  • Prioritná os programu je zameraná na modernizáciu zdravotníctva.

Opatrenia

1.1 Reštrukturalizácia, rozširovanie a modernizácia zdravotníckych zariadení

 • zmena štruktúry služieb zdravotnej starostlivosti v zmysle požiadaviek na minimálnu sieť, minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie poskytovateľov, požiadaviek na správnu klinickú prax, v zákonom garantovanom rozsahu zdravotnej starostlivosti,
 • zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotnej bezpečnosti a spokojnosti (implementácia politík, štandardizácia, merania, vyhodnocovania, manažmentu procesov, rozvoja ľudských zdrojov a investícií do infraštruktúry poskytovateľov)
 • zmena štruktúry dopytu a ponuky služieb,
 • kvalitné informácie poznatky,
 • manažment poistenca a správna nákupná politika,
 • riadenie a zmeny štruktúry služieb zdravotnej starostlivosti poskytovateľov.

1.2 Informovanosť občanov

 • poskytovanie informácií, ktoré bude adresné, založené na regionálnych špecifikách najmä v oblasti morbidity obyvateľstva
 • poskytovatelia ZS primárneho kontaktu
 • prevencia na ochorenia s vysokou mierou mortality na regionálnej a národnej úrovni

1.3 Zvýšenie informatizácie zdravotníctva

 • štandardizačné, metodické a organizačné zmeny
 • rozvoj ľudských zdrojov, zlepšovanie technologickej infraštruktúry
 • správne a včasné rozhodovanie inštitúcií a pracovníkov verejného a súkromného sektoru, a občanov prostredníctvom lepšej práce s kvalitnejšími informáciami.
  • Cieľová skupina prijímateľov a beneficientov 

Verejný sektor:

   • Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národné centrum zdravotníckych informácií, Štátny ústav pre kontrolu liečiv
   • Operačné strediská záchrannej zdravotnej služby, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, profesijné komory
   • VÚC, obce a mestá
   • Združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, verejnoprospešné organizácie
   • občianske združenia

Súkromný sektor:

   • právne formy organizácií založené/zriadené podľa Obchodného zákonníka